Απόφαση 8 – Πρακτικό Συνεδρίασης 2/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 2/2023
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 10 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση των μελών της.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Καραγιάννης Νικόλαος

Τακτικό μέλος

 

4

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

5

Μακρής Δημήτριος

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

7

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

8

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

9

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μαραθώνος κ Νικόλαος Ζολοταριώφ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

1ο Θέμα: Περί λήψης απόφασης για την έγκριση προγράμματος οργάνωσης, συντονισμού, ετοιμότητας των αρμόδιων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού ενόψει της Αντιπυρικής περιόδου 2023. Λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, υποβάλλουμε προς έγκριση εισήγηση για το πρόγραμμα οργάνωσης, συντονισμού, ετοιμότητας των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023 και λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές»

Ο Δήμος μας ζώντας ακόμη και σήμερα τις επιπτώσεις της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον σχεδιασμό, την προσαρμογή και την θωράκιση των περιοχών μας απέναντι σε προβλήματα που αναμένεται να γίνουν μεγαλύτερα τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η περιοχή μας έχει πολύ πράσινο και μεγάλη συσσώρευση καύσιμης ύλης  και περιοχές μίξης οικισμών – δασών και γι’ αυτό ανήκει στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Στην περιοχή μας γίνονται δράσεις για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και μείωση της καύσιμης ύλης. Εκτελούνται δασοτεχνικά έργα που συμβάλλουν στην πρόληψη των πυρκαγιών, αλλά και τη δημιουργία πυρανθεκτικών δασών, μειώνοντας τον κίνδυνο μεγάλης έντασης πυρκαγιών. Εξαιτίας της  κλιματικής κρίσης, η αύξηση  των καμένων εκτάσεων σε όλο τον κόσμο, μας υπενθυμίζει ότι οι πυρκαγιές αποτελούν παγκοσμίως μια αυξανόμενη απειλή για τα δασικά οικοσυστήματα.

Για την αντιπυρική περίοδο 2023 (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) διαμορφώσαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούμε συγκεκριμένα, και αναλυτικά είναι το εξής:

 1. Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο Εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2» από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
 2. Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο οργάνωσης, που έχει σαν σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού και των μέσων που συμμετέχουν επικουρικά και μόνο όταν τους ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περιπτώσεις κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς.
 3. Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο ενημέρωσης και προετοιμασίας ασφαλούς απομάκρυνσης κατοίκων.
 4. Επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου για την Οργανωμένη Απομάκρυνση από τα Δημοτικά Καταστήματα σε όλες τις Κοινότητες από Υπαλλήλους και Δημότες σε περιπτώσεις Εκτάκτων Αναγκών.
 5. Επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Πυροπροστασίας & Οργανωμένης Απομάκρυνσης κατασκηνωτών & προσωπικού της Ε΄ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Eκδόθηκε Εγχειρίδιο ετοιμότητας υπηρεσιών και εθελοντικών ομάδων –διασπορά μέσων και εθελοντικών ομάδων.
 7. Δόθηκε βάρος στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και των εθελοντικών ομάδων.
 8. Προγραμματίστηκαν, όπως έχουμε υποχρέωση, ασκήσεις σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Στην πρώτη φάση, αυτές οι ασκήσεις ονομάζονται ασκήσεις επί χάρτου και, σε δεύτερη φάση, είναι ασκήσεις σε πραγματικές συνθήκες. Αυτές οι ασκήσεις εκτελούνται με εικονικά σενάρια που διαμορφώθηκαν και είναι έτοιμα να δοθούν σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 9. Δόθηκαν εντολές στις υπηρεσίες του Δήμου για έλεγχο και καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο στις ζώνες μίξης πόλης και δάσους, να γίνουν μονοδρομήσεις όπου απαιτείται, να μπουν προειδοποιητικές πινακίδες για τον ημερήσιο κίνδυνο πυρκαγιάς σε όλες τις κοινότητες και να γίνουν όλες οι ενέργειες που εξυπηρετούν τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων γνωστοποιήθηκαν ήδη στις αρμόδιες δασικές αρχές καθώς και στην περιφέρεια ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
 10. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της καλής λειτουργίας των υδατοδεξαμενών και των πυροφυλακίων, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου μας.
 11. Δόθηκε εντολή για τον καθαρισμό στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν ανεξέλεγκτοι χώροι απορριμμάτων, προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται, που σκοπό έχουν την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών.
 12. Ολοκληρώθηκε, επίσης, ο έλεγχος των υδροστομίων και έγιναν προτάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ύδρευση και πολιτική προστασία, για την αναγκαιότητα τοποθέτησης νέων κρουνών εκεί που υπάρχει ανάγκη.
 13. Αναρτήθηκαν σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου ανακοινώσεις για τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες εξαιτίας κινδύνων από Δασικές Πυρκαγιές, ανακοινώσεις για τον καθαρισμό ξηράς βλάστησης και αδόμητων οικοπέδων από τους επικαρπωτές ή ιδιοκτήτες τους για την πρόληψη κι επέκταση πυρκαγιών, ανακοινώσεις για την διαχείριση ιδιωτικών, συνιδιοκτητών και διακατεχόμενων δασών, ανακοινώσεις που καλούν τους επικαρπωτές – ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.
 14. Έχουν σταλεί επιστολές και σε φορείς που υποχρεούνται στην λήψη όλων των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας και στην εκτέλεση προγραμμάτων καθαρισμού της βλάστησης και ενδελεχή καθαρισμό, όπως
 • Εντός και πλησίον παιδικών κατασκηνώσεων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας
 • Εντός και γύρω από όλες τις εν λειτουργία κατασκηνώσεις σε περιοχές του Δήμου μας,
 • Γύρω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
 • Εντός και πλησίον των αρχαιολογικών χώρων, μας ενδιαφέρει η προστασία των αρχαιολογικών χώρων,
 • Για την προστασία του ελικοδρομίου που συνορεύει με δασικές εκτάσεις.
 • Στην ΔΕΔΔΗΕ για προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές όπου διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης, χαμηλής και υψηλής τάσης, καθώς και αποψίλωση των χώρων που βρίσκονται σε σημεία ζεύξης όπως στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης, στον Άγιο Ανδρέα, στον Μαραθώνα, στο Καλέντζι, στο Γραμματικό, στον Βαρνάβα και όπου αλλού κρίνεται αναγκαίο.
 1. Έχουν σταλεί προς όλους τους φορείς τα επικαιροποιημένα Μητρώα στελεχών του Δήμου, του Ανθρώπινου Δυναμικού των οχημάτων και μηχανημάτων που μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
 2. Υπάρχει Μητρώο στην πολιτική προστασία όλων των φορέων που μπορούν να συνδράμουν με την διάθεση υδροφόρων οχημάτων και δεξαμενών αποθήκευσης νερού.
 3. Εκτελούνται προγράμματα μείωσης του κινδύνου με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης γύρω από τα άλση, τα πάρκα, όπως επίσης και στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, σε δεξαμενές καυσίμων και σε χώρους απορριμμάτων.
 4. Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου εκτελεί εργασίες σε φυτεμένες νησίδες, στα πρανή δρόμων ή σε χώρους στάθμευσης.
 5. Το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων και άχρηστων υλικών που έχουν εναποτεθεί σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Φροντίζει επίσης για την τακτική αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων από τους κάδους συλλογής (οικιακά, ανακυκλώσιμα) που έχουν τοποθετηθεί επί του επαρχιακού ή και κοινοτικού οδικού δικτύου, το οποίο διέρχεται από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, καθ΄ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
 6. Έχει γίνει προγραμματισμός για την εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών στο αγροτικό δίκτυο που διέρχεται μέσα από τα δάση, μέσα από τις δασικές εκτάσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση των πυρκαγιών, σε συνεργασία με τα Δασαρχεία και τον ΣΠΑΠ.
 7. Έχει γίνει προγραμματισμός και εκτελούνται έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης γύρω από υποδομές ή εγκαταστάσεις, πχ στο Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης, στις κατασκηνώσεις του Δήμου.
 8. Έχει γίνει προγραμματισμός και καθημερινά εκτελούνται περιπολίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για την εύρεση ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που έχουν την υποχρέωση καθαρισμού οικοδομικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων, των κωμοπόλεων και των οικισμών μέχρι εκατό μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούν θα καθαριστούν τα οικόπεδα και θα τους επιβληθούν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο πρόστιμα.
 9. Προμηθευτήκαμε και έχουμε τοποθετήσει ειδικές Πινακίδες Σήμανσης του κινδύνου Πυρκαγιάς σύμφωνα με την έκδοση του ημερήσιου δελτίου πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή τον ημερήσιο χάρτη.
 10. Θα αναρτάται καθημερινά στο site του Δήμου ο Χάρτης πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς για το επόμενο 24ωρο, και έτσι οι πολίτες θα ενημερώνονται και όλοι μαζί θα λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα πρόληψης στις περιοχές για τις οποίες προβλέπεται υψηλός κίνδυνος.
 11. Έχουμε δημιουργήσει τα απαιτούμενα Μητρώα Εργοληπτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Επίσης θα υπάρχει συνεχιζόμενη ενημέρωση προς τους αγρότες μέσω και των Αγροτικών Συλλόγων για τα μέτρα πρόληψης, που πρέπει να λαμβάνονται για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια, όπως από γεωργικούς ελκυστήρες, υδροφόρους, κ.α.
 13. Υπάρχει η πρόβλεψη να επιτηρούν και η Δημοτική Αστυνομία και η Πολιτική Προστασία και οι Εθελοντές του Δήμου μας γύρω από τις ζώνες μίξης πόλης και δάσους για την επισήμανση κινδύνων ή την έναρξη πυρκαγιάς και θα εξασφαλίσουμε σε όλες τις κοινότητες την παρουσία φορητών μέσων, ειδικά σε περιοχές πρώτης επικινδυνότητας.
 14. Γίνονται ειδικές συνεδριάσεις του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Σ.Τ.Ο. αλλά και συσκέψεις ετοιμότητας με φορείς εμπλεκόμενους στην δασοπυρόσβεση για την αντιμετώπιση όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων.
 15. Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αυτές εντάσσονται και στον σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί.
 16. Επίσης θα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, τις Λιμενικές αρχές και την Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και με τις Ένοπλες δυνάμεις που έχουν εγκαταστάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
 17. Η συνεργασία με τον φορέα του Εθνικού πάρκου του Σχινιά είναι σε πρώτο πλάνο. Προγραμματίζουμε την ίδρυση Σώματος Εθελοντών του Δήμου μας με πεζοπόρα τμήματα στις γειτονιές κοντά σε δασικές εκτάσεις και ευαίσθητες περιοχές γιατί θεωρούμε ότι μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη έγκαιρη ειδοποίηση ή και αποτροπή στην εκδήλωση μιας πυρκαγιάς.
 18. Όλες οι υπηρεσίες θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να καλύπτονται άμεσα επιχειρησιακές απαιτήσεις.
 19. Έγινε έλεγχος στις σειρήνες που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις κοινότητες, οι οποίες μεταδίδουν και μηνύματα προκειμένου να ειδοποιηθούν οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και προμηθευτήκαμε άλλη μία μεγάλης ισχύος ηλεκτρονική σειρήνα που θα τοποθετηθεί στην Ε΄ Κατασκήνωση. Επίσης προμηθευτήκαμε 3 χειροκίνητες: μία για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Σχινιά, μία για το Καλέντζι και μία για το Άνω Σούλι. Επίσης προμηθευτήκαμε δύο σειρήνες μεγάλης ισχύος σε περίπτωση που απαιτηθεί οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας έκτακτης ανάγκης.
 20. Έχει δημιουργηθεί Μητρώο ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που ενδεχομένως προκύψει από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος.

Οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως έχουν διαμορφωθεί, δημιουργούν μια κατάσταση η οποία μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αναμένουμε κινδύνους και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, να είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η κάλυψη των αναγκών ασφαλείας και δασοπυρόσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ελπίζω ότι θα ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε κίνδυνο, σε συνεργασία πάντα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και θα έχουμε θετικά  αποτελέσματα για την προστασία των πολιτών του Δήμου μας αλλά και για το περιβάλλον που ζούμε.

Όλα αυτά τα μέτρα θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του προγράμματος οργάνωσης, συντονισμού, ετοιμότητας των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023, και τη λήψη αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρόγραμμα οργάνωσης, συντονισμού, ετοιμότητας των αρμοδίων εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2023, και λήψης αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2023.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •