Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  18/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη

 1. Το Ν .3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010)Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και την Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
 2. Το Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133) (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
 3. την αρ. 580/20 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας
 4. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.429/76,1 9 του Ν.1080/80 παρ.1 του ΑΝ 344/68,άρθρο 5 παρ.1 Ν 25/75
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.11 και 15 Ν1080/80, καθώς και άρθρο 73 ΒΔ 24/9 -20-10/1958,όπως αντικαταστάθηκε το άρθρο 119 του Ν 1080/80 καθώς και των διατάξεων των Ν.1828/89, Ν.2130/93, Ν2307/95 & Ν.2503/97 και το αρθρ. 40 του Ν.Δ.4260/62, ειδικότερα δε τις διατάξεις του αρ.3 παρ.1 του Ν.25/75.  «Για το ΤΑΠ κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση ή δεν την υποβάλει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24.9/20.10.58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 1080/1980(άρθρο 24 παρ.12 κ 16 Ν.2130/93) »
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/93 με τις οποίες από 1ης Ιανουαρίου 1993  επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν.  4555/2018
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.16 του Ν 2130/93 σύμφωνα με τις οποίες «Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 12 του παρόντος άρθρου»
 9. την παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 «Ρυθμίσεις σχετικά με τα δημοτικά τέλη» (Α’ 204)  αρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), όπως ισχύειΟι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.10.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης
 10. τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα
 11. Τις  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου  με τις  οποίες καθορίστηκαν ο συντελεστής του  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας .
 12. Η ηλεκτρονική καρτέλα όπως διατηρείται στο μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης του Δήμου.
 13. Τα έγγραφα  με τα οποία αποδεικνύεται  διαφορά στα δηλωθέντα τμ
 14. Τις διατάξεις του αρ. 51 παρ. 2 του Ν . 4647/19  και την εγκύκλιο 44318/15-7-20 του ΥΠΕΣ
 15. Τις διατάξεις του Ν. 4495/17 και τις βεβαιώσεις περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του Ν. που προσκομίστηκαν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή τέλους  ακίνητης περιουσίας  και το αναλογούν πρόστιμο  όπως  αναλύεται  ως ακολούθως :

α/α

Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ

ΤΜ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΤΣΙΟ ΠΟΣΟ ΤΑΠ

5  ΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΙΤΗΣΗ

1

Α      Λ

 

85

9,18

45,9

91,80

137,7

2-11-20 ΑΠ19760/20

2

Σ      Α

 

67,52

6,93

34,65

69,3

103,95

23-11-20 ΑΠ 20952/20

3

Κ     Π

 

163,90

19,62

98,10

196,20

294,30

9-12-20 ΑΠ 21067/20

4

Ε     Γ

 

51,24

12,91

(2)25,82

51,64

77,46

13-11-20 ΑΠ 20455/20

5

Μ   Α

 

81,69

8,82

44,10

88,20

132.3

2-11-20 ΑΠ19748/20

6

Δ   Α  

 

100,49

13,60

68

136

204

11-11-20 ΑΠ 20348

Η καταβολή του ποσού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4764/20 /αρ. 173 ( καταβολή σε δόσεις διαφορών που προκύπτουν από την υποβολή δήλωσης αδήλωτων τμ) με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης (πλην της τελευταίας )τα 10€

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στoυς  ανωτέρω , οι οποίοι  δικαιούνται να ασκήσουν  κατά της Απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη από το αρ . 227 του Ν.3852/10 διαδικασία

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔ0ΤΩΛΜ-ΓΧΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ0ΤΩΛΜ-ΓΧΧ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •