Απόφαση παράτασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης ως τις 26 Ιουλίου 2021 σε Νέα Μάκρη και Ραφήνα λόγω των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς

websupport Πολιτική Προστασία

ΑΠΟΦΑΣΗ: Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 

Έχοντας υπόψη: 

 1. Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων καιΑντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α’/2020)
 2. Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α’/2018)
 3. Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τησυνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003).
 4. Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α’/2004)
 5. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτωντου» (ΦΕΚ 213/Α’/2009)
 6. Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο ΥπουργείοΠροστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)
 7. Τις υπ. αρ. 388/24-01-2019, 4951/10-07-2019, 421/22-01-2020 και 4833/25-06-2020 Αποφάσεις τουΓενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
 8. Το υπ. αρ. 939107/04-12-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
 9. Το υπ. αρ. 21149/26-11-2020 έγγραφο του Δήμου Μαραθώνα
 10. Το υπ. αρ. 18969/03-12-2020 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και της Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23-07-2018 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω 8 έως και 10 σχετικά. Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 26 Ιουλίου 2021. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •