Απόφαση 8 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

8ο Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Μαραθώνος – Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ & Έφιππου Εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας (ΑΙΟΜ ΟΠ 19)

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε την έγκριση του εν θέματι μνημονίου ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ -ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ – ΠΥΣΕΘ  & ΕΦΙΠΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΙΟΜ) ΟΠ91.

Στην Νέα Μάκρη σήμερα  την  5/07/2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) Ο κ. Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνα  ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,

β) Ο κ. Κυριάκος Δαμιανόγλου Διοικητής του ΠΥΣΕΘΠυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βουτζά , ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,

γ) Ο κ. Πέτρος Στέλλας Διοικητής του Έφιππου Εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας  και Πρόεδρος του  Αθλητικού  Ιππικού  Όμιλου Μαραθώνα (ΑΙΟΜ), αθλητικό σωματείο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με κωδικό αθλητικής αναγνώρισης ΟΡ91 και είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, και εδρεύει στον Μαραθώνα Αττικής.

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ο (α)  πρώτος των συμβαλλομένων, παραχωρεί κατά χρήση 25 στέμματα προς αποκλειστική χρήση για ενέργειες και δράσεις που αφορούν την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαραθώνος εντός της Δ. Κατασκήνωσης προς  ωφέλεια των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος, την προστασία της ζωής, της περιουσίας τους, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου ,όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Ν.ΒΟΥΤΖΑ – ΠΥΣΕΘ και το ΕΦΙΠΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο παραχωρούμενος χώρος αποτυπώνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και αποτελείται από 25 στρέμματα με είσοδο από την οδό ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.

       Η υδατοδεξαμενή, η εκκλησία, η αίθουσα συνεδριάσεων και  οι χώροι της Κουζίνας και του Εστιατορίου & ο υπαίθριος σταθμός συνάντησης είναι κοινόχρηστα για όλες τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μαραθώνα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

       Ειδικότερα, στον Αθλητικό Ιππικό Όμιλο Μαραθώνα προς υποστήριξη του Έφιππου Εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας  παραχωρείται κατά αποκλειστική χρήση και για 15 χρόνια το κτίριο 5, αποθηκευτικός χώρος υλικών και αντικειμένων καθώς και 25 στρέμματα από την συνολική παραχωρηθείσα επιφάνεια για την κατασκευή υποδομών για την υλοποίηση των σκοπών λειτουργίας του Έφιππου Εθελοντικού Σώματος. Μέσα στην κατασκήνωση ο Όμιλος θα κατασκευάσει σταβλικές εγκαταστάσεις και κυλικείο για τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Στο ΠΥΣΕΘ  παραχωρείται προς αποκλειστική χρήση, τουλάχιστον 15 χρόνια, το κτίριο 2, αποθηκευτικό χώρος υλικών και αντικειμένων, καθώς και 15 στρέμματα από την συνολική παραχωρηθείσα επιφάνεια για την κατασκευή υποδομών για την υλοποίηση των σκοπών λειτουργίας. Το ΠΥΣΕΘ παραχωρεί προς χρήση δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα, την επάνδρωση αυτών από εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος Νέου Βουτζά και υλικοτεχνική υποδομή. Τα Πυροσβεστικά οχήματα θα βρίσκονται μόνιμα εντός του χώρου που έχει παραχωρηθεί στο Επιχειρησιακό Κέντρο στον Άγιο Ανδρέα.


ΑΡΘΡΟ 5ο

Το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας και ο Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Μαραθώνα (ΑΙΟΜ) ΟΡ91 δύναται να  συμμετέχει σε δράσεις που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη κάθε είδους Αθλητικής, Πολιτιστικής ή κοινωφελούς δραστηριότητας προς όφελος της  κοινωνίας των πολιτών και  στην βοήθεια και υποστήριξη ατόμων και ομάδων που υφίστανται ή απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό και στην εν γένει ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας.

Στον χώρο θα πραγματοποιούνται μαθήματα θεραπευτικής ιππασίας, ιππικής δεξιοτεχνίας, ιππικής αντοχής και υπερπήδησης εμποδίων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή ίππευση των Έφιππου Εθελοντικού Σώματος. Θεραπευτική ιππασία είναι η εφαρμογή ιππασίας για άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική, κτλ) του ασθενούς, και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής του. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο.

Εκτός από τη μοναδική συνεισφορά στην αποκατάσταση παθήσεων, η θεραπευτική ιππασία έχει και αθλητικό χαρακτήρα. Όσοι το επιθυμούν, κατόπιν ειδικής προετοιμασίας, μπορούν να λάβουν μέρος σε τοπικούς και διεθνείς αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας, όπως οι Παρ ολυμπιακοί και τα Special Olympics κ.α.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Στον χώρο που έχει δοθεί για χρήση στο ΠΥΣΕΘ θα πραγματοποιούνται ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας και εκπαιδεύσεις για :

 1. Α’ Βοήθειες.
 2. Δασοπυρόσβεση – Δασοπροστασίας.
 3. Τηλεπικοινωνίες.
 4. Μαζικές Καταστροφές.
 5. Ορεινή Αστική Διάσωση με σχοινιά.
 6. Μετεωρολογία.
 7. Υγρό στοιχείο
 8. Υπαίθριος κατασκηνωτικός χώρος .
 9. Ακαδημία εκπαίδευσης ανηλίκων (παιδιών)
 10. Επίσκεψη φορέων για παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού και πρακτικής άσκησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Το χρονοδιάγραμμα  λειτουργίας του Κέντρου μπορεί να επεκταθεί πέραν της ημερομηνίας που έχει οριστεί με σχετικό έγγραφο του Δημάρχου Μαραθώνος πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις κατόπιν  απόφασης του δημοτικού συμβουλίου  και με αιτιολογημένη απόφαση του, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Η συνολική διάρκεια παραχώρησης της χρήσης των χώρων αυτών είναι δεκαπέντε έτη.

Για όσα δεν προβλέπονται στο μνημόνιο αυτό ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι ως έχουν κατατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Το ΠΥΣΕΘ και το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα οφείλουν να συνεργάζονται και να ενημερώνουν την Πολιτική Προστασία του Δήμου για κάθε δράση που πρόκειται να γίνει εντός των χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί προς χρήση, διευκολύνοντας την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων και την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ο Δήμος και το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας συμφωνούν να προάγουν τα αθλητικά ήθη, το «ευ αγωνίζεσθαι», την ευγενή άμιλλα, το φίλαθλο πνεύμα και τον εθελοντισμό ως πανανθρώπινη αξία. Να διοργανώνουν από κοινού ή την υποστήριξη και προβολή από τον Δήμο δράσεων των συμμετεχόντων μερών.

Να διοργανώνουν ενημερώσεις και στις σχολικές μονάδες μετά από την απαιτούμενη ειδική άδεια για τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού μέσα από εθελοντικές δράσεις στο ευρύ φάσμα των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας.

Το Έφιππο Εθελοντικό Σώμα Πολιτικής Προστασίας – Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Μαραθώνα (ΑΙΟΜ) ΟΡ 91 ανταποδοτικά προς την χορήγηση χρήσης των εγκαταστάσεων στον Άγιο Ανδρέα θα  κάνει δωρεάν μαθήματα σε ημέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν σε παιδιά και νέους εγγεγραμμένους εθελοντές στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαραθώνα

ΑΡΘΡΟ 10ο

Εάν διαπιστωθεί τελεσίδικα απόκλιση από τις δράσεις όπως αυτά ορίζονται στα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής  διακοπής λειτουργίας του Κέντρου και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας όπως ισχύουν.

Το ΠΥΣΕΘ και το ΈΦΙΠΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ υποχρεούνται να αποκαταστήσουν ή να βελτιώσουν αυτά που θα τους ζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή του μνημονίου  επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε περίπτωση που το ΠΥΣΕΘ και το ΕΦΙΠΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΠ  δεν συμμορφώνονται αποδεδειγμένα με τις υποδείξεις της αρχής και δεν παρέχουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Στον χώρο αυτό κατά την Αντιπυρική περίοδο θα μεταφέρεται αν απαιτηθεί και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Δήμου Μαραθώνος με δυνατότητα μόνιμής εγκαθίδρυσης για όλο το έτος.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για το ΠΥΣΕΘ  υπεύθυνος επικοινωνίας για την ενημέρωση όλων των θεμάτων ως προς τον Δήμο Μαραθώνα ορίζεται ο Δαμιανόγλου Κυριάκος και αναπληρωτής ο κ. Σπύρος Ξάνθης.

Για το ΈΦΙΠΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ υπεύθυνος επικοινωνίας για την ενημέρωση όλων των θεμάτων ως προς τον Δήμο Μαραθώνα ορίζεται ο Διοικητής κ. Πέτρος Στέλλας και αναπληρώτρια αυτού η κ. Αντιγόνη Νταλιάνη

Oι σχετικές αλληλογραφίες θα γίνονται εκατέρωθεν από τα δηλωμένα προς αλληλογραφίες επίσημα e mails των ομάδων.

ΠΥΣΕΘ : campus.civilprotection@gmail.com

ΕΦ.ΕΘ.Σ.ΠΠ efippo.civilproetection@gmail.com

 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση των ενεργειών και δράσεων και μετά την προσκόμιση των παραστατικών:

α) Καθημερινό Ημερήσιο Πρόγραμμα

β) Πίνακας συμμετεχόντων ημερήσιας εκπαίδευσης

Η διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου είναι αορίστου χρονικής διάρκειας.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Το παρόν μνημόνιο  ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του από τα τρία  συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Το συμφωνηθέν στην παρούσα χρονοδιάγραμμα και οι λοιποί όροι που περιγράφονται  γίνονται αποδεκτά και από  τα τρία μέρη  ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους του παρόν μνημονίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Τα μέρη αποδέχονται στο παρόν ότι θα προωθήσουν κοινού ενδιαφέροντος  στόχους όπως διατυπώνονται πιο πάνω.

Η διάρκεια της συνεργασίας των Μερών ορίζεται δεκαπενταετής.

Αν κάποιο από τα μέρη επιθυμεί  την διακοπή της συνεργασίας θα δύναται να κοινοποιήσει την απόφασή του για διακοπή στα άλλα Μέρη μονομερώς, ένα μήνα πριν την επιθυμητή διακοπή συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος αποχωρεί χωρίς καμία αξίωση ή αποζημίωση.

Τα Μέρη αποβλέπουν στην αποδοτική και έγκυρη μεταξύ τους συνεργασία για την επίτευξη των παραπάνω προ διαληφθέντων σκοπών του παρόντος μνημονίου.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων γίνεται μόνο εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Το υλικό που θα παρασχεθεί για την υλοποίηση των εθελοντικών δράσεων και εργασιών αναλαμβάνουν την ευθύνη και οφείλει να ακολουθεί τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που δίνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο συντονιστή.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει το δικαίωμα να παύσει κάποια από τις αρμοδιότητες που έχουν δοθεί ή να αφαιρέσει μέρος των εθελοντικών εργασιών που έχει αναλάβει ο Αθλητικός Ιππικός Όμιλος, αν υπάρχει λόγος.

Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια των μελών του Αθλητικού Ιππικού Ομίλου κατά την διάρκεια της εθελοντικής δράσης είναι ο εκπρόσωπος του Αθλητικού Ιππικού Ομίλου και κανένας άλλος.

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία  (3) αντίγραφα,  έλαβε ο καθένας από ένα αντίγραφο και θα αποσταλεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Μαραθώνος και προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μαραθώνας 5 / 07 /2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

1)    ΔΑΜΙΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -ΠΥΣΕΘ

 

 

2)    ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ

ΕΦΙΠΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΙΟΜ Ρ091

 

 

 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

&

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ΤΣΙΡΚΑΣ

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί του Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Μαραθώνος – Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Νέου Βουτζά – ΠΥΣΕΘ & Έφιππου Εθελοντικού Σώματος Πολιτικής Προστασίας (ΑΙΟΜ ΟΠ 19), όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •