Απόφαση 16 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας – Στελέχωση Ομάδων Επέμβασης

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τη συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης του θέματος «Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας – Στελέχωση Ομάδων Επέμβασης», που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστικοποίηση του σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ 2» του Δήμου Μαραθώνος.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, και ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Ο  επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας κατά την διάρκεια ή και αμέσως μετά την εκδήλωση ενός κινδύνου πρέπει να διαθέτει οργανωμένες εκπαιδευμένες και εξοπλισμένες ομάδες άμεσης επέμβασης με συγκεκριμένο Αντικείμενο και αποστολή.

Έργο της Πολιτικής Προστασίας είναι η οργάνωση, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Μαραθώνος για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν.

Σύμφωνα με τον Ν.4662/7.2.20 ΦΕΚ 27/Α/2020 που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις και τον Νόμο 3013/2002, οι Δήμαρχοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν Αποκεντρωμένα Όργανα Σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων Πολιτικής Προστασίας και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την:

Πρόληψη, Ετοιμότητα, Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον συμβαίνουν εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ο.Τ.Α.

Με βάση τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την Πολιτική Προστασία συνοψίζονται ως εξής: Ο Συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που εκδηλώνονται στα διοικητικά τους όρια. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων.

Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει όλα τα Ειδικά Σχέδια και τα Μνημόνια Ενεργειών και Συνεργασίας που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από επικείμενη καταστροφή στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνος αφορά και τις υπηρεσίες του και τις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας που δρουν εντός της διοικητικής του περιφέρειας.

Οι Άμεσες ενέργειες που αφορούν στο Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας που θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου είναι για τον συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου με τους άλλους φορείς στους τομείς και στο βαθμό που απαιτείται.

Η οργάνωση και η διατήρηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και εξασφάλιση ενιαίας και συγχρονισμένης δράσης στην Πρόληψη, Ετοιμότητα και γενικότερη αντιμετώπιση μιας καταστροφής γίνεται από τον Συντονιστή κατόπιν ανάθεσης σε αυτόν από τον Δήμαρχο.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε Αυξημένη ετοιμότητα, Αντιμετώπιση και Απόκριση. Εκτός των υπαλλήλων που ανήκουν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου κατά την διάρκεια κρίσεων θα  υπάρχει στο ΚΕΠΙΧ λεπτομερής κατάλογος για κάθε ενέργεια και δράση, συγκεκριμένο όνομα από την υπηρεσία του που είναι υπεύθυνος/νη για την υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης.

Το  Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην καταγραφή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την ειδικότητα για την στελέχωση των ομάδων επέμβασης. Αφού έγινε η διαδικασία της καταγραφής, στη συνέχεια οι Διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με τους προϊστάμενους των τμημάτων τους και την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θα κάνουν την σύσταση των ομάδων  επέμβασης για κάθε κίνδυνο.

Κάθε ομάδα θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Ομάδες για μεταφορά και υποδοχή πληγέντων στους χώρους καταυλισμού καθώς και καταγραφής των στοιχείων τους.

Ομάδες για προετοιμασία χώρων προσωρινής διαμονής ή καταυλισμού,

Ομάδες σήμανσης και χωροθέτησης επικίνδυνων περιοχών,

Ομάδες για παροχή απαραίτητων υλικών όπως σκηνές, κουβέρτες, τροφή, νερό

Ομάδες Ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών,

Ομάδες μηχανικών, Ομάδες διάνοιξης δρόμων, Ομάδες επισκευής εγκαταστάσεων,  Ομάδες καταγραφής ζημιών,

Ομάδες καταγραφής και περίθαλψης ζώων που έχουν πληγεί,

Ομάδες ενημέρωσης των Διευθυντών των Σχολείων. 

Ο αριθμός των ατόμων που θα στελεχώνει κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες θα εξαρτηθεί από την αποστολή που θα έχουν, από το αντικείμενο εργασίας τους, από το δυναμικό που υπάρχει για να γίνει η στελέχωσή της.

Σε κάθε ομάδα θα ορίζεται ένας υπάλληλος ως υπεύθυνος.

Η οργάνωση των ομάδων επέμβασης για να πετύχουν την αποστολή τους πρέπει να βασίζεται σε δύο παράγοντες:

  • Στην σωστή εκπαίδευση από ειδικευμένα άτομα στον τομέα δραστηριότητάς τους.
  • Στον ακριβή συντονισμό μεταξύ τους με ασκήσεις ετοιμότητας επί χάρτου αλλά και σε πραγματικές συνθήκες. Ο αυτοσχεδιασμός και η ερασιτεχνική αντιμετώπιση μπορεί στην περίπτωση αυτή να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.

Ο Δήμος θα μεριμνήσει για την εκπαίδευση των ομάδων επέμβασης από φορείς όπως η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, η ΓΓΠΠ  αλλά και οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός και Ομάδες Ειδικών Αποστολών για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των εμπλεκομένων αλλά και η σωστή συνεργασία των ομάδων επέμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες του Εγχειρίδιου Ετοιμότητας Υπηρεσιών και Εθελοντικών Ομάδων – Διασπορά Μέσων και μηχανημάτων που έχει ήδη ψηφιστεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του Καθηκοντολογίου Πολιτικής Προστασίας και της λειτουργίας και στελέχωσης των ομάδων επέμβασης, ως περιγράφεται παραπάνω, καθώς και του Δελτίου Καθηκοντολογίου Πολιτικής Προστασίας ως αναφέρεται κατωτέρω:

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ                                                          

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κ.ΕΠΙΧ                                        

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

ΣΗΜΕΙΟ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

 

 

 

 

                       

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                                     ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ –ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ            

……………………………………..                                            …………………………………………………………..

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Καθηκοντολόγιο Πολιτικής Προστασίας και τη λειτουργία και στελέχωση των ομάδων επέμβασης, καθώς και το Δελτίο Καθηκοντολογίου Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •