Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Αυτοδίκαιη απόλυση Γενικού Γραμματέα

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 517/2019                                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του ν.3584/2007.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010).
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β).
 5. Την υπ’ αριθμ. 712/2017  Απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος, με την οποία προσλήφθηκε  η κα Μικελοπούλου Πηνελόπη του Δημητρίου, ως Μετακλητή Γενική Γραμματέας του Δήμου μας (ΦΕΚ 580/21-06-2017 τ.Γ΄).
 6. Την υποβολή παραίτησης του κ. Η. Ψηνάκη από το αξίωμα του Δημάρχου Μαραθώνος (επιστολή προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αριθ. πρωτ. 49157/13807/10-05-2019).
 7. Την με αριθ. πρωτ. 49157/13807/13-05-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΗΛΟΡ1Κ-2ΒΤ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί αποδοχής της παραίτησης του Δημάρχου Μαραθώνος κ. Ηλία Ψηνάκη του Παναγιώτη.
 8. Την με αριθ. πρωτ. 49447/13883/13-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΘΚΑΟΡ1Κ-80Π) Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκτέλεσης των καθηκόντων του Δημάρχου Μαραθώνος, για το διάστημα από την αποδοχή της παραίτησης του κ. Η. Ψηνάκη και μέχρι να εκλεγεί νέος Δήμαρχος, από τον δημοτικό σύμβουλο του συνδυασμού «Πολίτες – Ηλίας Ψηνάκης» κ. Βάιο Θανασιά, ο οποίος κατόπιν της από 05/02/2015 επιστολής ανεξαρτητοποίησης της κας Βασιλικής Σταυρακοπούλου-Κατσαρού του Πέτρου, έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με την υπ αριθ 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 9. Το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος που τον προσέλαβε απωλέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αυτοδίκαιη απόλυση της κας Μικελοπούλου Πηνελόπης του Δημητρίου η οποία είχε διοριστεί σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 ΘΑΝΑΣΙΑΣ  ΒΑΪΟΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •