Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας θέσης ειδικού συνεργάτη – Δημοσιογράφου

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 167 & 163 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρ. 18 του ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ. Β)
 • Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
 • Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου του Δημάρχου για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών σε θέματα επικοινωνίας και τύπου
 • Την από 13/12/2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μαραθώνος

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη – δημοσιογράφου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά για θέματα Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας και Δημοσιογραφικής Προβολής του Δήμου Μαραθώνος. Ειδικότερα:

Σχεδιάζει την επικοινωνιακή πολιτική  

Καλύπτει δημοσιογραφικά εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος με φωτογραφικό ή άλλο υλικό των εκδηλώσεων

Συντάσσει δελτία τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου

Προβάλει το έργο του Δήμου Μαραθώνος στον έντυπο, ηλεκτρονικό, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό τύπο προς ενημέρωση των δημοτών.

Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στον Δήμαρχο και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται στον Δήμαρχο, το Δ.Σ. και την Δημοτική Επιτροπή ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, να κατέχουν τα εξής προσόντα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07,

β) Απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλον ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής (προκειμένου για τίτλους αλλοδαπής απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας)

γ) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στον τομέα της δημοσιογραφίας.

Προς τούτο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα παρακάτω  δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αντίγραφα:

α) αστυνομικής ταυτότητας

β) τίτλου σπουδών

 1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Βεβαίωση ότι είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
 3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ως προς την εξειδικευμένη εμπειρία.

Η εξειδικευμένη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

 1. Για τους μισθωτούς, ξεχωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου όπου θα δηλώνονται ο φορέας εργασίας, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής του εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας του.
 2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξεχωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής τους εμπειρίας.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα :
 1. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,
 2. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
 3. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
 4. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.
 5. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
 • Αντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.

Η επιλογή του ειδικού συνεργάτη θα γίνει από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα κρίνει την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Η πρόσληψή του θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Δήμο Μαραθώνος μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο δημοτικό κατάστημα Νέας Μάκρης (Λ. Μαραθώνος 104), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (πληροφορίες στα τηλέφωνα 22943 20529, – 566).

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 22 – 26/2/2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *