Απόφαση 15 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Σύνταξη του Παραρτήματος Θ΄ “Ειδικό Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος”

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τη συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης θέματος περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη του Παραρτήματος Θ΄του Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση του σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Μαραθώνος.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, και ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Το ειδικό σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος θα αποτελεί παράρτημα του Ειδικού  Σχεδίου του Δήμου Μαραθώνος που έχει ήδη συνταχθεί για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ 2”, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2» 5η Έκδοση 2022 της Δ/νσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών/ΓΓΠΠ 141/208.

Σχετικά με το περιεχόμενο των ειδικών σχεδίων (παράρτημα Θ΄) που σύμφωνα με το αρθ. 23 παρ. 4 του Ν.4662/2020 καταρτίζονται και συντάσσονται με ευθύνη των Δημάρχων και με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών, Πυροσβεστικών, Υγειονομικών και Λιμενικών αρχών, (παρέχονται οδηγίες στο Α1161/18-04-2023 έγγραφο ΓΓΠΠ), αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Διαδικασίες για τη λήψη απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους, από εν εξελίξει ή από επαπειλούμενο κίνδυνο ή απειλή.
 • Εναλλακτικές οδεύσεις απομάκρυνσης και μέτρα εξασφάλισής της, όπως ενδεικτικά η προσωρινή μονοδρόμηση οδών διπλής κατεύθυνσης.
 • Τρόπους και δυνατότητες μεταφοράς πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς.
 • Διαδικασίες για την ενημέρωση του κοινού πριν και κατά τη διάρκεια της οργανωμένης απομάκρυνσης, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες.
 • Δράσεις για την εύρεση θέσεων κατάλληλων χώρων υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας.
 • Προσδιορισμό και καταγραφή κατοικημένων περιοχών του οικείου Δήμου, των οποίων ο οικιστικός ιστός διαμοιράζεται με τα διοικητικά όρια άλλου όμορου Δήμου, προκειμένου να είναι εκ των προτέρων γνωστό και αποσαφηνισμένο στο ειδικό σχέδιο του Δήμου ότι αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών είναι ο οικείος Περιφερειάρχης, ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης, κατόπιν της εισήγησης του εκάστοτε Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Προσδιορισμό και καταγραφή κατοικημένων περιοχών του οικείου Δήμου των οποίων ο οικιστικός ιστός διαμοιράζεται μεταξύ των διοικητικών ορίων άλλου όμορου Δήμου ο οποίος υπάγεται διοικητικά σε άλλη Περιφέρεια, έτσι ώστε να είναι εκ των προτέρων γνωστό και αποσαφηνισμένο στο ειδικό σχέδιο του Δήμου ότι αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών στις περιοχές αυτές είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του κατόπιν της εισήγησης του εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις περιπτώσεις που υφίστανται και καταγραφούν κατοικημένες περιοχές από την ομάδα σύνταξης του Δήμου για τις οποίες αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών είναι ο οικείος Περιφερειάρχης, ή ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης, ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας ή ο νόμιμος Αναπληρωτής του, θα πρέπει ο υπεύθυνος για θέματα πολιτικής προστασίας του Δήμου να ενημερώσει άμεσα τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας για το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2» 5η Έκδοση 2022 Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών / ΓΓΠΠ 165/208                                                  

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

α) τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Διοικητή του ΠΥΣΕΘ και του Προέδρου ΣΕΔΜ.

β) τη συμμετοχή των:

 • Διευθυντή Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών,
 • Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών,
 • Προϊστάμενου της Δημοτικής Αστυνομίας
 • της υπαλλήλου του ΚΕΠΙΧ και γραμματέα του Σ.Τ.Ο.

γ) τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Ο.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 1. Γενικός Συντονιστής Αντιπυρικής 2023 – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
 2. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης
 3. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνα
 4. Συντονιστής Ε/Λ Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης
 5. Εκπρόσωπος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής
 6. Εκπρόσωπος Λιμεναρχείου Ραφήνας
 7. Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου

& Συντήρησης  Υποδομών

 1. Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου
 2. Προϊστάμενος Δημοτικής Αστυνομίας
 3. ΚΕΠΙΧ – Γραμματέας Σ.Τ.Ο
 4. Διοικητής ΠΥΣΕΘ
 5. Πρόεδρος ΣΕΔΜ

δ) Την αποστολή επιστολής προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, προκειμένου να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους για τις οδούς διαφυγής και τους κατάλληλους  χώρους υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας ως καλοί γνώστες της περιοχής τους.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

α) τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Διοικητή του ΠΥΣΕΘ και του Προέδρου ΣΕΔΜ.

β) τη συμμετοχή του Διευθυντή Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, του Προϊστάμενου της Δημοτικής Αστυνομίας και της υπαλλήλου του ΚΕΠΙΧ και γραμματέα του Σ.Τ.Ο.

γ)  τη συγκρότηση της  Ομάδας Εργασίας – Σύνταξης του Παραρτήματος Θ΄ «ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  A1161/18-04-2023 έγγραφο ΓΓΠΠ

 1. Γενικός Συντονιστής – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας:

     Ε. Κυπαρίσσης

 1. Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: Κ. Σκύλαρης
 2. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Μαραθώνα: Α/Β. Χ. Τσιατσιάνης
 3. Συντονιστής Ε/Λ Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης: Ι. Σακελλάρης
 4. Εκπρόσωπος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής: Α/Β Α. Παλαιολόγος
 5. Εκπρόσωποι Λιμεναρχείου Ραφήνας: Αντιπλοίαρχος Λ/Σ Π. Μπρούνου & Αντιπλοίαρχος Α. Μανούσος
 6. Διευθυντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών: Π. Ηλίας
 7. Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου: Α. Κανέλλος
 8. Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας: Π. Μπερτόλης
 9. ΚΕΠΙΧ – Γραμματέας Σ.Τ.Ο: Β. Καμπέλη
 10. Διοικητής ΠΥΣΕΘ: Κυριάκος Δαμιανόγλου
 11. Πρόεδρος ΣΕΔΜ : Ματθαίος Καραμολέγκος,

δ) την αποστολή επιστολής προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, προκειμένου να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους για τις οδούς διαφυγής και τους κατάλληλους  χώρους υποδοχής, προσωρινής καταφυγής, στέγασης και παροχής διοικητικής μέριμνας ως καλοί γνώστες της περιοχής τους.

Στις ειδικές συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας θα γίνει επεξεργασία και των προτάσεων αυτών αλλά και των εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και ασκήσεις επί χάρτου. Στη συνέχεια θα ληφθούν, όπου απαιτηθεί, αποφάσεις για κοινές δράσεις και ασκήσεις ετοιμότητας επί του πεδίου.

Ακολούθως, διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •