Απόφαση 1 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

 

 

1ο Θέμα: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου 2022.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η αντιπυρική περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την Ευρώπη και ειδικά για την Ελλάδα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και  καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις όπως είναι οι μεγάλες πυρκαγιές.

Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι μόνο με συνεργασία σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι γεγονός ότι  η απάντηση στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι η ευρωπαϊκή συλλογική δράση.

Η Αντιπυρική περίοδος 2022 τελείωσε και όπως κάθε χρόνο σύμφωνα με τον Νόμο καλούμαστε να κάνουμε τον απολογισμό των δράσεων μας. Η συνολική έκταση των καμένων εκτάσεων είναι σημαντικά μικρότερη από άλλες χρονιές και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ταχύτερη απόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Θετικός κρίνεται ο απολογισμός όπως προκύπτει από τα στοιχεία και είναι   γεγονός ότι η λειτουργία της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας κατά την Αντιπυρική Περίοδο ήταν ιδιαίτερα επιτυχής σε συνεργασία βέβαια και με τις εθελοντικές ομάδες  μας, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, τα Δασαρχεία, τη σωστή συμπεριφορά της πλειοψηφίας των πολιτών και των αγροτών του Δήμου μας, οι οποίοι γνωρίζοντας τους κινδύνους απέφυγαν να κάνουν ενέργειες (πχ. Άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο) ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της ΓΓΠΠ και τις συμβουλές της υπηρεσίας μας.

 1. Καταρτίστηκαν εκ νέου Σχέδια για όλα τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα αλλά και για την αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Γενικά Σχέδια Πολιτικής Προστασίας της ΓΓΠΠ.
 2. Συντάχθηκαν μελέτες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΙΧ) για : 
 • «Προμήθεια 1 ηλεκτρονικής σειρήνας, 2 χειροκίνητων και 2 σειρήνων αυτοκινήτων με πολύ μεγάλη ισχύ. Όλες έχουν ενεργοποίηση σημάτων συναγερμού/προ εγκατεστημένα φωνητικά μηνύματα με πολύ μεγάλη ισχύ που ενεργοποιούνται ακόμα και από μια συσκευή smartphone για τις ανάγκες της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.
 • «Προμήθεια και τοποθέτηση σήμανσης πινακίδων σε όλον τον Δήμο Μαραθώνος για Ιρλανδικές Διαβάσεις».
 • «Προμήθεια καλοκαιρινών στολών για επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας»
 • «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας: ντουντούκες, σειρήνες αυτοκινήτων, φάρους αυτοκινήτων, φακούς, πυροσβεστήρες κ.α.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας στην οποία ανήκει και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας συνέταξε μελέτη για την προμήθεια επιπλέον οχημάτων –αλατιέρες.

Η Υπηρεσία Αποψιλώσεων της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε αυτοψίες και δράσεις αποψίλωσης οικοπέδων, δημόσιων και ιδιωτικών σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου μας. Ιδιαίτερα θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέδραμαν με πληροφορίες για ακαθάριστα οικόπεδα και βοήθησαν το δύσκολο και απαιτητικό έργο της υπηρεσίας μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022

Προετοιμασία: Ετοιμότητα σε ανθρώπινο δυναμικό  και  μέσα.

 1. Πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) με ευθύνη του Δημάρχου Μαραθώνος, σύμφωνα με αρ. πρωτ 2093/23.3.22 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 2. Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (ΣΟΠΠ).
 3. Συντήρηση και εγκατάσταση νέων πυροσβεστικών κρουνών σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας.
 4. Αποψιλώσεις και καθαρισμός των οικοπέδων.
 5. Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων.
 6. Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.
 7. Κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς μεταφοράς πολιτών για την Οργανωμένη Απομάκρυνση των πολιτών.
 8. Ενημέρωση των πολιτών για μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές.
 9. Ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, με σχετικές ανακοινώσεις, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.
 10. Λήφθηκαν μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
 11. Διασφαλίστηκε η επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Μαραθώνος σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
 12. Έγιναν δράσεις προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητας Δήμου Μαραθώνος.
 13. Έγιναν δράσεις απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαραθώνος.
 14. Έγιναν δράσεις εκτέλεσης έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τον Δήμο Μαραθώνος καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
 15. Λήφθηκαν μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005.
 16. Ανταπόκριση σε συμβάντα πυρκαγιάς με χωματουργικά και υδροφόρες, μετά από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 17. Ανταπόκριση σε πτώσεις δένδρων και καθαρισμό επικίνδυνων κλαδιών.
 18. Κάλυψη με 12ωρες βάρδιες επιφυλακής τις ημέρες της αντιπυρικής.
 19. Κάλυψη με 24ωρες βάρδιες όποτε υπήρχε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ΙΑΝΟΣ) ή όταν υπήρχε κατηγορία κινδύνου 4 σε συνεργασία με τα οχήματα και τις υδροφόρες που μας παραχωρούσε η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής.
 20. Με την βοήθεια των εθελοντικών οργανώσεων του Δήμου μας συνεχείς περιπολίες στο Πευκοδάσος Σχοινιά και σε άλλα σημεία που ήταν επικίνδυνα για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Οι Εθελοντικές ομάδες του Δήμου μας όπου χρειάστηκε μετακινήθηκαν για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση άλλων μεγάλων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε όμορους Δήμους.

Από το ενδεικτικό ημερολόγιο των δράσεων τους, το οποίο μας έχουν καταθέσει οι εθελοντικές μας ομάδες, φαίνονται οι καθημερινές δράσεις τους και η αποτελεσματικότητά τους όπου κι αν κλήθηκαν να επέμβουν.

 1. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν. ΒΟΥΤΖΑ-ΠΥΣΕΘ
 2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ: ΣΕΔΜ
 3. ΕΦΙΠΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 4. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
 5. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
 6. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
 7. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΝΩ ΣΟΥΛΙΟΥ – Ι. ΚΟΚΚΟΛΗΣ
 8. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ»
 9. ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 ΣΚΑΦΗ & 2 JET SKI: Β. ΤΟΥΝΤΑΣ

Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για την υπογραφή μνημονίου του Δήμου Μαραθώνος, εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο κ. Στέργιο Τσίρκα, με το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με την διπλή ιδιότητα του Κόμβου (Hub) της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact – UNAI) για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal – SDG7) και του Συντονιστή του Δικτύου για την Πράσινη Ενέργεια (Green Energy Network – GEN) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC) εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή του καθ. κ. Δημ. Μαυράκη.

            Η υπογραφή του Μνημονίου αυτού και η ένταξη του Δήμου μας σε αυτές τις δράσεις εξασφάλισαν την δενδροφύτευση 350 συνολικά δέντρων της ελληνικής γης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας προκειμένου να αντισταθμιστούν οι μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν τα ιδιαίτερα έντονα προβλήματα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

 • Οι δράσεις δενδροφύτευσης της Αντιδημαρχίας Πρασίνου του Δήμου σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΙΧ) η οποία είχε την διοικητική κάλυψη του έργου αλλά και των Εθελοντικών μας ομάδων, αποδεικνύουν την άριστη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου μας για την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων από τις τοπικές κοινωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την διαφύλαξη και αύξηση του πρασίνου και την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Σε όλη την Αντιπυρική Περίοδο 2022 υπήρξε άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφέρειας όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης όπως και του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Μάκρης,   καθώς και με όλους τους συναρμόδιους φορείς  αλλά και τους συμπολίτες που έδειξαν στην πράξη ότι εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες, αποφεύγοντας τυχόν απερίσκεπτες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές. 

Η επιτυχής αντιμετώπιση όλων των περιστατικών οφείλεται στην αυξημένη ετοιμότητα των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας, στην αξιοπιστία των οχημάτων και μηχανημάτων και στην άριστη και άμεση συνεργασία που είχαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του  Δήμου  & με τους υπόλοιπους φορείς που δραστηριοποιούνται σε δράσεις  Πολιτικής Προστασίας.

Κατόπιν αυτών,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2022, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί έγκρισης του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2022, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •