Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανάκληση ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων υπαλλήλου

administrator Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

γ) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012)

δ) Την υπ αριθ  982/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα : «Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαραθώνος»

ε) Την υπ αριθ 608/2018 απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 575/2018 απόφασης περί τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος.

στ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της υπαλλήλου Τελάκη Μαρίνας του Εμμανουήλ, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄

ζ) Την υπ’ αριθμ. 1178/2018 απόφαση Γενικής Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος περί ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων σε στην υπάλληλο Τελάκη Μαρίνα και την ανάγκη ανάκλησής της λόγω υπηρεσιακών αναγκών

η) Την υπ’ αριθμ. 366/2019 απόφαση Γενικής Γραμματέως Δήμου Μαραθώνος περί μετακίνησης και τοποθέτησης υπαλλήλου

 

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

  1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 1178/2018 απόφαση Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαραθώνος περί ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τελάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ με βαθμό Α΄, η οποία είναι τοποθετημένη στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

 

  1. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

                                          

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •