Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | επιτροπές ελέγχου παιδικών χαρών

administrator Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α’ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»
 3. Τις διατάξεις της παρ 3α του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/2014 τ.Β΄)
 4. Το υπ αριθ πρωτ οικ. 25749/7588/12-03-2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: « Συγκρότηση νέων Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών»
 5. Την υπ αριθ 249/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα : «Περί  ορισμού εκπροσώπων  για τις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών»
 6. Το υπ αριθ πρωτ οικ. 40892/11421/16-04-2019 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα : «Αναφορικά με τη συγκρότηση νέων Επιτροπών Ελέγχου παιδικών Χαρών».
 1. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθ 249/2019 αποφάσεως Δημάρχου Μαραθώνος
 2. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας υπηρετεί ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

Ορίζουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ 3α του άρθρου 9 της Υ.Α. 27934/2014 (ΦΕΚ 2029/2014 τ.Β΄)τους:

  

 1. κ. Νησιώτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή του τον κ. Κοροβέση Γεώργιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Δήμου Μαραθώνος
 2. κ. Κανέλλο Αναστάσιο, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Α΄, με αναπληρώτριά του την κα Αφένδρα Φωτεινή μόνιμη υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄
 3.   κα Χατζηιωάννου Κων/να, μόνιμη υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄ &  Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή της τον κ. Αθανασόπουλο Σωτήριο, μόνιμο υπάλληλο Δήμου Μαραθώνος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

 

Σχολιάστε