Απόφαση 12 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία. 

5ο Θέμα: Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Πυροπροστασίας και Οργανωμένης Απομάκρυνσης κατασκηνωτών και προσωπικού της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Σύμφωνα με:

α. Τον Ν. 4662/7.2.20 (ΦΕΚ 27/Α/2020) που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις, και

β. Τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 63 του ν.3852/10, σύμφωνα με την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη, υποβάλουμε προς έγκριση Επιχειρησιακό Σχέδιο Πυροπροστασίας & Οργανωμένης Απομάκρυνσης κατασκηνωτών & προσωπικού της Ε΄ Κατασκήνωσης Δήμου Μαραθώνος.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο συντάχθηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία της κατασκήνωσης αλλά και η έγκαιρη οργανωμένη απομάκρυνση και μεταφορά των κατασκηνωτών και του προσωπικού σε ασφαλείς χώρους σε περίπτωση εκδήλωσης έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιάς, προερχόμενης από τον εξωτερικό χώρο ή από πυρκαγιά που οφείλεται σε εσωτερική λειτουργία της εγκατάστασης.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε άλλη έκτακτη ανάγκη, όπως σεισμό, πλημμύρα, απειλή για τρομοκρατική ενέργεια, δολιοφθορά κ.α.

Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πυροπροστασίας και Εκκένωσης της Ε΄Κατασκήνωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση όλου του προσωπικού της κατασκήνωσης και η συμμετοχή τους στις ασκήσεις ετοιμότητας.

Σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία,  πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου συγκροτείται και λειτουργεί Επιτροπή Αντιμετώπισης Κρίσης.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Πυροπροστασίας & Οργανωμένης Απομάκρυνσης κατασκηνωτών & προσωπικού της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Πυροπροστασίας & Οργανωμένης Απομάκρυνσης κατασκηνωτών & προσωπικού της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •