Απόφαση 15 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2022
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο, γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

 

2ο Θέμα: Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 63, 266 και 268 του Ν. 3852/2010, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023.

Το προσχέδιο θα διαβιβασθεί στη συνέχεια στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος.

Ακολούθως, υπέβαλε προς έγκριση το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, όπως ανακεφαλαιωτικά περιγράφεται κατωτέρω, και κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Α’  ΕΣΟΔΑ

Β’ ΕΞΟΔΑ

Κωδ.

Περιγραφή

Ποσά

Κωδ.

Περιγραφή

Ποσά

 

0

Τακτικά

10.716.303,09

 

6

Έξοδα Χρήσης

18.959.295,76

 

 

1

Έκτακτα

45.256.922,09

 

7

Επενδύσεις

62.422.021,74

 

 

2

Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

1.943.103,47

 

8

Προβλέψεις

18.432.236,66

 

 

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

32.312.848,70

 

9

Αποθεματικό

335.990,03

 

 

4

Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

3.592.320,00

 

 

 

 

 

5

Χρηματικό Υπόλοιπο

6.328.046,84

 

 

 

 

 

 

Γενικά Σύνολα

100.149.544,19

 

 

 

100.149.544,19

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

προβαίνει στην έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2023, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •