Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης εργάτη πρασίνου στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης μη αποδοχής θέσης εργάτη πρασίνου στην κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα-Νέας Μάκρης και αντικατάστασή του».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007 τ.Α)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/2009)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 2738/1999

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/2012 τ.Α)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 41  του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/2015 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 4 παρ. 2 της από 26/08/2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

στ) Τις διατάξεις της υπ αριθ Δ1/23791/7995/30-06-2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων-Εσωτερικών όπου ορίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 21 του ν.2190/1994 και της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009 όπως ισχύουν οι ανάγκες σε προσωπικό των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020 είναι 668 άτομα εποχικού χαρακτήρα για διάστημα έως δύο (2) μήνες.

ζ) Την υπ’ αριθ.  Δ11/6385/148/10-04-2020 απόφαση Υφυπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ  1904/2020  τ.Β) ΚΥΑ περί «Ανάθεσης οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» και την τροποποίηση αυτής με αριθ Δ11/οικ.27032/952/10-07-2020(ΦΕΚ 2949/Β/17-07-2020)                                                                                     

η) Την υπ αριθμ.   Δ1/23791/7995/30-06-2020  (ΦΕΚ  2726/2020  τ.Β) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020».

θ) Την υπ’ αριθ. οικ.27593/Δ1/9102/07-07-2020  Απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές- Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους  έτους 2020 ».

ι)Την  υπό έκδοση ΚΥΑ  «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος έτους 2020, η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους»

ια) Την υπ’ αριθ. 168/2020 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας Ε΄ Παιδικής Εξοχής – Αγ. Ανδρέα  για το έτος 2020

ιβ) Την υπ αριθ. πρωτ 11385/13-07-2020 ανακοίνωση Πλήρωσης τριάντα δύο (32) θέσεων με σύμβαση ι.δ.ο.χ.  στελεχών και λοιπού προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος έτους 2020, που βρίσκονται στον Δήμο Μαραθώνος, στη Δημοτική  Ενότητα Νέας Μάκρης Αττικής (Ε΄ Παιδική Εξοχή – θέση Άγιος Ανδρέας).

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Την υπ αριθ    1025/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

ιε) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το αποδεικτικό ανάρτησής τους

ιστ) Τις υπ αριθ πρωτ 12462/23-07-20220 & 12463/23-07-2020 υπεύθυνες δηλώσεις των Σταματάκου Μαρίας-Ελένης του Αθανασίου και Ματάκη Ιωάννας του Χρήστου αντίστοιχα σύμφωνα με τις οποίες για προσωπικούς λόγους δεν επιθυμούν την πρόσληψή τους.

ιζ) Την υπ αριθ πρωτ 12497/23-07-2020 υπεύθυνη δήλωση της Λιάππη Βασιλικής του Βάιου σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται τη θέση

ιη) Την υπ αριθ πρωτ 12515/23-07-2020 υπεύθυνη δήλωση της Τσιτούρα Φανής του Σπυρίδωνος σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται την πρόσληψή της στην κατασκήνωση.

ιθ) Την υπ αριθ πρωτ 12524/23-07-2020 υπεύθυνη δήλωση του Καλημεράκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται την πρόσληψή του στην κατασκήνωση.

κ) Το υπ αριθ πρωτ   12491/23-07-2020  πρακτικό κατάταξης υποψηφίων

κα) Την υπ αριθ 519/23-07-2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα – Νέας Μάκρης.

κβ) Την υπ αριθ πρωτ 12603/24-07-2020 υπεύθυνη δήλωση του Balliu Behar του Nevrus σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση του εργάτη πρασίνου στην Κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 12603/24-07-2020 υπεύθυνης δήλωσης του Balliu Behar του Nevrus σύμφωνα με την οποία δεν αποδέχεται την θέση του εργάτη πρασίνου στην Κατασκήνωση Ε΄ Παιδική Εξοχή Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης.

Ο ανωτέρω θα αντικατασταθεί από τον επόμενο στους πίνακες κατάταξης που είναι ο Σκούμπας Δημήτριος του Κωνσταντίνου ο οποίος θα προσληφθεί ως εργάτης πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας από σήμερα 24/07/2020 έως 23/09/2020.  

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/93Κ8ΩΛΜ-ΦΚ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/93Κ8ΩΛΜ-ΦΚ8

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •