Απόφαση 9 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία.

9ο Θέμα: Μνημόνιο Συνεργασίας (δύο σκάφη και δύο jet ski) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Με την ψήφιση του Ν. 4662/2020 συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων (National Crisis and Hazard Management Mechanism (Nat-CHAMM). Οι βασικές αρχές λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού εκπληρώνονται μέσα από την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κινδύνων. Ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού αποτελεί ένα σύστημα το οποίο συμβάλλει και στην επίτευξη των σκοπών των ευρωπαϊκών και διεθνών μηχανισμών και συστημάτων πολιτικής προστασίας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Μηχανισμού οι φορείς και οι οργανισμοί περιφερειακού και κεντρικού επιπέδου διοίκησης τα Υπουργεία, οι Υπηρεσίες, οι Ο.Τ.Α α’ & β΄ βαθμού, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Ε.Κ.Α.Β, οι εθελοντικές ομάδες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις του Μητρώου Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες και κάθε άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας δύναται να συνεισφέρουν σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα.

Στα σχέδια που έχει συντάξει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας  αναφέρεται η υπογραφή Μνημονίων μεταξύ του Δήμου και Εθελοντών, Σωματείων, Ιδιωτών, Εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Ο Βασίλειος Τούντας με ΑΦΜ:             διαθέτει δύο σκάφη α)ΛΟΥΣΗ ΤΡ 1902, β) ΔΕΛΦΙΣ  ΛΧ 7565 και δύο jet ski α)ΓΙΝ ΤΡ1900  β)ΠΗΓΑΣΟΣ ΤΛ 1069 τα οποία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα υποστηρίξουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικά, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης .

Μετά από ειδική εκπαίδευση  θα μπορεί να συμμετάσχει σε δράσεις έρευνας και διάσωσης και  παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απειλούνται από επικείμενο κίνδυνο, σε περιοχές που είναι αδύνατον να πλησιάσουν τα σκάφη του λιμενικού πχ στα αβαθή του Σχινιά, υπό τις  οδηγίες  του Λιμενικού Σώματος.

Σε δράσεις υποστηρικτικές: δράσεις ενημέρωσης και προειδοποίησης λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά υπό τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Προτείνεται η έγκριση της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών με τον Βασίλειο Τούντα, ΑΦΜ:         , θέση Βάλτος, περιοχή Παραλία Μαραθώνα ο οποίος διαθέτει δύο  σκάφη α)ΛΟΥΣΗ  ΤΡ 1902, β) ΔΕΛΦΙΣ  ΛΧ 7565  και δύο  jet ski  α) ΓΙΝ ΤΡ1900  β) ΠΗΓΑΣΟΣ ΤΛ 1069  Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι άμισθες  και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί Μνημονίου Συνεργασίας (δύο σκάφη και δύο jet ski) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •