Απόφαση 6 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

6ο Θέμα: Παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος στο ΠΥΣΕΘ κατόπιν αιτήματος.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά απέστειλε επιστολή με αίτημα χορήγησης πυροσβεστικού οχήματος, σύμφωνα με το οποίο:
«Το ΠΥΣΕΘ για 15η συνεχόμενη χρονιά κάλυψε τις ανάγκες πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών του Δήμο Μαραθώνα. Οι περισσότεροι από 55 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ της ομάδας μας, πάντα σε πλήρη συνεργασία με το ΚΕΠΙΧ του Δήμου Μαραθώνα και με την άριστη συνεργασία της ΠΥ Νέας Μάκρης, βρέθηκαν στο σύνολο τους, όπου και εάν ζητήθηκε να συνδράμουν. Ως εκ τούτου, μετά από χιλιάδες ώρες περιπολιών και βαρδιών φέτος, προέκυψε η ανάγκη απόκτησης ενός ακόμη μικρού ευέλικτου οχήματος τύπου dacota 4Χ4 με δεξαμενή νερού και πυροσβεστικό συγκρότημα. Τα οχήματα που διαθέτει το ΠΥΣΕΘ είναι κυρίως φορτηγά, δύσκολα να μετακινηθούν μέσα σε στενούς δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε συχνά φαινόμενα ζημιών σε αυτά. Για τον σκοπό αυτό παρακαλούμε να μας παραδοθεί από τον Δήμο ένα αντίστοιχο όχημα των παραπάνω περιγραφόμενων αναγκών μας, για αποκλειστική χρήση στο ΠΥΣΕΘ με διάρκεια όλο τον χρόνο και χρήση από συγκεκριμένους δηλωμένους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ μας. Παρακαλούμε πολύ όπως εξεταστεί άμεσα το αίτημα μας και τύχουμε της προσοχής που αξίζουν οι προσπάθειες των 55 συμπολιτών μας που αφιλόκερδός συνδράμουν τον Δήμο σε πληθώρα εκδηλώσεων, και όχι μόνο, όλο τον χρόνο».

Ο Δήμος Μαραθώνος με σύμβαση χρησιδανείου παρέλαβε ένα πυροσβεστικό όχημα – μηχάνημα από τον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π). Το όχημα είναι μάρκας ΝISSAN NAVARA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9694 και αριθμό πλαισίου VSKCTND23U0064167, που φέρει Πυροσβεστική Υπερκατασκευή. Αυτό το εξειδικευμένο πυροσβεστικό όχημα – μηχάνημα παραχωρείται στο Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Προβαλίνθου – Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ για τις ανάγκες της αντιμετώπισης κάθε έκτακτου και επικίνδυνου φαινομένου, αποκλειστικά και μόνο για δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

Η σύμβαση χρησιδανείου του ανωτέρω αναφερόμενου πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος που θα υπογραφεί  μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του ΠΥΣΕΘ θα περιλαμβάνει όλους τους όρους που αναφέρονται στην σύμβαση χρησιδανείου Πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος μεταξύ του ΣΠΑΠ και του Δήμου Μαραθώνος.

Κατόπιν αυτών,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος στο ΠΥΣΕΘ κατόπιν αιτήματος, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος – μηχανήματος στο ΠΥΣΕΘ κατόπιν αιτήματος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •