Αποσφράγιση καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  506/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Αποσφράγιση του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) της κ. Μ******** Θ******** του Μ********, στην Λεωφόρο Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος”

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

γ) Την από 15-6-2017 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής.

δ) Την υπ’ αριθ. 635/5-6-2018 απόφαση Αντιδημάρχου για σφράγιση του κατάστήματος της κ. Μ******** Θ******** του Μ********.

ε) Την υπ’ αριθ. Α7812/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

στ) Την από 1-10-2021 έκθεση σφράγισης καταστήματος.

ζ) Την από 22-9-2021 έφεση της κ. Μ******** Θ******** κατά της υπ’ αριθ.    7812/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

η) Την υπ’ αριθ. Ν104/1-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

  1. Για την αποσφράγιση του καταστήματος (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ), της κ. Μ******** Θ******** του Μ********, που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μαραθώνος και Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνος, λόγω της υπ’ αριθ. Ν104/1-11-2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. Α7812/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 22-9-2021 έφεσης που έχει ασκήσει η κ. Μ******** Θ******** κατά αυτής.
  2. Το κατάστημα θα λειτουργεί υπό τον όρο ότι θα τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της κατεχόμενης υπ’ αριθ. 11008/20-5-2016 άδειας λειτουργίας του και ειδικότερα ότι θα περιορίζεται αποκλειστικά στον εγκεκριμένο για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του χώρο, χωρίς τη χρήση της περιγραφόμενης στην από 15-6-2017 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής/προσθήκης.  
  3. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (506 – 2021) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) ως είδος πράξης Λοιπές Ατομικές Διοικητικές πράξεις.

Ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Πολιτικής Προστασίας & Πολιτισμού

Ευάγγελος Κυπαρίσσης

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΞΩ7ΩΛΜ-ΒΦΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΩ7ΩΛΜ-ΒΦΣ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •