Πλήρωση θέσης ειδικού συνεργάτη

Γνωστοποίηση ενδιαφέροντος πρόσληψης ενός ειδικού συνεργάτη

Τμήμα Πληροφορικής Δελτία τύπου, Θέσεις εργασίας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων : 12 – 23/9/2019

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος έχοντας υπόψη :

 • Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν.4604/2019
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
 • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 134/Α΄/2018)
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β)
 • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος
 • Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με γνώσεις θεμάτων αρμοδιοτήτων ΟΤΑ χρηματοδότησης & υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή που αφορούν στην χρηματοδότηση και στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης &

καλεί όλους τους  ενδιαφερόμενους που κατέχουν τα κατωτέρω απαιτούμενα προσόντα να υποβάλλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα σχετικά  δικαιολογητικά.

Α. Ειδικός Συνεργάτης

Απαραίτητα προσόντα :

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07,

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής με πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το συμβούλιο ισοτιμιών ΠΔ 165/2000

γ)Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Aντίγραφα :

α) πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ

β) αστυνομικής ταυτότητας

 1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
 2. Κάθε δικαιολογητικό που αποδεικνύει την εμπειρία του ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω αντικείμενα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07 και πιο συγκεκριμένα :

Ι. ότι δεν απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου,

ΙΙ. ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

ΙΙΙ. ότι δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ανωτέρω παραγράφου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

IV. ότι δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων λόγω καταδίκης.

V. ότι δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

5. Aντίγραφο αποδεικτικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή αποδεικτικό νόμιμης απαλλαγής του από αυτές – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ.

6. Για την αξιόλογη επαγγελματική ενασχόληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν:

Οι μισθωτοί: υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα που απασχολούνται, στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνονται το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά προς τον Δήμο Μαραθώνος στην διεύθυνση Λ. Μαραθώνος  αριθμός 104 στη αρμόδια υπάλληλο Παπαϊωάννου Αρετή κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, θα αναρτηθεί στο site του Δήμου και στο Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα στην εφημερίδα «ΕΣΤΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •