Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Απόφαση Δημάρχου | Συγκρότηση ΟΔΕ για την μέριμνα των πυρόπληκτων

administrator Αποφάσεις Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την συμπλήρωση της υπ αριθ 945/2018 αποφάσεως περί της εκ νέου συγκρότηση ομάδας διοίκησης έργου για το συντονισμό, καταγραφή αναγκών, συλλογή τροφίμων, διανομή τροφίμων, φιλοξενία, μέριμνα κ.λ.π. των πυρόπληκτων της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018 ως κατωτέρω:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
Λάσκος Αργύρης & Γιώργος Λέπουρης

Συντονιστής Κέντρου Μέριμνας Πυρόπληκτων:
Ιωάννης Ζαγάρης – Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας

Υπεύθυνος Εθελοντισμού: Άγγελος Λένας – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα

Υπεύθυνη καταγραφής αναγκών εθελοντισμού-διανομή εθελοντών:
Σοφία Καραλευτέρη – πολίτης

Υπεύθυνοι Φιλοξενίας πυρόπληκτων:
Στεργίου Ιακωβίνα – Μόνιμη υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος

Υπεύθυνη HotSpot :
Καναβάκη Μαρία – Υπάλληλος ιδαχ Δήμου Μαραθώνος

Υπεύθυνοι παραλαβής και διαχείρισης Αποθήκης Υλικών Πολιτιστικού Κέντρου για τη μέριμνα πυρόπληκτων:
Γεωργία Σαφρά – μόνιμη υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος (τροφίμων)
Φωτεινή Βοϊβόντα – υπάλληλος ιδοχ Δήμου Μαραθώνος
Χριστίνα Νότη – υπάλληλος ιδοχ Δήμου Μαραθώνος
Όλγα Φωτίου – πολίτης

Υπεύθυνος Κοινωνικής Μέριμνας:
Κατσαγώνης Στέφανος – Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Μαραθώνος

Υπεύθυνοι Φαρμακείου:
Αργυροπαίδας Ιωάννης – υπάλληλος ιδοχ Δήμου Μαραθώνος
Ελένη Δρακοπούλου – υπάλληλος ιδοχ Δήμου Μαραθώνος

Υπεύθυνοι για την Καταγραφή/ Διαχείριση αναγκών πυρόπληκτων:
Παπασάικα Ειρήνη – μόνιμη υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος (ιματισμού)
Μπογοσιάν Θεόφιλος – μόνιμος υπάλληλος Δήμου Μαραθώνος
Βούλγαρη Μαρία – πολίτης

Υπεύθυνοι για τη Διανομή Υλικών φροντίδα πυρόπληκτων (πόρτα – πόρτα):
Βασίλης Λιακώνης – Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
Καναβάκη Μαρία – Υπάλληλος ιδαχ Δήμου Μαραθώνος
Γιώργος Μαυρίδης – πολίτης
Αργύρης Κοντόλαιμος – πολίτης

Υπεύθυνοι Κίνησης Οχημάτων – Δρομολόγια:
Παναγιώτης Ηλίας- Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας  Ανακ. Περιβ. Πρασίνου και
Συντήρησης Υποδομών
Βασίλης Λιακώνης – Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Υπεύθυνοι Καθαριότητας:
Θανασιάς Βάιος Αντιδήμαρχος Δικτύων και Καθημερινότητας Δήμου Μαραθώνος
Ηλίας Παναγιώτης Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας  Ανακ. Περιβ. Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών
Μάζης Βασίλειος – Προϊστάμενος Τμήματος Αποκομιδής Απορ/των Ανακ. Υλικών & Καθαρισμού Κοιν. Χώρων

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

Ηλίας Ψηνάκης