Απόφαση 7 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

7ο Θέμα: Ίδρυση Επιχειρησιακού Κέντρου  Πολιτικής Προστασίας στον Άγιο Ανδρέα 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Κέντρο λήψης αποφάσεων και συντονισμού σε έκτακτα συμβάντα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος: Η  αποτελεσματικότητα των δράσεων και αναγκών της περιοχής μας, στην αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων.

Η   χωροθέτηση της κρίσιμης αυτής επιχειρησιακής υποδομής  επιτρέπει την διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα μέσω του δικτύου εθελοντικών ομάδων ο ρόλος  των οποίων  θα είναι καθοριστικός για την άμεση  αντιμετώπιση κινδύνων από έκτακτα γεγονότα για τον Δήμο μας.

Μετά την υπογραφή  ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά και το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας, έχοντας ως γνώμονα την κοινωνική ωφέλεια και προσφορά που  μπορούν να συμβάλλουν στην προάσπιση της ζωής, της υγείας και της  περιουσίας των πολιτών, καθώς και την προστασία της φύσης, ενημερώθηκαν τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και  λήφθηκε η  α/α  24/2022 απόφαση Σ.Τ.Ο.

Στον χώρο του Επιχειρησιακού Κέντρου, εκτός των σεμιναρίων και των διαλέξεων,  θα γίνονται  και  εκπαιδεύσεις σε εθελοντές  όπως:

 1. Α’ Βοήθειες.
 2. Δασοπυρόσβεση – Δασοπροστασία.
 3. Τηλεπικοινωνίες.
 4. Μαζικές Καταστροφές.
 5. Ορεινή Αστική Διάσωση με σχοινιά.
 6. Μετεωρολογία.
 7. Υγρό στοιχείο.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (σκηνές)  θα μπορούν να φιλοξενούνται μέλη Εθελοντικών Ομάδων Δασοπυροσβεστών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίες, σε περίπτωση που απαιτηθεί, θα συμβάλλουν  ενεργά στη φύλαξη της περιοχής με περιπολίες, αλλά και στην δασοπυρόσβεση υπό των οδηγιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όλες οι Εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας που ανήκουν στον Δήμο μας θα μπορούν να συμμετέχουν ή να χρησιμοποιούν κάποιους από τους χώρους του Κέντρου Επιχειρήσεων σε συνεννόηση με τον Δήμο και το ΠΥΣΕΘ.

Ενισχύεται σημαντικά η Πολιτική Προστασία του Δήμου μας και δημιουργείται ένα σταθερό δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας  με την συνεργασία όλων των εθελοντικών ομάδων Ελλήνων και ξένων, αλλά και την φύλαξη και προστασία όλης της περιοχής του Αγίου Ανδρέα, που υπάρχουν πάρα πολλές κατασκηνώσεις και παιδιά, αλλά και της «ευαίσθητης»  περιοχής του  Ζούμπερι και της Αγίας Μαρίνας.

Προτείνεται :

            Η έγκριση της δημιουργίας Επιχειρησιακού Κέντρου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, ως η εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου του Σ.Τ.Ο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί ίδρυσης – δημιουργίας Επιχειρησιακού Κέντρου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας στον Άγιο Ανδρέα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •