Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας

websupport Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Αρ. Απόφασης  419/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ANTIΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: “Απόφαση Αντιδημάρχου περί επιβολής προστίμου για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας”

Ο  Δήμαρχος Μαραθώνος  λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την αρ. 251/11 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός καθαριότητας.
  2. Την από 8-3-22 με αρ.108/22 απόφασης Δημάρχου Μαραθώνος περί ορισμού Αντιδημάρχου οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας του Δήμου Μαραθώνος
  3. Τις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού καθαριότητας  των υπηρεσιών του Δήμου
  4. Το γεγονός ότι δεν καταβλήθηκε το πρόστιμο

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Επιβάλλουμε το κάτωθι πρόστιμο για παράβαση του Κανονισμού καθαριότητας Δήμου Μαραθώνος  

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟ

ΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1

 

210

11-8-2022

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

 

200,00

Η  παρούσα να κοινοποιηθεί στους  ανωτέρω , ο  οποίοι  δικαιούνται  να ασκήσουν   κατά της απόφασης αυτής , την προβλεπόμενη στο αρ. 118 του Ν. 4555/18 διαδικασία .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΕ5ΗΩΛΜ-Σ4Ι

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕ5ΗΩΛΜ-Σ4Ι

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •