Δημοτική Αστυνομία

Σε έναν Δήμο που μας έχει όλους ανάγκη η Δημοτική Αστυνομία Μαραθώνα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αναβάθμισης της καθημερινής εικόνας των πόλεων και βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ευταξίας των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων μας, μέσα από την εφαρμογή ισότιμης τήρησης των διατάξεων του νόμου με αντικειμενικότητα, συνέπεια, σεβασμό προς τον πολίτη και πάντα με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και επιείκειας. Μέρα με τη μέρα οι συμπολίτες μας διαπιστώνουν πως η Δημοτική Αστυνομία Μαραθώνα έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες και την εμπειρία για ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επιθυμούμε τη θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης για έναν Δήμο ανθρώπινο και λειτουργικό. -

2294 3 20 938

Αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας

Δημοτική Αστυνομία Δήμου ΜαραθώνοςΗ Δημοτική Αστυνομία αποτελεί μια αναβαθμισμένη υπηρεσία καθώς με το Ν.3731/2008 ενισχύθηκε ο ρόλος της και της χορηγήθηκε ένα ευρύ πλέγμα αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία, όπως αυτές αναφέρονται στο Φ.Ε.Κ. 263/ Α/ 23-12-2008, είναι οι ακόλουθες :

Εφόσον η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Μαραθώνος στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1-20 του παρόντος. Οι λοιπές αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ.

 1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.
 3. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 7. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
 8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Οταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
 9. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
 10. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
 11. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 12. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
 13. Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
 14. Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
 15. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
 16. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
 17. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
 18. Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
 19. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
 20. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.

Υποβολή ενστάσεων για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων εγγράφως

Κατά το άρθρο 104 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ. ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανιστεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών, αρχομένης την επόμενη της παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του. Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται εγγράφως με τη συμπλήρωση του εντύπου ένστασης  που χορηγεί η υπηρεσία. Ο παραβάτης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες.

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων

Η υποβολή των αντιρρήσεων του παραβάτη, μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Απαιτείται να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό Εντυπο Ενστασης και συνημμένα να υποβάλετε αντίγραφα:

α) της παράβασης.
β) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και
γ) όποιο άλλο έγγραφο μπορεί να στοιχειοθετήσει τις αντιρρήσεις σας.

Στη συνέχεια το αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση da@marathon.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την “Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων” που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του. Μετά την παρέλευση και του διμήνου, τα πρόστιμα που δεν καταβλήθηκαν, βεβαιώνονται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία.

Αποδοχή αντιρρήσεων

Σύμφωνα με τον Τροποποιημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ισχύει από 3 Ιουνίου 2007 και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 104 παρ.2 ορίζεται ότι: «η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις από την Επιτροπή Ενστάσεων απαιτείται να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία». Η «πλήρως αιτιολογημένη απόφαση» που αξιώνει ο νομοθέτης, πρέπει εκτός από ειδική και ορισμένη αιτιολογία, να εδράζεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τα οποία προφανώς ενσωματώνονται στο σώμα της σχετικής πράξης.

Πληρωμή προστίμου

Η πληρωμή των εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης μπορεί να γίνει:

 • Στα ταμεία του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρα 08:00 – 14:30)
 • Μέσω ΕΛ.ΤΑ (με επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση) εκτός των περιπτώσεων αφαίρεσης πινακίδων στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 104, 19005, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Απαραιτήτως στο έντυπο της ταχυδρομικής επιταγής ο αποστολέας πρέπει να σημειώσει:

 1. τον αριθμό πινακίδας οχήματος.
 2. τον αριθμό της κλήσης.
 3. την ημερομηνία παράβασης.
 4. τη διεύθυνση κατοικίας του.
 5. Το Α.Φ.Μ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Γραφείο Ενστάσεων του Τμήματος Αστυνόμευσης του Δήμου Μαραθώνα:

διεύθυνση: Οινόης 6, 19007, Μαραθώνας
τηλέφωνα: 2294 320 938
e-mail: da@marathon.gr

Φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων

[contact-form-7 id=”6345″ title=”Dhmotiki Astynomia”]