Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Αριθμός Απόφασης: 416/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 24/07/2023 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Α********* Μ********* του Α********* κατά του Δήμου Μαραθώνος

δ) Tην από 08/08/2023 προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει τον καθ’ ου να δέχεται προσωρινά τις υπηρεσίες του αιτούντα μέχρι τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στις 04/12/2023.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της από 08/08/2023 προσωρινής διαταγής του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία υποχρεώνει προσωρινά τον Δήμο Μαραθώνος να αποδέχεται τις υπηρεσίες του αιτούντα Α********* Μ********* του Α********* μέχρι τη συζήτηση της αίτησής του ασφαλιστικών μέτρων στις 04/12/2023.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ8ΟΘΩΛΜ-ΣΑΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΟΘΩΛΜ-ΣΑΓ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •