Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών λόγω αναβολής της από 11/10/2022 δικασίμου»

Αριθμός Απόφασης: 530/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 12/05/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών των 1.Σ******* Α******* του Ν******* 2.Α******* Ν******* του Γ******* 3.Χ******* Κ******* του Γ******* 4.Μ******* Θ******* του Ε******* 5.Μ******* Ι******* του Ε******* 6.Δ******* Α******* του Κ******* 7.Σ******* Π******* του Κ******* κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος

δ) Tην από 23/05/2022 προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών όπου επιδόθηκε στην υπηρεσία την 25/05/2022  σύμφωνα με την οποία «Δέχεται το αίτημα προσωρινής διαταγής  Υποχρεώνει προσωρινά το καθ ου, μέχρι τη συζήτηση και υπό τον όρο συζήτησης  αυτής να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία των αιτούντων καταβάλλοντας τους τις νόμιμες αποδοχές»

ε) Τις υπ αριθ 233/2022 & 322/2022 αποφάσεις Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών». 

στ) Το γεγονός ότι η μετ αναβολή δικάσιμος της 11ης /10/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) αναβλήθηκε για να συζητηθεί την 14η /12/2022 επιτασσόμενο ταυτόχρονα το καθ΄ου  να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία των αιτούντων καταβάλλοντάς τους τις νόμιμες αποδοχές.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της από 11/10/2022 προσωρινής διαταγής του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία διατηρήθηκε έως τη συζήτηση της κατά τη μετ αναβολή δικάσιμο της 14ης/12/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) επιτασσόμενο ταυτόχρονα το καθ΄ου να αποδέχεται την προσηκόντως προσφερόμενη εργασία των κατωτέρω αιτούντων   

 1. Σ******* Α******* του Ν*******
 2. Α******* Ν******* του Γ*******
 3. Χ******* Κ******* του Γ*******
 4. Μ******* Θ******* του Ε*******
 5. Μ******* Ι******* του Ε*******
 6. Δ******* Α******* του Κ*******
 7. Σ******* Π******* του Κ*******

καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Η95ΩΛΜ-ΛΩ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η95ΩΛΜ-ΛΩ5

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •