Απόφαση 14 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2022
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο, γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής, κα Σαφρά Μαρία.

 

1ο Θέμα: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 266 του Ν. 3852/2010, και έχοντας υπ’ όψιν τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να προβεί στην έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, υπέβαλε προς έγκριση σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος, ως κατωτέρω:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2023

 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Μελέτη: Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

220,00 €

20.7421.20

2

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης :
 “Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης”

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

14.027,40 €

20.7413.21

3

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης :
  “Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στο χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000,00 €

20.7336.01

ΣΥΝΟΛΟ

24.247,40 €

 

 

 1. ΟΜΒΡΙΑ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Μελέτη δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαραθώνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική”-ΕΤΠΑ
2239/07-04-2014
(ΑΔΑ: ΒΙΗ27Λ7-1ΤΤ)

530.000,00 €

63.7341.01

2

Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης οικισμού Δικαστικών και Εισαγγελέων λόγω λειψυδρίας

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

70.000,00 €

30.7312.17

ΣΥΝΟΛΟ

600.000,00 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης της Νέας Μάκρης (περιοχές Μάτι & Ζούμπερι)

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
276/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 67Τ67Λ7-36Δ)

 

4.500.000,00 €

63.7341.02

2

Συντήρηση-Επισκευή δικτύων ύδρευσης  Δήμου Μαραθώνος έτους 2022

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.000,00 €

30.7336.07

3

Νέα υδροδότηση οικισμού Γραμματικού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας από (ΣΑΕ055)

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

728.750,18 €

63.7312.03

4

Κατασκευή συνδετήριου αγωγού ομβρίων από Ανοίξεως έως Λεωφ. Διονύσου

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

70.000,00 €

30.7336.09

5

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Γραμματικού παραλία Σέσι

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

30.000,00 €

30.7312.16

ΣΥΝΟΛΟ

5.333.750,18

 

 

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Μελέτη αποτύπωσης και παρέμβασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού καταστήματος Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.000,00 €

30.7413.26

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

 

 

 1. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου στο Δήμο Μαραθώνα

(αριθμ. μελέτης 13α/2015)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
423/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)

410.010,68 €

61.7322.17

2

Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μαραθώνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
423/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)

149.143,11 €

61.6261.10

3

Επισκευή – Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μαραθώνος

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ:6ΜΡΜ46ΜΤΛ6-2ΘΑ) και Ίδιοι Πόροι

629.362,30 (εκ των οποίων 29.362,30 € Ίδιοι Πόροι)

64.7332.09

15.6261.13

ΣΥΝΟΛΟ

1.188.516,09€

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Κατασκευή Skate Park στο Κ.Φ. 381 – 3η Π.Ε. Δ.Κ. Νέας Μάκρης

Ίδιοι Πόροι

10.000,00 €

15.7322.01

ΣΥΝΟΛΟ

10.000,00 €

 

 

 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν τις Δημοτικές Κοινότητες Μαραθώνα – Γραμματικού

(αριθμ. μελέτης 18α/2016)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΣΑΤΑ

5.579,31 €

30.7323.63

2

Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2020-2021

(αριθμ. μελέτης 06/2020)

ΣΑΤΑ

986,79

30.7323.89

3

Διάνοιξη οδών Δ.Κ. Νέας Μάκρης

(αριθμ. μελέτης 37/2020)

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

155.572,92 €

30.7313.01

4

Αντιμετώπιση ζημιών, καταστροφών, έκτακτων αναγκών και άμεση διαχείριση συνεπειών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 13ης & 14ης Δεκεμβρίου 2020 στο Δήμο Μαραθώνα – Κοινότητα Βαρνάβα

ΥΠΕΣ

(2003ΣΕ05500005) &    ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

330.000,00 €

70.6277.14

154.324,39 €

30.7326.33

ΣΥΝΟΛΟ

646.463,41 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Κατασκευή οδού από Σέσι προς παραλία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
423/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)

242.295,83 €

64.7333.21

2

Συντήρηση – Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στις Δ.Ε. Γραμματικού και Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
423/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)

132.407,35 €

64.7333.22

267.592,65 €

64.7333.23

3

Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο Δήμο Μαραθώνος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
276/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 67Τ67Λ7-36Δ)

2.000.000,00 €

63.7341.04

4

Τσιμεντόστρωση 250 μ. στο Μικρό Σέσι

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.000,00 €

30.7323.93

5

Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Μαραθώνος ετών 2022-2023

(αριθμ. μελέτης 18/2022)

ΣΑΤΑ

987.040,00 €

30.7323.32

ΣΥΝΟΛΟ

2.662.295,83€

 

 

 1. ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

2

Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Μαραθώνα

(αριθμ. μελέτης 3/2018)

ΥΠΕΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)-ΣΑΤΑ
Α.Π. 20218/16-5-2018  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3.999,60 €

64.7331.07

2.000,00 €

30.7331.07

ΣΥΝΟΛΟ

5.999,60 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

 Μελέτες Τεχνικές Υπηρεσίες και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Μαραθώνος

 

ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ:Ω01446ΜΤΛ6-ΤΗΨ) και Ίδιοι Πόροι

299.510,00 (εκ των οποίων 212.090,00 € Ίδιοι Πόροι)

64.7332.10

30.7413.27

2

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων για το Έτος 2023

ΣΑΤΑ

83.300,00 €

30.7331.08

ΣΥΝΟΛΟ

382.810,00 €

 

 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων Δ.Ε. Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνος

(αριθμ. μελέτης 29/2020)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΗΑ7Λ7-0ΚΖ) & Ίδιοι Πόροι

345.000,00 (εκ των οποίων 44.881,12 € Ίδιοι Πόροι)

61.6261.11

30.6261.02

ΣΥΝΟΛΟ

345.000,00 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Διαμόρφωση κτηρίων για αποθήκες Δήμου

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

60.000,00 €

15.6261.17

2

Βελτίωση εγκαταστάσεων Ε’ Κατασκήνωσης
Αγ. Ανδρέα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

100.000,00 €

15.6484.01

ΣΥΝΟΛΟ

160.000,00

 

           

 

 1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Μελέτη πράξης εφαρμογής 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

15.300,71 €

30.7421.06

2

Συμπληρωματικές μελέτες – εργασίες για την κτηματογράφηση – ενημέρωση φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων και σύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης Β’ κατοικίας περιοχής επεκτάσεως ρυμοτομικού σχεδίου 4ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5.539,43 €

30.7421.28

3

Μελέτη πράξης εφαρμογής 6ης Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

100.000,00 €

30.7421.01

4

Ολοκλήρωση Μελέτης πράξης εφαρμογής 2ης  Πολεοδομικής Ενότητας Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

88.000,00 €

30.7421.02

5

Συμπλήρωση κτηματογραφικού υποβάθρου – Αναθεώρηση πολεοδομικού σχεδιασμού και Πράξη Εφαρμογής τμήματος της περιοχής Ζούμπερι (Π.Ε.8) Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

20.000,00 €

30.7421.10

6

Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης – σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000,00 €

30.7421.09

7

Υπηρεσίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000,00 €

30.6117.02

ΣΥΝΟΛΟ

248.840,14 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση των έργων που έγιναν στον αιγιαλό, στην παραλία ή στην θάλασσα χωρίς άδεια ή υπέρβαση αυτής.

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.500,00 €

30.7421.30

ΣΥΝΟΛΟ

2.500,00 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Β΄ Κατοικίας Μαραθώνα της Δ.Ε. Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνος
(ΦΕΚ τ.Α.ΑΠ 341/27-10-2014)

Προγραμματική Σύμβαση

ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

648.817,60 €

30.6737.14

2

Μελέτες Επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου 4ης Π.Ε. στην παρακείμενη του νεκροταφείου Νέας Μάκρης περιοχή (Τοπικό Ρυμοτομικό – Περιβαλλοντική Μελέτη)

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000,00 €

30.7336.08

3

Τροποποίηση Πολεοδομικού στο Κ9 638 5ης ΠΕ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000,00 €

30.7421.31

4

Κτηματογράφηση-Τροποποίηση Πολεοδομικής Μελέτης-Συμπληρωματική Πράξη Εφαρμογής Παραρεμάτιας περιοχής 5ης Π.Ε. Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

173.617,78 €

30.6737.13

ΣΥΝΟΛΟ

882.435,38

 

             

 

 

 1. ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Συντήρηση και ανάπλαση παιδικών χαρών  Δήμου Μαραθώνος

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

62.183,10 €

30.7332.06

ΣΥΝΟΛΟ

62.183,10 €

 

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Ανάπλαση εξωραϊσμός και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μαραθώνος

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

27.670,72 €

30.7332.08

2

Διαμόρφωση ΚΧ155Ε – 1η ΠΕ ΔΚ Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

226.300,00 €

30.7326.34

3

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 2ης ΠΕ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

977,00 €

30.7326.35

4

Κοινόχρηστων χώρων 1ης ΠΕ Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

42.805,00 €

30.7326.36

5

Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 5ης ΠΕ ΔΚ Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

53.121,00 €

30.7326.38

6

Κατασκευή Πάρκου Δρομέων Δήμου Μαραθώνα

ΣΕΓΑΣ

57.634,95 €

30.7322.22

7

Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης Κ.Χ. στη Δ.Κ. Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

24.598,21 €

30.7413.37

ΣΥΝΟΛΟ

433.106,88 €

 

 

 1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Σχέδιο βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Μαραθώνος

(αριθμ. μελέτης 15/2018)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

65.000,00 €

30.7323.68

ΣΥΝΟΛΟ

65.000,00 €

 

 

 1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κ.Α.

1

Επισκευή παραλιακού πεζόδρομου Δ.Κ. Νέας Μάκρης

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

60.000,00 €

30.7331.09

ΣΥΝΟΛΟ

60.000,00 €

 

Πλην των ανωτέρω, που ήδη έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του 2023 προτείνουμε να ενταχθούν τα κάτωθι:

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘMΙΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ο Aναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κανέλλος Αναστάσιος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

, και στη συνέχεια κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2023, όπως  υπεβλήθη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαραθώνος και περιγράφεται ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •