Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 648/2019

ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου ιδοχ και αντικατάστασή του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015)

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/2018 τ.Α) «Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΟΤΑ που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» όπου αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  (ΦΕΚ 143 Α)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

η) Τις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 εδάφ. ιε του Ν.3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/Α/2009)

θ)Την υπ’ αριθμ  44/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνης διάρκειας) για την  κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

ι)Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α) «Υποχρεωτικός Ελεγχος Νομιμότητας-Αντικατάσταση του άρθρου 225 του Ν.3852/2010»

ια)Τον ΟΕΥ τoυ Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

ιβ) Την υπ αριθ πρωτ 11908/12-06-2019 ανακοίνωση για Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδοχ χρονικής διάρκειας τεσσάρων  μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ιγ) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιδ) Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων

ιε)Τα υπ αριθ πρωτ   12919/25-06-2019 & 13118/26-06-2019 Πρακτικό Κατάταξης υποψηφίων & πρακτικό κατάταξης μετά τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης αντίστοιχα καθώς και τα αποδεικτικά ανάρτησής τους

ιστ)Την υπ αριθ 592/2019 απόφαση με θέμα: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.

ιζ)Την υπ αριθ πρωτ 15295/18-07-2019 υπεύθυνη δήλωση του Τζωρτζάτου Ηλία του Βασιλείου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ εργατών δασοπυροπροστασίας-δσοπυρόσβεσης

ιη)Τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και το πρακτικό επιτροπής κατάταξης υποψηφίων μετά τη δημόσια κλήρωση της 26ης/06/2019, σύμφωνα με τα οποία επόμενος στους πίνακες κατάταξης είναι ο Κύρος Νικόλας του Δημήτρη.

ιθ)Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ.Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 15295/18-07-2019 υπεύθυνης δήλωσης του Τζωρτζάτου Ηλία του Βασιλείου σύμφωνα με την οποία παραιτείται από τη θέση ΥΕ εργατών δασοπυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

Ο ανωτέρω θα αντικατασταθεί από τον Κύρο Νικόλα του Δημήτρη ο οποίος θα προσληφθεί ως ΥΕ εργάτης δασοπυροπροστασίας – δασοπυρόσβεσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας από σήμερα  18/07/2019 έως 26/10/2019 (ημερομηνία λήξης της διάρκειας των συμβάσεων των τεσσάρων μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας)

Η παρούσα απόφαση  θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                         

                

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •