Από 1 ως 20 Μαρτίου οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Μαραθώνος για το σχολικό έτος 2023-2024

websupport Δελτία τύπου

Σας γνωστοποιούμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Το σχολικό έτος 2023-2024 εγγράφονται υποχρεωτικά στα Νηπιαγωγεία μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019. Οι μαθητές/τριες που είναι γεννημένοι το 2018 και φοιτούν ήδη ως προνήπια στο Νηπιαγωγείο, εγγράφονται αυτεπάγγελτα  στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους γονείς/κηδεμόνες.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2023 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται  την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι αιτήσεις εγγραφών θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/. Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει ο μαθητής/τρια, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας, σύμφωνα με το όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης, για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Νηπιαγωγείο θα γίνεται τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνίαπροκειμένου να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος προσέλευσης στο νηπιαγωγείο, τηρουμένων των απαραίτητων μέτρων   προστασίας κατά της διασποράς covid-19.

Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από γονέα/κηδεμόνα και δικαιολογητικά:

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – (taxisnet)
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 1. Tα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 2. Tη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 3. Το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 4. Εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
 5. Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 6. Επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
  Τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής 
  Πύλης (gr)για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)
 8. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα
 9. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
  Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ετέρου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις
  στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της.

Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο  κατόπιν  τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την  Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου  για να οριστεί ραντεβούΑπαραίτητη προϋπόθεση να έχετε μαζί σας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •