Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  275/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου”

        

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων Ευαγ. Σωτηρίου λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την αρ. 296/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Συνοχής & Δικτύων
  2. Την απόφαση του Δ.Σ. 250/2011 «Περί έγκρισης κανονισμού ύδρευσης και αναπροσαρμογής τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης» όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 80/2017 «Περί τροποποίησης κανονισμού ύδρευσης».
  3. Τα ως ακολούθως συνημμένα αρχεία :

10/3    3 έγγραφα (υπηρεσιακό έγγραφο, έκθεση αυτοψίας, mail Α.Π. 4600)

11/3    2 έγγραφα (έγγραφο προς Αναλυτικά εργαστήρια,  mail Α.Π. 4812)

12/3    2  έγγραφα (mail δημότη, mail δημότη)

14/3    4  έγγραφα (υπηρεσιακό mail, έγγραφο Α.Π. 4935, mail ΑΠ 4865, mail ΑΠ 4835)

17/3    5 έγγραφα (υπηρεσιακό έγγραφο, έγγραφο προς Περιφέρεια, υπηρεσιακό έγγραφο Δημάρχου, υπηρεσιακό έγγραφο, mail ΑΠ 5356)

18/3    3  έγγραφα (υπηρεσιακό έγγραφο, mail ΑΠ 5502, καταγγελία από αστυνομία)

21/3    2  έγγραφα (έγγραφο περιφέρειας ΑΠ 5518, mail για χλωρίωση δεξαμενών)

22/3    1 έγγραφο (mail από ΑΤ Μαραθώνα)

23/3    2  έγγραφα (mail για δειγματοληψία, mail αποτελεσμάτων Ν.Βουτζά)

24/3    2  έγγραφα (mail αναλυτικά εργαστήρια, σύλλογος Βουτζά mail ΑΠ 5950)

29/3    2 έγγραφα (έγγραφο αστυνομίας ΑΠ 6222, έγγραφο περιφέρειας ΑΠ 6202)

 1/4      2  έγγραφα (έγγραφο με αποτελέσματα μετρήσεων ΑΠ 6479, mail ΑΠ 6599)

11/4    2 έγγραφα (mail για δειγματοληψία νερού, mail από αναλυτικά εργαστήρια κα Τριπολίτη)

26/4    2 έγγραφα (mail με αποτελέσματα αναλύσεων, αποτελέσματα από αναλυτικά εργαστήρια ΑΠ 8114)

Από τα οποία προκύπτουν όλες οι ενέργειες που έγιναν από την υπηρεσία Υδρευσης όταν διαπιστώθηκε ότι εντός της ιδιοκτησίας του (στον κήπο του) του …………………………….(Ν. Βουτζάς) Δ.Κ. Νέας Μάκρης, υπήρχε υπόγεια δεξαμενή λημμάτων  η οποία εκτός από παράνομη δεν διέθετε και βαλβίδα αντεπιστροφής, έτσι σε υπερχείλιση που έγινε πέρασαν όλα τα απόβλητά του στο δημοτικό δίκτυο  παροχής πόσιμου νερού σε εκτεταμένο μέρος της περιοχής του Ν. Βουτζά . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επί σχεδόν ένα μήνα, να παίρνουμε επιπλέον των προγραμματισμένων μηνιαίων αναλύσεων από κατοικίες ιδιωτών που είχαν πρόβλημα έντονης οσμής  και θολότητας καθώς επιπλέον χλωριώσεις των δεξαμενών καθ΄ υπόδειξη της Δ/νσης Υγιεινής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Αττικής. 

Βάσει λοιπόν του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας, και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 16

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή προστίμου ύψους 1.000,00 Ευρώ, στον κο …………………. κάτοικο Ν. Βουτζά οδός ………………………

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής, την προβλεπόμενη από το αρθ. 227 του Ν. 3852/10 διαδικασία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΝΓΣΩΛΜ-ΨΙΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΓΣΩΛΜ-ΨΙΗ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •