αποκατάσταση οδικού δικτύου

Αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Δήμο Μαραθώνος

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ”, με βάση το τιμολόγιο της μελέτης, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 24% είναι 73.740,64 ΕΥΡΩ.

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 59.468,26 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24,00 %)
εκ των οποίων οι 7.741,98 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα και 113,08 ΕΥΡΩ είναι για αναθεώρηση.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017, με Κ.Α. 30.7323.32.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών την 10.00 π.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος
(Λ. Μαραθώνος 104-Νέα Μάκρη).

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.marathon.gr στη διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας –
Δ
ιαγωνισμοί-Προσκλήσεις. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι και τις 10/7/2017, στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (Λ. Μαραθώνος 104 – Νέα Μάκρη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες, διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2294320579 κος Τσαγλίωτης Μιχάλης και στο 2294320519
κα Αφένδρα Φωτεινή,
FAX επικοινωνίας 2294090810. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως και την Δευτέρα οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο και στις 10/7/2017.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναξη Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, της ΕΑΑΔΗΣΥ.

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές)

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των ΔΩΔΕΚΑ (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 1.190,00 (χίλια εκατό ενενήντα ευρώ) (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α.), πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν 4412/2016.

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 13/02/2018.

Μαραθώνας 28/6/2017

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑΜ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ

 


Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •