Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στρατευσίμων

Πρόσκληση παρουσίασης στρατεύσιμων γεννηθέντων 2001 | Δελτίο Απογραφής 2019

administrator Δελτία τύπου Leave a Comment

Η ηλεκτρονική απογραφή στρατευσίμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) θα πραγματοποιηθεί από 2-1-2019 έως και 1-4-2019 μέσω της αντίστοιχης μηχανογραφικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη από τις εξωτερικές εφαρμογές του συστήματος «ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ», ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δήμο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων.

Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  2. Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
  3. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν και στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr), υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2β δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).
Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

  1. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  2. Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  3. Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Η κατάθεση Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν ( αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέσα στην προθεσμία απογραφής, να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

Η μη υποβολή Δελτίου Απογραφής, η εκπρόθεσμη απογραφή και η δήλωση ανακριβών στοιχείων ή δικαιολογητικών υπέχουν τις διοικητικές κυρώσεις της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων στη σχετική ΚΥΑ αρ. Φ.429.1/47/354987/Σ.2252/9-12-2013 (ΦΕΚ 3176/Β’/13-12-2013), σύμφωνα με την οποία τα ΚΕΠ:

  • Αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεών τους τις ημερομηνίες απογραφής, που τους κοινοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
  • Μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής και τα αποστέλλουν εντός δεκαημέρου, συγκεντρωτικά, μαζί με τις τυχόν συνυποβληθείσες από τους στρατευσίμους ιατρικές γνωματεύσεις-βεβαιώσεις, στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
  • Δεν εκδίδουν αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί για την πρόσβαση στην εφαρμογή είναι οι ίδιοι με αυτούς που κάθε χρήστης χρησιμοποίησε για την απογραφή στρατευσίμων 2020.

Για προβλήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ηλεκτρονική εφαρμογή της Απογραφής μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μηχανογραφικό Κέντρο Στρατολογίας στα τηλέφωνα: 2131501853, 2131501856, 2131501857, 2131501862).

Επίσης, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για ενημέρωση δική σας είτε των στρατευσίμων μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στοιχεία των οποίων βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην επιλογή «Επικοινωνία».

Περαιτέρω, σας υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΕΘΑ σχετικά με την υποχρέωση των στρατευσίμων που προσέρχονται στα ΚΕΠ προκειμένου να διακόψουν την αναβολή κατάταξής τους, να δηλώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ( e-mail, κινητό) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Κλάδου τους για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία κατάταξης.

Σχολιάστε