Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ανανέωση σύμβασης εργασίας

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Μαραθώνος για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος ως κατωτέρω:

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΝΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από 20/03/2019 έως 19/03/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 6710956982/20-03-2018
ΒΟΙΒΟΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΛΩΝΑ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Από 20/03/2019 έως 19/03/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 3212501071/20-03-2018

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Από 20/03/2019 έως 19/03/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 7119127113/20-03-2018

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην προηγούμενη σύμβαση.

 Οι ανωτέρω συμβάσεις θα λυθούν αυτοδίκαια χωρίς οι προσλαμβανόμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.

 Έχουν εγγραφεί στους ΚΑ 60.6041.02 & 60.6054.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Μαραθώνος οι δαπάνες για τη λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Μαραθώνος: Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο  και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, εφόσον το πρόγραμμα συνεχιστεί.

 Η παρούσα απόφαση  θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Δήμαρχος

Α/Α

Ο αναπληρωτής Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Νησιώτης