Γιατρός Εργασίας Δήμου Μαραθώνος | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 8.067,44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. Π9/2020 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) οι με αριθ. πρωτ. 3624/20-2-2020 & 8574/03-06-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 9ΖΡΞΩΛΜ-75Ξ & Ψ76ΕΩΛΜ-Ν9Ψ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και της δεσμεύσεις στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 108 & 216.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Δευτέρα 10/8/2020 και ώρα 15:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

 • Φορολογική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.

 • Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.

 • Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

 • Βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

 • Πτυχίο όπως αναφέρεται στην Π9/2020 μελέτη

 • Στην περίπτωση ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) σύμφωνα με το Π.Δ 95/99 (ΦΕΚ Α΄102), θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (στην περίπτωση ΕΞΥΠΠ).

 • Προϋπηρεσία, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της με αριθ. Π9/2020 Μελέτης, η οποία υπολογίζεται από την απόκτηση πτυχίου.

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση και αποδέχονται τους όρους της με αριθ. Π9/2020 Μελέτης.

 • Το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρωμένο σε κλειστό (υπό)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου – ηλεκτρονική διεύθυνση).

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •