Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 275/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του,

καλεί

Εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα και προσωπικό, και που επιθυμούν να συνεργαστούν με το δήμο και να ενταχθούν στο μητρώο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, (1ο όροφο) του δημοτικού καταστήματος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, τηλέφωνα 22943 20585, 22943 20573, 22943 20540 δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, η έδρα, η ταχυδρομική Δ/νση, το τηλέφωνο, fax και email σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 04/01/2024.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις, (δεν απαιτείται για φυσικά πρόσωπα).
 2. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, ότι είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι και θα είναι σε θέση να τις υποβάλλουν εφόσον ζητηθούν από την υπηρεσία μας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του δήμου για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2025 όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).
 7. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου, άδειες εναπόθεσης).
 8. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρείες.
 9. Σε περίπτωση που τα μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31.12.2025.
 10. Η εμπειρία και αξιοπιστία σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία να αποδεικνύεται και να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας Εργοληπτών με το δήμο (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).
 11. Δήλωση προτίμησης των ενδιαφερομένων σχετικά με την/τις Δημοτική/ές Ενότητας/τες στην/στις οποία/ες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Επισημαίνεται ότι το μητρώο θα καταρτισθεί για όλες τις Δημοτικές  Ενότητες του Δήμου Μαραθώνος. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες μπορούν να δηλώνουν την Δημοτική Ενότητα  στην οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με την επισήμανση ότι εφόσον παραστούν έκτακτες ανάγκες ο δήμος έχει το δικαίωμα, να τους δραστηριοποιήσει όπου απαιτηθεί εντός των διοικητικών του ορίων και χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια πρόσθετη αποζημίωση.

Οι εργοληπτικές εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ

α) Οι εργολήπτες οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλη την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2025), σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του δήμου τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.

γ) Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα είναι τα ακόλουθα :

ΟΧΗΜΑ – MHXANHMA ΕΡΓΟΥ – ΕΡΓΑΤΗΣ

1. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΕΡΓΑΤΗ ΣΕ €.

2. ΩΡΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ €.

2.α) ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

2.β) ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – JCB

50,00

25,00

14,00

BOB CAT

35,00

22,00

11,00

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 HP(Ερπυστριοφόρο)

80,00

35,00

18,00

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 180 HP(λαστιχοφόρο)

70,00

33,00

16,00

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8 ή ανάλογου τύπου

73,00

36,00

19,00

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

125,00

Ουδέν

Ουδέν

ΦΟΡΤΗΓΟ 22Τ

40,00

22,00

12,00

ΑΛΑΤΙΕΡΑ

50,00

25,00

12,00

ΛΕΠΙΔΑ

50,00

25,00

12,00

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

120,00

50,00

35,00

ΓΕΡΑΝΟΣ 30 ΤΝ. – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

106,00

49,00

33,00

ΤΣΑΠΑ

95,00

43,00

25,00

ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ 4Χ4

29,00

19,00

500

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ (GRADER)

60,00

30,00

15,00

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΩΦΕΛ >12 τον

100,00

Ουδέν

Ουδέν

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΥΔΑΤΟΣ

60,00

Ουδέν

Ουδέν

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 30-40 HP

65,00

Ουδέν

Ουδέν

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ D7

80,00

33,00

21,00

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ D9

110,00

53,00

34,00

Αποζημίωση δασεργατών και υλοτόμων που συμμετέχουν στο έργο της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

18,00

Ουδέν

Ουδέν

Αποζημίωση ανειδίκευτων εργατών που συμμετέχουν στο έργο της

αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

12,00

Ουδέν

Ουδέν

δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος- εργάτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας-απασχόλησης του μηχανήματος (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου) του χειριστού του και του βοηθού χειριστού (όπου αυτό προβλέπεται) για την εκτέλεση εργασιών προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων – προβλημάτων ή συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές ή άλλων συναφών εργασιών προς το σκοπό αυτό, οι οποίες θα ορίζονται κάθε φορά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλους φορείς ή υπηρεσίες κ.λπ., θα συγκεκριμενοποιούνται δε κατά περίπτωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του δήμου.

Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών.

Ως χρόνος απασχόλησης, του μηχανήματος και του χειριστή του για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται o πραγματικός χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος για εκτέλεση εργασιών Πολιτικής Προστασίας μετά από εντολή του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις – Ε.Μ.Υ. εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών).

Στις ανωτέρω τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης: η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η δαπάνη μεταφοράς χειρισμού και απομάκρυνσης τους (και για τα αντλητικά συγκροτήματα) μετά το τέλος της απασχόλησης τους καθώς και ο χρόνος πλήρους ανεφοδιασμού των οχημάτων και μηχανημάτων π.χ. αντιπαγετικό αλάτι, νερό κ.λπ., η διενέργεια περιπολίας είτε ανά τακτά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου, είτε ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, στους χώρους ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων. Ειδικά όμως τα ερπυστριφόρα μηχανήματα βαρέως τύπου (όπως D7, D9) για την μετακίνηση των οποίων στο χώρο των συμβάντων απαιτείται πλατφόρμα μεταφοράς βαρέως οχήματος, η μεταφορά χρεώνεται επιπλέον για το χρόνο από και προς το χώρο που εξελίσσεται το συμβάν με χρέωση της πλατφόρμας μεταφοράς.

ε) Στην ωριαία δαπάνη αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος, με τους χειριστές του, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, στη θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της φυσικής- τεχνολογικής καταστροφής.

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει με τη θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λπ.), χωρίς εκτέλεση εργασιών και λήγει με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, ή με την εντολή διακοπής από το δήμο.

στ) Στην ωριαία δαπάνη αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος σε επιφυλακή, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, που ορίζεται  από το δήμο. Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία του χειριστού του μηχανήματος, στον τόπο επιφυλακής.

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται ομοίως, αυτός που αρχίζει με τη θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λπ.)

ζ) Σε σχέση με τις ανωτέρω τιμές διευκρινίζεται ότι:

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος. Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδος περιλαμβάνονται (χωρίς επιπλέον αποζημίωση) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι :

 • Η διάθεση ενός εργοδηγού – συντονιστή για κάθε συνεργείο,
 • Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης, κάθε είδους βλάβης ή φθοράς, που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για τη διάθεση από μέρους του αναδόχου, ενός (1) οχήματος τύπου JΕΕΡ (4X4) για τις μεταβάσεις στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του προσωπικού επίβλεψης (επιβλέπων, και λοιπού προσωπικού κλπ.), με κάλυψη από τον ανάδοχο όλων των κάθε είδους δαπανών τους (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, συντηρήσεις, ασφάλιση, κ.λπ.)

η) Ο ανάδοχος εργολήπτης (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Ο ανάδοχος εργολήπτης (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, ή αυτά που πιθανόν νομοθετηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. Ο ανάδοχος εργολήπτης (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.

θ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές και όρους οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκρίνεται η κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) μέχρι 31-12-2025.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου εργολήπτη (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο μητρώο των εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές κ.λπ., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Σε περίπτωση που το μέγεθος της ανάγκης είναι μικρό ή σε συγκεκριμένο σημείο και δεν μπορεί να ενεργοποιηθούν όλοι οι εργολήπτες στην εκτέλεση των εργασιών, η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει είτε βάση του σημείου της καταστροφής ή κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργήσει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) κατά την διενέργεια της οποίας μπορεί να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες του μητρώου. 

Τέλος διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τυχόν προκύψει πριν από την έγκριση από την οικονομική επιτροπή του υπό κατάρτιση Μητρώου και εφόσον έχουν κατατεθεί ωστόσο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενους εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα), ο Δήμος θα μπορεί να αντλήσει εργολήπτες από το υπό κατάρτιση μητρώο αυτό και πριν από την έγκρισή του από την οικονομική επιτροπή, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως αναφέρονται στην παρούσα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •