Απόφαση 10 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

3ο Θέμα:        Λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος στον Άγιο Ανδρέα – Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Με κριτήρια επιχειρησιακά, προτείνουμε εντός των εκτάσεων των κατασκηνώσεων του Δήμου μας την δημιουργία 2ου Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας  Κ.ΕΠΙΧ  Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Μαραθώνος

Πρωταρχικός στόχος με όλα τα μέσα είναι η αποτελεσματικότητα των δράσεων και η κάλυψη των αναγκών της περιοχής μας στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων. Ως Πρόεδρος του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος θα χειριστεί το πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησής του. Με την απόφαση αυτή εξασφαλίζει κεντροβαρή χωροθέτηση της κρίσιμης αυτής επιχειρησιακής υποδομής, ενώ συγχρόνως επιτρέπει την διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω του δικτύου εθελοντικών ομάδων, κάτι που σημαίνει ότι η επιλογή του τόπου λειτουργίας τους και ο ρόλος τους θα είναι καθοριστικός για την άμεση  αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτα γεγονότα για τον Δήμο μας.  Κεντρικός Στόχος είναι να  αποτελέσει  κέντρο λήψης αποφάσεων και συντονισμού σε έκτακτα συμβάντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών

Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ.

Στην Νέα Μάκρη σήμερα την 5/05/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) Ο κ. Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνα, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,

β) Ο κ. Κυριάκος Δαμιανόγλου, Διοικητής του ΠΥΣΕΘ – Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο (α) πρώτος των συμβαλλομένων, παραχωρεί τον χώρο της Δ΄ Κατασκήνωσης προς αποκλειστική χρήση για ενέργειες και δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαραθώνος προς ωφέλεια των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος, την προστασία της ζωής, της περιουσίας τους, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν.ΒΟΥΤΖΑ – ΠΥΣΕΘ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται σε  σκαρίφημα και αποτελείται από το σύνολο των χώρων της Δ΄ Κατασκήνωσης με είσοδο από την οδό ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ. Η υδατοδεξαμενή, η εκκλησία, η αίθουσα συνεδριάσεων και οι χώροι της Κουζίνας και του Εστιατορίου & ο υπαίθριος σταθμός συνάντησης είναι κοινόχρηστα για όλες τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μαραθώνα σε συνεννόηση με τον  Δήμαρχο και τον Διοικητή του ΠΥΣΕΘ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

 Στο ΠΥΣΕΘ παραχωρείται προς αποκλειστική χρήση το κτίριο 2, αποθηκευτικός χώρος υλικών και αντικειμένων, καθώς και 50 στρέμματα από την συνολική παραχωρηθείσα επιφάνεια για την κατασκευή υποδομών για την υλοποίηση των σκοπών λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Το ΠΥΣΕΘ παραχωρεί προς χρήση δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα, την επάνδρωση αυτών από εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος Νέου Βουτζά και υλικοτεχνική υποδομή.

Τα Πυροσβεστικά οχήματα θα βρίσκονται μόνιμα εντός του χώρου που έχει παραχωρηθεί στο Επιχειρησιακό Κέντρο στον Άγιο Ανδρέα.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το ΠΥΣΕΘ μπορεί να διοργανώνει  και δράσεις που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη κάθε είδους Αθλητικής, Πολιτιστικής ή κοινωφελούς δραστηριότητας προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και στην βοήθεια και υποστήριξη ατόμων και ομάδων που υφίστανται ή απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό και στην εν γένει ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Στον χώρο που έχει δοθεί για χρήση στο ΠΥΣΕΘ θα πραγματοποιούνται ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας και εκπαιδεύσεις για :

 1. Α’ Βοήθειες.
 2. Δασοπυρόσβεση – Δασοπροστασία.
 3. Τηλεπικοινωνίες.
 4. Μαζικές Καταστροφές.
 5. Ορεινή Αστική Διάσωση με σχοινιά.
 6. Μετεωρολογία.
 7. Υγρό στοιχείο
 8. Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος .
 9. Ακαδημία εκπαίδευσης ανηλίκων (παιδιών)
 10. Επίσκεψη φορέων για παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικής άσκησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του Κέντρου μπορεί να επεκταθεί πέραν της ημερομηνίας που έχει οριστεί με σχετικό έγγραφο του Δημάρχου Μαραθώνος πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και με αιτιολογημένη απόφαση του, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Για όσα δεν προβλέπονται στο μνημόνιο αυτό ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι ως έχουν κατατεθεί.

 ΑΡΘΡΟ 8ο

Το ΠΥΣΕΘ οφείλει να συνεργάζεται και να ενημερώνει την Πολιτική Προστασία του Δήμου για κάθε δράση που πρόκειται να γίνει εντός των χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί προς χρήση, διευκολύνοντας την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων και την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο Δήμος και το ΠΥΣΕΘ  συμφωνούν να προάγουν τα αθλητικά ήθη, το «ευ αγωνίζεσθαι», την ευγενή άμιλλα, το φίλαθλο πνεύμα και τον εθελοντισμό ως πανανθρώπινη αξία. Να διοργανώνουν από κοινού ή με την υποστήριξη και προβολή από τον Δήμο δράσεις των συμμετεχόντων μερών. Να διοργανώνουν ενημερώσεις και στις σχολικές μονάδες μετά από την απαιτούμενη ειδική άδεια για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο μέσα από εθελοντικές δράσεις στο ευρύ φάσμα των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εάν διαπιστωθεί τελεσίδικα απόκλιση από τις δράσεις όπως αυτές ορίζονται στα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής διακοπής λειτουργίας του Κέντρου και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας όπως ισχύουν. Το ΠΥΣΕΘ υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά που θα τους ζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή του μνημονίου επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που το ΠΥΣΕΘ δεν συμμορφώνεται  αποδεδειγμένα με τις υποδείξεις της αρχής και δεν παρέχει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Στον χώρο αυτό κατά την Αντιπυρική περίοδο θα μεταφέρεται αν απαιτηθεί και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Δήμου Μαραθώνος με δυνατότητα μόνιμής εγκαθίδρυσης για όλο το έτος. Στον Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας του Αγίου Ανδρέα θα υπάρχει μόνιμα και καθ’ όλη την διάρκεια του έτους γραφείο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για το ΠΥΣΕΘ υπεύθυνος επικοινωνίας για την ενημέρωση όλων των θεμάτων ως προς τον Δήμο Μαραθώνος ορίζεται ο Δαμιανόγλου Κυριάκος και αναπληρωτής ο κ. Σπύρος Ξάνθης.

Η σχετική αλληλογραφία θα γίνεται εκατέρωθεν από τα δηλωμένα προς αλληλογραφία επίσημα e mail της  ομάδας.

ΠΥΣΕΘ : campus.civilprotection@gmail.com

ΑΡΘΡΟ  14ο

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση των ενεργειών και δράσεων και μετά την προσκόμιση των παραστατικών:

α) Καθημερινό Ημερήσιο Πρόγραμμα

β) Πίνακας συμμετεχόντων ημερήσιας εκπαίδευσης

Η διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου είναι αορίστου χρονικής διάρκειας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το παρόν μνημόνιο ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του & από τα δύο  συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το συμφωνηθέν στην παρούσα χρονοδιάγραμμα και οι λοιποί όροι που περιγράφονται γίνονται αποδεκτά και από τα δύο  μέρη ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους του παρόντος μνημονίου.

 ΑΡΘΡΟ 17ο

Τα μέρη αποδέχονται στο παρόν ότι θα προωθήσουν κοινού ενδιαφέροντος στόχους όπως διατυπώνονται πιο πάνω. Αν κάποιο από τα μέρη επιθυμεί την διακοπή της συνεργασίας θα δύναται να κοινοποιήσει την απόφασή του για διακοπή στο άλλο μέρος μονομερώς, έναν μήνα πριν την επιθυμητή διακοπή συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας  αποχωρεί χωρίς καμία αξίωση ή αποζημίωση.

Τα Μέρη αποβλέπουν στην αποδοτική και έγκυρη μεταξύ τους συνεργασία για την επίτευξη των παραπάνω προδιαληφθέντων σκοπών του παρόντος μνημονίου. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων γίνεται μόνο εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Το υλικό που θα παρασχεθεί για την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων και εργασιών αναλαμβάνει την ευθύνη και οφείλει να ακολουθεί τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που δίνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο συντονιστή.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει το δικαίωμα να παύσει κάποια από τις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί αν υπάρχει λόγος.

Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια των μελών κατά την διάρκεια της εθελοντικής δράσης είναι ο εκπρόσωπος του ΠΥΣΕΘ και κανένας άλλος.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα, έλαβε ο καθένας από ένα αντίγραφο και θα αποσταλεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος και προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

                                    Μαραθώνας 5 / 05 /2023

 

                                     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                  Ν.ΒΟΥΤΖΑ                                                                                                                                                                                                         &                                                                                                

       ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΥΣΕΘ                                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΓΛΟΥ                                       ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

α) Την δημιουργία 2ου Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.ΕΠΙΧ Πολιτικής Προστασίας στον Άγιο Ανδρέα με σκοπό να  αποτελέσει κέντρο λήψης αποφάσεων και συντονισμού σε έκτακτα συμβάντα, με πρωταρχικό στόχο με όλα τα μέσα  την  αποτελεσματικότητα των δράσεων και αναγκών της περιοχής μας, στην αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

β) Την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως περιγράφεται ανωτέρω, για

α) Την δημιουργία 2ου Κέντρου Επιχειρήσεων Κ.ΕΠΙΧ Πολιτικής Προστασίας στον Άγιο Ανδρέα με σκοπό  να  αποτελέσει  κέντρο λήψης αποφάσεων και συντονισμού σε έκτακτα συμβάντα  με πρωταρχικό στόχο με όλα τα μέσα  την  αποτελεσματικότητα των δράσεων και αναγκών της περιοχής μας, στην αντιμετώπιση κινδύνων εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

β) Την έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •