Απόφαση 6 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

6ο Θέμα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Έφιππου Εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας – ΕΦΙΠΠΟ   

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη :

1) Τον Ν. 4662/7.2.20 –  ΦΕΚ : 27/Α/2020  που αφορά τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

2) Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

3) Τον  Ν.4172/2013 άρθρο 110 παρ. 9 ΦΕΚ 167/23.7.2013

4) Τον Ν.1951/1991 “Καθιέρωση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις”.

5) Το 2011 η Πολιτεία προχώρησε στην αναβάθμιση του θεσμού με τον Ν.4029/2011 “Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις”.

6) Στο ΦΕΚ Β. Αρ. Φύλλου 942 /15 Απριλίου 2014 αναφέρεται :

Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και η εν γένει μέριμνα για την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Στο άρθρο στ. Η φροντίδα σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη στέγαση και τον εξοπλισμό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα αναγκαία μέσα και υλικά.

7) Η μέριμνα για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.

8) Τον Ν. 4172/2013 άρθρο 110 παρ. 9 ΦΕΚ – 167/23.7.2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

9) Το Ν.Δ 2396/1953 περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων των Δημοσίων υπηρεσιών

10) Την Υ.Α 14501550/1982 ΦΕΚ 93/Β/3.3.82

11) Τον Ν. 4439/1220/13.4.77 απόφαση του Υπ. Προεδρίας περί μειώσεως των καυσίμων και λιπαντικών των κρατικών αυτοκινήτων , ΝΠΔΔ, κ. α

12) Τον Ν. 4662/7.2.20 –  ΦΕΚ : 27/Α/2020

 Άρθρο 55:

«Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο – μέλος εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας, το οποίο εντάσσεται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς φορείς, άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

«Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή ομάδες φυσικών προσώπων, οι οποίες εντάσσονται στο δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς φορείς δραστηριοποιούνται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

«Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.)»: Μητρώο, το οποίο τηρείται από τη Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας .

Άρθρο 56:

Αποστολή και δράση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Αποστολή των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας είναι η παροχή συνδρομής στους αρμόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς από απειλούμενες ή εν εξελίξει φυσικές, τεχνολογικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και απειλές, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας συνδράμουν τον Εθνικό Μηχανισμό, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άρθρο 57

Δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζουν τους κρατικούς φορείς σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, μέσω των κάτωθι δράσεων: α. Επιχειρησιακών. β. Υποστηρικτικών.

Οι επιχειρησιακές δράσεις αφορούν σε: α. Δράσεις δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (Forest Prevention Action-FPA). β. Δράσεις δασοπυρόσβεσης για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (Forest Firefighting Action-FFA). γ. Δράσεις αστικής πυρόσβεσης για την καταστολή πυρκαγιών σε αστικό περιβάλλον (Urban Firefighting Action-UFA). δ. Δράσεις πρώτων βοηθειών για την εφαρμογή ακολουθίας ενεργειών αποτροπής επιδείνωσης της κατάστασης τραυματιών ή ασθενών (First Aid Action-FAA). ε. Δράσεις έρευνας και διάσωσης που αφορούν στη διαδικασία εντοπισμού και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο (Search and Rescue-SaR) και διακρίνονται σε: α) διασώσεις αστικού περιβάλλοντος, β) ορεινές διασώσεις, γ) διασώσεις υγρού στοιχείου και δ) σπηλαιοδιασώσεις .στ. Δράσεις παροχής βοηθείας (Aid and Support Action-ASA) που αφορούν σε: α) Απεγκλωβισμούς από τροχαία ατυχήματα, β) κοπές δέντρων, γ) αντλήσεις υδάτων, δ) απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, ε) πλύσεις οδοστρώματος, στ) απομακρύνσεις αντικειμένων, ζ) απεγκλωβισμούς ζώων.

Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε: α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupport Action-CSA) σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς . β. Δράσεις ψυχολογικής υποστήριξης για τη στήριξη των πληγέντων, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών (Psychological Support Action-PSA). γ. Δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης για την παροχή έγκαιρης, λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά, ενδεικτικά, μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας (Public Awareness Action-PAA). δ. Δράσεις μέριμνας πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού (Relief and Support Action-ReSA). ε. Δράσεις μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (Transportation Action-TRAct). στ. Δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων (Shelter Monitoring Action-SMA). 

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.)αναφέρονται στο Άρθρο 58 του Ν.4662/20.

Προϋποθέσεις απόκτησης της  ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 59 του Ν.4662/20.

Προϋποθέσεις ανανέωσης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας αναφέρονται στο Άρθρο 60 του Ν.4662/20.  

Η Εκπαίδευση Εθελοντικών Οργανώσεων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.4662/20.Άρθρο 62 :Κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή Εθελοντών: Οι ενταγμένες στο Μ.Ε.Ο.Π.Π. του Ε.Μ.Ε.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις και οι λοιπές συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς, με τις οποίες έχει αναπτυχθεί μνημόνιο συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του παρόντος, κινητοποιούνται και εμπλέκονται επιχειρησιακά με πρωτοβουλία του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ή του Διοικητή Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, στον αρμόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και δηλωθείσες επιχειρησιακές δυνατότητες σε αναλογία των ανακυπτουσών επιχειρησιακών αναγκών. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία και να ενημερώνουν τα κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιμότητά τους σε ενεργά μέλη και μέσα, καθώς και για κάθε μεταβολή τους.  Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που έχουν άμεση και διαρκή επιχειρησιακή εμπλοκή, κινητοποιούνται από τα Επιχειρησιακά Κέντρα των αντίστοιχων, ανά δράση, φορέων με ταυτόχρονη ενημέρωση των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πολιτικής προστασίας. Ο επικεφαλής της εκάστοτε Εθελοντικής Οργάνωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη στελέχωσης και αντιστοίχισης των επιμέρους ειδικών πιστοποιημένων προσόντων των Εθελοντών ανά δράση και της καταλληλότητας, συντήρησης και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων.

Η Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων γίνεται βάσει του άρθρου 63 του Ν.4662/20.

Διακριτικός Τίτλος – Στολή – Ατομικό Δελτίο Εθελοντή αναφέρεται στο άρθρο 64 του Ν.4662/20.

Υποχρεώσεις εργοδοτών των εργαζόμενων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας αναφέρονται στο άρθρο 65 του Ν.4662/20.

Ενίσχυση σε υλικά και μέσα  αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 68 του Ν.4662/20.: Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Μητρώου Εθελοντών αναφέρονται στο άρθρο 69 του Ν.4662/20.  Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας. Οδήγηση-Χειρισμός πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων αναλυτικά αναφέρονται στο Άρθρο 70 του Ν.4662/20.Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του ν. 3801/2009(Α’ 163), η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής « Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός από Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας μελών Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ενταγμένων στο Μ.Ε.Ο.Π.Π., πυροσβεστικών οχημάτων, υδροφόρων και λοιπών οχημάτων, τα οποία φέρουν κρατικές πινακίδες – πινακίδες Μηχανήματος Έργου (ΜΕ) – πινακίδες Αγροτικού Μηχανήματος (ΑΜ) ή οποιεσδήποτε άλλες συμβατικές πινακίδες και ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων λοιπών απειλών. Οι ανωτέρω Εθελοντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αμισθί, άνευ έτερης αποζημίωσης ή άλλου τυχόν επιδόματος. Για τη ρύθμιση ζητημάτων που ανακύπτουν συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 976/1979 (Α’ 236).

Άρθρο 71

Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι προ της έναρξης ισχύος του παρόντος ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Εθελοντικές Οργανώσεις, παραμένουν στο προγενέστερο Μητρώο για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας.

Κίνηση αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα των υπηρεσιών της απόφασης αυτής πρέπει: α. Να είναι εφοδιασμένα κατά την κυκλοφορία τους με διαταγή πορείας και δελτίο κίνησης. β. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. γ. Να μην κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες εκτός αν υφίστανται επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή τους από τον περιορισμό αυτό και πάντοτε με έγκριση της αρμόδιας αρχής. δ. Να μην κινούνται εκτός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο πρόσωπο ή η υπηρεσία. ε. Να μην οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ` εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ.4 του Ν.2503/1997 και άρθρο 1 παρ. 1Α, περίπτ. 15 Ν.2647/98). στ. Να μη μεταφέρουν πρόσωπα και πράγματα άσχετα προς την υπηρεσιακή αποστολή ή μέλη οποιωνδήποτε οργανώσεων ή συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων προσώπων ή των ίδιων των οδηγών. ζ. Να μην κυκλοφορούν κάθε φορά, που λόγω αυξημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της πρωτεύουσας, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στην κίνηση γενικά των οχημάτων. η. Να μην αντικαθίστανται οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα πρόσωπα των άρθρων 2 και 3 της παρούσας με πινακίδες του τίτλου της θέσης τους, παρά μόνο σε επίσημες τελετές και δεξιώσεις, εφόσον τα πρόσωπα αυτά το επιθυμούν. 2. Από τους περιορισμούς των περιπτώσεων γ` και δ` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα: που αναφέρονται στην παρ. θ: Τα μεταφέροντα ασθενείς ή τραυματίες  και ι: Τα χρησιμοποιούμενα για αντιμετώπιση επειγόντων εκτάκτων περιστατικών (πχ πυρκαγιές , σεισμοί, πλημμύρες).

Κατανάλωση καυσίμων.

Η κατανάλωση καυσίμων των υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας ρυθμίζεται από την απόφασή μας 1450/550/1982 (ΦΕΚ93/Β`). 2. Για την περιστολή των δημόσιων δαπανών που προκαλείται και από την κίνηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, μειώνουμε κατά 30% τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης καυσίμων, που προβλέπονται στην προαναφερόμενη απόφασή μας, των αυτοκινήτων οχημάτων στα υπουργεία, περιφέρειες, νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, καθώς και στα εν γένει νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από το δημόσιο, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του άρθρου 1 της παρούσας. 3. Από τον περιορισμό της παρ.2 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των Υπουργείων Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ασθενοφόρα), Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όλων των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου Τομέα, καθώς και τα απορριμματοφόρα

Ο Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Μαραθώνα (ΑΙΟΜ) ΟΡ 91, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, που εδρεύει στον Μαραθώνα στην θέση και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή αυτού του Μνημονίου από τον κ. Πέτρο Στέλλα  που στο εξής θα ονομάζεται και Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας – ΕΦΙΠΠΟ υποχρεούται στην κάλυψη αναγκών του Δήμου στον Τομέα Π.Π με

 1. Τον εξοπλισμό
 2. Τους εθελοντές που διαθέτει
 3. Την τεχνογνωσία

ώστε οι ειδικευμένοι εθελοντές να υποστηρίζουν το έργο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σε δράσεις δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών σε περιοχές όπως το Μάτι, ο Ν. Βουτζάς, η Αγία Μαρίνα, στην περιοχή του Σχινιά, στο Αγριλίκι, στον Βρανά, στον Πύργο της Οινόης και όπου αλλού θεωρηθεί αναγκαίο και δοθεί η σχετική εντολή.

Μετά από ειδική εκπαίδευση θα μπορεί να συμμετάσχει σε δράσεις έρευνας και διάσωσης σε περιοχές που είναι αδύνατον να πλησιάσουν αυτοκίνητα στην παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο.

Σε δράσεις υποστηρικτικές: δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά.

Οι Ειδικευμένοι Εθελοντές σε συνεργασία με τον Δήμο, παρέχουν άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς  όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 Δύναται να συνεργάζεται και να συνεννοείται με τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου και την Εκκλησία για:

 • Βοήθεια στην συγκέντρωση τροφίμων από λαϊκές αγορές
 • Ή χορηγίες για την βοήθεια των απόρων ή αναξιοπαθούντων της περιοχής μας.

Δύναται να υποστηρίζει δράσεις του Δήμου σε τομείς που μπορεί το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα  ΕΦΙΠΠΟ  να υποστηρίξει όπως:

 • Αθλητικούς Αγώνες
 • Μαραθώνιους ή Ημιμαραθώνιους
 • Αναδασώσεις
 • Πότισμα δένδρων
 • Ή όπου άλλου χρειαστεί

Το  ΕΦΙΠΠΟ (ΑΙΟΜ) ΟΡ91 δύναται να  συμμετέχει σε Δράσεις που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη κάθε είδους Αθλητική, Πολιτιστική ή κοινωφελούς δραστηριότητας προς όφελος της  κοινωνίας των πολιτών και  στην βοήθεια και υποστήριξη ατόμων και ομάδων που υφίστανται ή απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό και στην εν γένει ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.

Υποχρεώσεις του Δήμου σε σχέση με το ‘Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας  ΕΦΙΠΠΟ

Ο Δήμος θα παρέχει τους διακριτικούς τίτλους.

Γιλέκα ειδικά που φέρουν τα διακριτικά του Δήμου και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας 

 τα Ατομικά Δελτία Εθελοντή.

Καύσιμα σε οχήματα ιδιοκτησίας του ΕΦΙΠΠΟ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της Π.Π του Δήμου Μαραθώνος.

Κάλυψη αναλώσιμων υλικών σε γραφική ύλη

Υποχρέωση έκδοσης βεβαιώσεων ομάδας και ονομαστικής ανά εθελοντή για κάθε συμμετοχή σε δράση του Δήμου βάσει κατάστασης που θα υποβάλλεται από τον εκάστοτε αρμόδιο του ΕΦΙΠΠΟ

Παραπομπές

 • Οι επιχορηγήσεις του Δήμου προς το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας θα είναι όλες σε είδος.
 • Ο Σταθμός συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ ακολουθώντας τις οδηγίες των υπηρεσιών αυτών.
 • Δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας μόνο όταν κρίνεται ότι η ενέργεια περιέχει κίνδυνο για την ζωή των εθελοντών.
 • Ο Δήμαρχος ως πρόεδρος του ΣΤΟ εντέλει τον Σταθμό όπως και τις άλλες εθελοντικές οργανώσεις.
 • Ο διοικητής του Σταθμού ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΦΙΠΠΟ και συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο και στις Περιφερειακές συσκέψεις για την Πολιτική Προστασία (Νόμος 3013). Η διοίκηση του Σταθμού διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΦΙΠΠΟ.

Και τα δύο μέρη συμφωνούν στα εξής:

 • Να προάγουν τα αθλητικά ήθη, το «ευ αγωνίζεσθαι», την ευγενή άμιλλα, το φίλαθλο πνεύμα και τον εθελοντισμό ως πανανθρώπινη  αξία.
 • Να διοργανώνουν από κοινού ή την υποστήριξη και προβολή από τον Δήμο δράσεων των συμμετεχόντων μερών.
 • Να διοργανώνουν ενημερώσεις και στις σχολικές μονάδες μετά από την απαιτούμενη ειδική άδεια για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού μέσα από εθελοντικές δράσεις στο ευρύ φάσμα των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Τα μέρη αποδέχονται στο παρόν ότι θα προωθήσουν κοινού            ενδιαφέροντος  στόχους όπως διατυπώνονται πιο πάνω.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των Μερών.

Η διάρκεια της συνεργασίας των Μερών ορίζεται αόριστη.

Αν κάποιο από τα μέρη επιθυμεί  την διακοπή της συνεργασίας θα δύναται να κοινοποιήσει την απόφασή του για διακοπή στα άλλα Μέρη μονομερώς, ένα μήνα πριν την επιθυμητή διακοπή συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος αποχωρεί χωρίς καμία αξίωση ή αποζημίωση.

Τα Μέρη αποβλέπουν στην αποδοτική και έγκυρη μεταξύ τους συνεργασία για την επίτευξη των παραπάνω προ διαληφθέντων σκοπών του παρόντος μνημονίου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων γίνεται μόνο εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Το υλικό που θα παρασχεθεί για την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων και εργασιών αναλαμβάνουν την ευθύνη και οφείλει να ακολουθεί τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που δίνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο συντονιστή.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει το δικαίωμα να παύσει κάποια από τις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί ή να αφαιρέσει μέρος των εθελοντικών εργασιών που έχει αναλάβει ο Αθλητικός Ιππικός Όμιλος, αν υπάρχει λόγος.

Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια των μελών του  Αθλητικού Ιππικού Ομίλου κατά την διάρκεια της εθελοντικής δράσης είναι ο εκπρόσωπος του Αθλητικού Ιππικού Ομίλου και κανένας άλλος. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα της καταγγελίας του Μνημονίου Συνεργασίας, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει.

Προτείνεται :

1) Να γίνουν αποδεκτοί οι όροι ώστε να εγκριθεί η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΦΙΠΠΟ και του Δήμου, διότι συνεχώς αυξάνονται οι ανάγκες του Δήμου σε μέσα πυροπροστασίας, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των δράσεων πολιτικής προστασίας, και ο Δήμος δεν διαθέτει επάρκεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την πολιτική προστασία.

2) Η Λίστα Στοιχείων του ΕΦΙΠΠΟ  που περιλαμβάνει τους πίνακες:

Μέλη ,

Οχήματα,

Μέσα & Εξοπλισμός αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης των όρων για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και Εθελοντικού Ιππικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας  ΕΦΙΠΠΟ

3) Έγκριση της υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του ΕΦΙΠΠΟ βάσει του 4172/2013 άρθρο 110 παρ. 9 ΦΕΚ 167/23-7-2013 & του Ν. 4662/20 Ν. 4662/7.2.20 –  ΦΕΚ : 27/Α/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Έφιππου Εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας – ΕΦΙΠΠΟ, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •