Απόφαση 13 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

6ο Θέμα: Ανασυγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
 2. Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
 3. Την Υ.Α 1299/7.4.2003 ΄Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ {ΦΕΚ 423/Β/2003}
 4. Τον Ν. 4662/7.2.20 – ΦΕΚ 27/Α/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
 5. Την ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 “Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (ΦΕΚ 1525/Β/2019).
 6. Τον Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις {ΦΕΚ 73/α/2014}
 7. Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
 8. Την Απόφαση με την οποία ορίστηκε ο Δήμαρχος.
 9. Το υπ. αρ. 9032/14.12.16 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Μαραθώνα
 11. Την δημιουργία Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνα.
 12. Την ΑΔΣ 133/21 περί «Ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας».
 13. Τις αλλαγές που έγιναν από την Κεντρική διοίκηση σε φορείς που συμμετέχουν στο Σ.Τ.Ο
 14. Τα σχετικά έγγραφα των εμπλεκόμενων φορέων με τα οποία όρισαν εκπρόσωπο τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνα.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της ανασυγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα το οποίο αποτελείται από:

 1. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον/την εκάστοτε Αντιδήμαρχο με καθήκοντα Πολιτικής Προστασίας.
 2. Έναν/Μία Σύμβουλο Πλειοψηφίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 3. Έναν/Μία Σύμβουλο Μειοψηφίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ, με τον/την αναπληρωτή /τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 4. Περιφέρεια Αττικής – Έναν/Μία εκπρόσωπο, ειδικευμένο στέλεχος σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από την Περιφέρεια Αττικής με τον/την αναπληρωτή/ τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 5. Αντιδήμαρχο Δικτύων & Καθημερινότητας, με τον/την αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του/της.
 6. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Συνοχής Παιδείας και Πολιτισμού με τον /την

αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του/της.

 1. ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή του ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 2. Β΄ Πυροβολαρχία 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ – Στρατόπεδο ΖΧΗ Ζάρναρη – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της Β΄ Πυροβολαρχίας 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 3. ΚΕΔΑ Ζούμπερι – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή του ΚΕΔΑ Ζούμπερι, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 4. Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της ΝΒΝΕ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 5. Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού – Κοτρώνι – Μαραθώνας – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της βάσης, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 6. Ελληνική Αστυνομία – Τον/Την εκάστοτε Διοικητής του Α.Τ. Μαραθώνα, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, σύμφωνα με το έγγραφο ορισμού του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 7. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής – Α΄ Τμήμα Τροχαίας Β.Α. Αττικής – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της Τροχαίας, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της
 8. Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Β.Α. Αττικής – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Β.Α. Αττικής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της
 9. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης – Τον/Την εκάστοτε Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, σύμφωνα με το έγγραφο ορισμού του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 10. Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή του Λιμεναρχείου, με τον/της αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 11. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μαραθώνος – Τον/Την εκάστοτε Διευθυντή /ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα με τον/την αναπληρωτή /τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 12. Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος – Τον/Την εκάστοτε προϊστάμενος/νη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, με τον/την αναπληρωτή/τρία του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 13. Δασαρχείο Πεντέλης – Έναν/Μία εκπρόσωπο του Δασαρχείου, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 14. Δασαρχείο Καπανδριτίου – Έναν/Μία εκπρόσωπο του Δασαρχείου, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 15. Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού -ΣΠΑΠ – Έναν/Μία εκπρόσωπο του ΣΠΑΠ, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 16. Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά Προβαλίνθου – ΠΥΣΕΘ -Έναν/Μία εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Ν. Βουτζά, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του/της.
 17. Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα -ΣΕΔΜ – Έναν/Μία εκπρόσωπο του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 18. Πρόεδρο Κοινότητας Μαραθώνα ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Μαραθώνα με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 19. Πρόεδρο Κοινότητας Νέας Μάκρης ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Νέας Μάκρης με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 20. Πρόεδρο Κοινότητας Γραμματικού ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Γραμματικού με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 21. Πρόεδρο Κοινότητας Βαρνάβα ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Βαρνάβα με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.

Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο στην Νέα Μάκρη ή στο Κέντρο Επιχειρήσεων στον Άγιο Ανδρέα ή στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα.

Για την Γραμματειακή υποστήριξη, η οποία θα μεριμνά για την καλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο, την τήρηση των πρακτικών και την κοινοποίηση τους στους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς, ορίζεται η Καμπέλη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Έχουν οριστεί με την 133/21 απόφαση Δ.Σ οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους:

Ένας Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ: Νικηφόρος Μπατζές, τακτικό μέλος,  με αναπληρωτή του Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας τον κ. Βασίλειο Τσακιργιάννη, σε περίπτωση απουσίας του.

Ένας Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ: Αδάμ Μεγαγιάννης, τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του Δημοτικό Σύμβουλο Μειοψηφίας τον κ. Νικόλαο Ζουμπουρλή σε περίπτωση απουσίας του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα, το οποίο αποτελείται από:

 1. Τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον/την εκάστοτε Αντιδήμαρχο με καθήκοντα Πολιτικής Προστασίας.
 2. Έναν/Μία Σύμβουλο Πλειοψηφίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 3. Έναν/Μία Σύμβουλο Μειοψηφίας, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ, με τον/την αναπληρωτή /τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 4. Περιφέρεια Αττικής – Έναν/Μία εκπρόσωπο, ειδικευμένο στέλεχος σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από την Περιφέρεια Αττικής με τον/την αναπληρωτή/ τρια του/της , σε περίπτωση απουσίας του/της.
 5. Αντιδήμαρχο Δικτύων & Καθημερινότητας, με τον/την αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του/της.
 6. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Συνοχής Παιδείας και Πολιτισμού με τον /την

αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του/της.

 1. ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή του ΚΑΑΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 2. Β΄ Πυροβολαρχία 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ – Στρατόπεδο ΖΧΗ Ζάρναρη – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της Β΄ Πυροβολαρχίας 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 3. ΚΕΔΑ Ζούμπερι – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή του ΚΕΔΑ Ζούμπερι, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 4. Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της ΝΒΝΕ, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 5. Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού – Κοτρώνι – Μαραθώνας – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της βάσης, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 6. Ελληνική Αστυνομία – Τον/Την εκάστοτε Διοικητής του Α.Τ. Μαραθώνα, με τον/την αναπληρωτή/τρια του, σύμφωνα με το έγγραφο ορισμού του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 7. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής-Α. Τμήμα Τροχαίας Β.Α. Αττικής – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της Τροχαίας, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 8. Διεύθυνση Πολιτικής Άμυνας Β.Α. Αττικής – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνα Β.Α. Αττικής, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 9. Πυροσβεστική Υπηρεσία Νέας Μάκρης – Τον/Την εκάστοτε Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της , σύμφωνα με το έγγραφο ορισμού του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 10. Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας – Έναν/Μία εκπρόσωπο, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού από τον Διοικητή του Λιμεναρχείου, με τον/της αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 11. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μαραθώνος – Τον/Την εκάστοτε Διευθυντή /ντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνα με τον/την αναπληρωτή /τρια του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 12. Δημοτική Αστυνομία Δήμου Μαραθώνος – Τον/Την εκάστοτε προϊστάμενος/νη της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου, με τον/την αναπληρωτή/τρία του/της, σε περίπτωση απουσίας του/της.
 13. Δασαρχείο Πεντέλης – Έναν/Μία εκπρόσωπο του Δασαρχείου, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 14. Δασαρχείο Καπανδριτίου – Έναν/Μία εκπρόσωπο του Δασαρχείου, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 15. Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού -ΣΠΑΠ – Έναν/Μία εκπρόσωπο του ΣΠΑΠ, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 16. Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά Προβαλίνθου – ΠΥΣΕΘ -Έναν/Μία εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Ν. Βουτζά, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του/της.
 17. Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα -ΣΕΔΜ – Έναν/Μία εκπρόσωπο του Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, σύμφωνα με έγγραφο ορισμού, με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 18. Πρόεδρο Κοινότητας Μαραθώνα ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Μαραθώνα με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 19. Πρόεδρο Κοινότητας Νέας Μάκρης ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Νέας Μάκρης με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 20. Πρόεδρο Κοινότητας Γραμματικού ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Γραμματικού με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.
 21. Πρόεδρο Κοινότητας Βαρνάβα ή Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Δασοπυροσβεστών Κοινότητας Βαρνάβα με τον/την αναπληρωτή/τρια του/της σε περίπτωση απουσίας του/της.

Η σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας γίνεται για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Το Σ.Τ.Ο. είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής και κατά τη διάρκεια του έργου αποκατάστασης των ζημιών.

Το παραπάνω όργανο θα έχει τη δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους ορισμένους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο στην Νέα Μάκρη ή  στο Κέντρο Επιχειρήσεων στον Άγιο Ανδρέα ή στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στο Μαραθώνα.

Για την Γραμματειακή υποστήριξη, η οποία θα μεριμνά για την καλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο, την τήρηση των πρακτικών και την κοινοποίηση τους στους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς, ορίζεται η Καμπέλη Βαρβάρα του Αλεξάνδρου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α.

Στις συνεδριάσεις του Οργάνου θα λαμβάνουν μέρος  και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2023 και διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •