Δημοτική Κοινότητα Βαρνάβα | Συνεδρίαση 25/4/23

websupport Τοπικά Συμβούλια

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  έκτακτη, ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση για την «εκλογή Προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος για την δημοτική περίοδο έως 31-12-2023».

 Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α./19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.5043/2023 (Φ.Ε.Κ.91/τ.Α/13-04-2023) να προσέλθετε σε έκτακτη (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες σύμφωνα με τον Ν.5043/2023) ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος , στο Τοπικό Κατάστημα Βαρνάβα  του Δήμου Μαραθώνος  Αττικής ,επί  της οδού  Προέδρου Ι.Τσουτσάνη 6, στις  26  Απριλίου  του έτους 2023 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., για την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 79Ατου Ν.3852/10.Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν.5043/2023 ήτοι από 13.4.2023 έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, σύμφωνα και με την υπ’ αρίθμ.478/34066/21.04.2023 (ΑΔΑ:9K2Ρ46ΜΤΛ6-ΨΝΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού

(608/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

Ηλίας Σπυρίδων

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •