Απόφαση 5 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

5ο Θέμα: Ακύρωση Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Μαραθώνος – ΠΥΣΕΘ & ΕΦΙΠΠΟ.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Είχε ληφθεί απόφαση  περί υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος, του ΠΥΣΕΘ & του ΕΦΙΠΠΟ – Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας.

Επειδή οι ενέργειες που αναφέρονται σε αυτό δεν έγιναν εντός της Αντιπυρικής Περιόδου 2022, ακυρώνεται και σύμφωνα με τον Νόμο στις προπαρασκευαστικές ενέργειες της Αντιπυρικής περιόδου 2023 η Πολιτική Προστασία θα φέρει την πρότασή της για Υπογραφή Μνημονίου σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Κατόπιν αυτών,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της ακύρωσης του Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Μαραθώνος – ΠΥΣΕΘ & ΕΦΙΠΠΟ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την ακύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Μαραθώνος – ΠΥΣΕΘ & ΕΦΙΠΠΟ, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •