Απόφαση 4 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

4ο Θέμα: Παράταση παραχώρησης χρήσης των πυροσβεστικών οχημάτων Πολιτικής Προστασίας στο ΣΕΔΜ και για τη χειμερινή περίοδο 2023.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Με το Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα – ΣΕΔΜ, ο Δήμος Μαραθώνος έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας βάσει του 4172/2013 άρθρο 110 παρ. 9 ΦΕΚ 167/23-7-2013 & του Ν. 4662/7.2.20 – ΦΕΚ: 27/Α/2020, για δράσεις Πολιτικής Προστασίας και για το λόγο αυτό έχει παραχωρήσει τα παρακάτω αναφερόμενα Πυροσβεστικά Οχήματα, σύμφωνα με τον Νόμο,  προκειμένου να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών:

ME 104714 MITSUBISHI 500 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΜΕ  59562 ΤΟΥΟΤΑ 500 LT  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΜΕ 140743 MERCEDES 8 ΤΟΝΟΙ

Λόγω της κλιματικής κρίσης και των έκτακτων καιρικών φαινομένων, αυξάνονται οι ανάγκες του Δήμου σε μέσα πυροπροστασίας και υπάρχει ανάγκη να δοθεί παράταση της παραχώρησης χρήσης των οχημάτων αυτών και για την Χειμερινή περίοδο 2023, με τους όρους και τις προϋποθέσεις  του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί.

Κατόπιν αυτών,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης παραχώρησης χρήσης των πυροσβεστικών οχημάτων Πολιτικής Προστασίας στο ΣΕΔΜ και για τη χειμερινή περίοδο 2023.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση παραχώρησης χρήσης των πυροσβεστικών οχημάτων Πολιτικής Προστασίας στο ΣΕΔΜ και για τη χειμερινή περίοδο 2023, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •