Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Β***** Δ***** του Ν******

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσεως του υπαλλήλου Β***** Δ***** του Ν******»

Αριθμός Απόφασης      919/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ΦΕΚ 114/Α/2006)

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 159 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου Β****** Δ****** του Ν******, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄.

ε) Το γεγονός ότι ο υπάλληλος Β****** Δ****** του Ν******, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, υπέβαλε τις υπ’ αριθμ. 18784/15-10-2020 και 19636/30-10-2020 αιτήσεις παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

στ) Την υπ’ αριθμ. 1274411638/02.11.2020 βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

  1. Τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μαραθώνος Β****** Δ****** του Ν******, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, λόγω κατάθεσης σχετικών αιτήσεων προς συνταξιοδότησή του.
  2. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για δημοσίευση στην ΕτΚ και κατόπιν θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΒΚΤΩΛΜ-ΝΟ7

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΚΤΩΛΜ-ΝΟ7

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •