Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρακτικό 1.2020/28.01.2020

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  28η  του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  18:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 1420/23-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Λάσκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και της με αρ.88/2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11 ) μελών του Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα βρέθηκαν παρόντα και τα δέκα (10) μέλη, ήτοι :

                               ΠαρόντεςΑπόντες  
1.  Λάσκος Κωνσταντίνος : Πρόεδρος Κοινότητας
2.  Μυλωνά Σταματία :Μέλος Συμβουλίου
3.  Σκαφίδας Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου
4.  Σπανός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου
5.  Πάντος Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου
6.  Λέπουρης Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου
7.  Γκιάλπης Παναγιώτης : Μέλος Συμβουλίου
8.  Καβαρνός Κωνσταντίνος : Μέλος Συμβουλίου 9.Ράικου Αγγελική : Μέλος Συμβουλίου 10.Ζέρβας Αχιλλεύς : Μέλος Συμβουλίου
1.  Κυριακός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μέξη Σοφία, υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:«Περί επισκευής υφιστάμενων δημοτικών-κοινοτικών οδών και ασφαλτόστρωσης οδών, όπου απαιτείται,  για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κοινότητας».

ΘΕΜΑ 2ο:«Περί αιτήματος του συλλόγου “Φίλοι του αρχαιολογικού μουσείου Μαραθώνα”, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 27181/19.12.2019 αίτησή του».

ΘΕΜΑ 3ο:«Περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αυλώνα».

ΘΕΜΑ 4ο:«Περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης επί της Λεωφόρου Λίμνης».

Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζουν ομόφωνα την συζήτηση των δύο θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  και τον Δήμαρχο σχετικά με το πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Μαραθώνα, που δεν είναι μόνο της ΔΕΔΗΕ αλλά αφορά και το Δημοτικό Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού, και καθώς το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί προτείνεται να γίνει έγγραφο προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  και τον Δήμαρχο για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία

Την διαβίβαση εγγράφου προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  και τον Δήμαρχο για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος του ηλεκτροφωτισμού  στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Μαραθώνα, που δεν είναι μόνο της ΔΕΔΗΕ αλλά αφορά και το Δημοτικό Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού, καθώς παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα, το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί. Μειοψηφούντων του κ. Λέπουρη Γεωργίου και του κ. Καβαρνού Κωνσταντίνου που δήλωσαν παρόντες.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     01/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 2ο θέμα εκτός της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Στο Κέντρο Λαογραφικής Προβολής Κοινότητας Μαραθώνα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες  παράδοσης-παραλαβής και πρέπει να συσταθεί Επιτροπή για την λειτουργία του.

Τον λόγο πήρε η κ. Μυλωνά Σταματία και είπε πως το Κέντρο Λαογραφικής Προβολής Κοινότητας Μαραθώνα έχει να λειτουργήσει πέντε χρόνια. Κάποιοι συμπολίτες μας έχουν κάνει δωρεές δικά τους αντικείμενα και κάποιοι άλλοι έχουν δανείσει αντικείμενά τους. Το Κέντρο δεν έχει ούτε προϋπολογισμό, ούτε έσοδα. Χρειάζεται συντήρηση και πρέπει να λειτουργήσει με την σύσταση Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την σύσταση και έγκριση Επιτροπής για την λειτουργία του Κέντρου Λαογραφικής Προβολής Κοινότητας Μαραθώνα αποτελούμενη από τους :1)κ. Λάσκο Κωνσταντίνο, 2)κ. Καβαρνό Κωνσταντίνο, 3)κ. Δενδρολιβανά Παναγιώτα, 4)κ. Μυλωνά Σταματία και 5)κ. Κυριακό Δημήτριο. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     02/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 1ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Στο οδικό δίκτυο της Κοινότητας Μαραθώνα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που προέρχονται είτε από έλλειψη συντήρησης είτε από βλάβες ύδρευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ, που χρειάζονται άμεση αποκατάσταση.

Επίσης υπάρχουν οδοί που χρειάζονται νέα ασφαλτόστρωση λόγω καταστροφών που έχουν υποστεί. Ακόμα, αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα με αγροτικούς δρόμους αλλά και δρόμους εντός οικισμών-σχεδίων που δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι και χρειάζονται άμεση ασφαλτόστρωση. Τόνισε δε το πόσο σημαντική είναι η λήψη της εν λόγω απόφασης καθώς εκτός από τους δρόμους εντός σχεδίου θα περιλαμβάνονται και δρόμοι εκτός σχεδίου.

Άρα προτείνουμε την άμεση επισκευή των υφιστάμενων δημοτικών-κοινοτικών οδών που έχουν υποστεί ζημιές και την ασφαλτόστρωση-βελτίωση νέων, όπου απαιτείται με πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κοινότητας.

Στη συνέχεια υπήρξε συζήτηση και προτάθηκαν και οι ακόλουθοι δρόμοι από τους Κοινοτικούς Συμβούλους: Παναγοπούλου – Αυλώνος – Μιλτιάδου – Δοϊράνης – Σλήμαν – Αγίας Βαρβάρας – Πλαταιών – Αθανασίου Σπύρου –  Μίχα – Γραβιάς – Αγίας Μαρίνας – Μικράς Ασίας –Αργιθέας – Αγίας Λαύρας – Κυδωνίας(Παντέϊκα) – Πηνελόπης Δέλτα – Πόρου – Αλεξανδρείας – Κωνσταντινουπόλεως.

Τον λόγο πήρε ο κ. Γκιάλπης Παναγιώτης και τόνισε ότι το θέμα του οδικού δικτύου είναι πολύ σοβαρό και σωστά  πραγματοποιείται η καταγραφή.

Τον λόγο πήρε ο κ. Σκαφίδας Γεώργιος και πρότεινε να υπάρξουν κριτήρια ως προς την προτεραιότητα επισκευής των οδών αναφέροντας ενδεικτικά την παλαιότητα και τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται από την οδό.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την άμεση επισκευή υφιστάμενων δημοτικών – κοινοτικών οδών που έχουν υποστεί ζημιές και την ασφαλτόστρωση-βελτίωση νέων οδών στις εντός οικισμού και εντός σχεδίου περιοχές, όπου απαιτείται, για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Κοινότητας. Επίσης πρέπει να επισκευαστούν οι οδοί που ακολουθούν: Παναγοπούλου – Αυλώνος – Μιλτιάδου – Δοϊράνης – Σλήμαν – Αγίας Βαρβάρας – Πλαταιών – Αθανασίου Σπύρου –  Μίχα – Γραβιάς – Αγίας Μαρίνας – Μικράς Ασίας –Αργιθέας – Αγίας Λαύρας – Κυδωνίας(Παντέϊκα) – Πηνελόπης Δέλτα – Πόρου – Αλεξανδρείας – Κωνσταντινουπόλεως.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     03/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εκφώνησε το 2ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και το ανέγνωσε ως έχει αποσταλεί από τον σύλλογο “Φίλοι του αρχαιολογικού μουσείου Μαραθώνα”, με την υπ΄αριθμ. 27181/19.12.2019 αίτησή του.

Τον λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος και είπε ότι το αίτημα αυτό του συλλόγου είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε ήδη να έχει πραγματοποιηθεί.

Τον λόγο πήρε η κ. Μυλωνά Σταματία και πρότεινε την σύσταση ομάδας έργου η οποία θα φέρει εις πέρας όλη τη διαδικασία του αιτήματος.

Τον λόγο πήρε ο κ. Λάσκος Κωνσταντίνος και πρότεινε να γίνουν :

1)Ευχαριστήρια επιστολή στην κ. Παπαδοπούλου Ιολάνδη.

2)Σύσταση ομάδας έργου για τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου και για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας της εκδήλωσης, αποτελούμενη από τους 1)κ. Μυλωνά Σταματία,2)κ. Κουρουνάκο Νικόλαο,3)κ. Δελαγραμμάτικα Βασίλειο ,4)κ. Πάντο Γεώργιο και 5)κ. Γκιάλπη Παναγιώτη.

3)Έγγραφο προς την υπηρεσία Πρασίνου για το κλάδεμα των δέντρων

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

1)Την σύνταξη ευχαριστήριας επιστολής στην κ. Παπαδοπούλου Ιολάνδη.

2)Την σύσταση ομάδας έργου για τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου του αγάλματος της Νίκης και για την οριστικοποίηση της ημερομηνίας της εκδήλωσης, αποτελούμενη από τους 1)κ. Μυλωνά Σταματία,2)κ. Κουρουνάκο Νικόλαο,3)κ. Δελαγραμμάτικα Βασίλειο ,4)κ. Πάντο Γεώργιο και 5)κ. Γκιάλπη Παναγιώτη.

3)Την σύνταξη εγγράφου προς την υπηρεσία Πρασίνου για το κλάδεμα των δέντρων του αγάλματος της Νίκης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     04/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 3ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Προτείνεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση υδροδότηση της περιοχής Αυλώνα, περιοχή Βρανά πλέον, όπου υπάρχουν πολλές κατοικίες που κατά το έτος 2020 παραμένουν χωρίς υδροδότηση.

Η Κοινότητα θα συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο ώστε η περιοχή να υδροδοτηθεί κανονικά και οι κάτοικοί της να έχουν το πολύτιμο αγαθό, το νερό, που στερούνται αυτή τη στιγμή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα


Την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης ώστε να είναι άμεση η υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Βρανά(πρώην Αυλώνα).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     05/2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 4ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Προτείνεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επέκταση του δικτύου υδροδότησης επί της λεωφόρου Λίμνης όπου υπάρχουν κατοικίες που κατά το έτος 2020 παραμένουν χωρίς υδροδότηση.

Η Κοινότητα θα συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο ώστε η περιοχή να υδροδοτηθεί κανονικά και οι κάτοικοί της να έχουν το πολύτιμο αγαθό, το νερό, που στερούνται αυτή τη στιγμή.

Τον λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος και ζήτησε να προστεθεί και η περιοχή του Καλετζίου από την οδό Αμπελακίων έως τέρμα της οδού Νεωρίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης ώστε να είναι άμεση η υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής επί της Λεωφόρου Λίμνης καθώς και της περιοχής του Καλετζίου από την οδό Αμπελακίων έως τέρμα της οδού Νεωρίων.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     06/2020

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ        ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΚΙΑΛΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΡΑΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ        

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •