Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

Αριθμός Απόφασης: 550/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Αρμοδιότητες Δημάρχου»

β) Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

γ) Την από 06/06/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Τ******* Χ******* του Γ******* κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δήμος Μαραθώνος

δ) Tην από 05/07/2022 προσωρινή διαταγή του προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που επιδόθηκε στην υπηρεσία την 07/07/2022, σύμφωνα με την οποία χορηγεί στον Τ******* Χ******* του Γ*******   προσωρινή διαταγή έως τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στη δικάσιμο της 18ης /10/2022.

ε) Την υπ αριθ 299/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Αποδοχή προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών»

στ) Το από 07/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με θέμα : Πορεία Υποθέσεων Συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ζ) Την αναβολή της από 18/10/2022 δικασίμου περί της συζήτησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ******* Χ******* του Γ******* για τη δικάσιμο της 21/12/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της από 18/10/2022 αναβολής της δικασίμου περί της συζήτησης ασφαλιστικών μέτρων του Τ******* Χ******* του Γ******* για τη δικάσιμο της 21/12/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την διατήρηση της προσωρινής διαταγής με την οποία ο Δήμος υποχρεούται να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του και να καταβάλλει τις κατά νόμο αποδοχές του μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ6ΛΩΛΜ-7ΧΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ6ΛΩΛΜ-7ΧΙ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •