Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Αριθμός Απόφασης: 18/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 12/12/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1.Π******* Θ******* του Β******* 2.Π******* Ο******* του Ι******* 3.Δ******* Ν******* του Γ*******  κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία ζητούν 

-Να γίνει δεκτή η αίτησή τους,

-Να υποχρεωθεί το καθ ου να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία τους στα καθήκοντα και στη θέση όπου εργαζόντουσαν κατά την τελευταία ημέρα απασχόλησής τους καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής τους καταδικαζόμενο σε περίπτωση που αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση Δικαστηρίου σε χρηματική ποινή 300 ευρώ ως προς τον καθένα από εμάς για κάθε ημέρα που δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες τους

-Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αποδοχής της εργασίας τους και καταβολής των νόμιμων αποδοχών τους από το καθ΄ ου μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσης αίτησής τους.

-Να καταδικαστεί το καθ΄ ου στην δικαστική τους δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους

δ) Tην από 11/01/2023 προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου επιδόθηκε στην υπηρεσία την 16/01/2023  σύμφωνα με την οποία «Δέχεται αίτηση προσωρινής διαταγής  Υποχρεώνει τον καθ ου να αποδέχεται προσωρινά τους αιτούντες στη θέση και στα καθήκοντα που αναφέρονται στην αίτηση μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και με  τον όρο συζήτησης αυτής»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της από 11/01/2023 προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία: Δέχεται την αίτηση προσωρινής διαταγής.  Υποχρεώνει τον καθ’ ου να αποδέχεται προσωρινά τους κατωτέρω αιτούντες στη θέση και στα καθήκοντα που αναφέρονται στην αίτηση μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και με τον όρο συζήτησης αυτής

  1. Π******* Θ******* του Β******* 2.Π******* Ο******* του Ι******* 3.Δ******* Ν******* του Γ******* και να καταβάλει σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους έως την συζήτηση της αίτησης την 21/03/2023.  

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9473ΩΛΜ-ΦΣΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9473ΩΛΜ-ΦΣΨ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •