Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρακτικό 5.2020/29.05.2020

websupport Τοπικά Συμβούλια

Στο Μαραθώνα σήμερα την  29η  του μηνός  Μαίου  του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ έως 11:30π.μ συνήλθε σε δια περιφοράς (μέσω e-mail,τηλεφώνου και γραπτών μηνυμάτων στο κινητό του Προέδρου) τακτική συνεδρίαση (για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας)  το Συμβούλιο της Κοινότητας, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 7845/25-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Λάσκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και της με αρ.88/2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11 ) μελών του Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα λογίζονται ως  παρόντα  τα δέκα (10) μέλη, ήτοι :

                               Παρόντες
Απόντες

1.  Λάσκος Κωνσταντίνος : Πρόεδρος Κοινότητας

2.  Μυλωνά Σταματία :Μέλος Συμβουλίου

3.  Σκαφίδας Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

4.  Κυριακός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου

5.  Σπανός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου

6.  Πάντος Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

7.  Λέπουρης Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

8.  Γκιάλπης Παναγιώτης : Μέλος Συμβουλίου

9.  Καβαρνός Κωνσταντίνος : Μέλος Συμβουλίου

10.Ράικου Αγγελική : Μέλος Συμβουλίου

1.Ζέρβας Αχιλλεύς : Μέλος Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την πάροδο μιάμιση  ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, ήτοι από 10:00 έως 11:30, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση της συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών αποστέλλονται στο email: dkmarathon@marathon.gr της Κοινότητας Μαραθώνα καθώς και στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου για την τήρηση των πρακτικών από την γραμματέα Μέξη Σοφία, υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος.

            Στις 10:00π.μ ορίζεται η έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ  1ο:«Περί λήψης απόφασης για καθαρισμό κοινόχρηστων και δημοσίων χώρων,καθώς επίσης και ενημέρωση των δημοτών, με κάθε πρόσφορο μέσο, για καθαρισμό των οικοπέδων τους για λόγους πυροπροστασίας».

ΘΕΜΑ  2ο:«Περί λήψης απόφασης για παραχώρηση της αίθουσας ¨Αποθήκης¨στο Κάτω Σούλι στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σουλίου, κατόπιν αιτήματός του με την υπ΄αριθμ. 1918 αίτησή του».

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος απέστειλε email με την πρότασή του επί του 1ου  θέματος και έγραφε :

« Λόγω της αντιπυρικής περιόδου και στα πλαίσια  προστασίας της Κοινότητας μας, προτείνουμε :

Α. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τον καθαρισμό ξηρής βλάστησης ,εργασίες αποψίλωσης από ξηρά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται σε  κοινοχρήστους και δημόσιους χώρους .

Β. Ενημέρωση  των ιδιοκτητών οικοπέδων και αγροτεμαχίων με κάθε  πρόσφορο μέσο ώστε να κάνουν ενέργειες για τον  καθαρισμό ξηρής βλάστησης ,εργασίες αποψίλωσης από ξηρά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών από τις ιδιοκτησίες τους για λόγους πυροπροστασίας όπως προβλέπεται.»

Η πρόταση του Προέδρου είχε κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου μέσω του email της Κοινότητας.

Στη συνέχεια και μέσα στην προκαθορισμένη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη άρχισαν να αποστέλλουν σταδιακά την ψήφο τους.

 Λαμβάνοντας υπόψη  τις  τοποθετήσεις και ψήφους (μέσω email,γραπτών μηνυμάτων στο κινητό του Προέδρου) των συμβούλων και του προέδρου, το Συμβούλιο

                                           Αποφασίζει  Ομόφωνα

Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τον καθαρισμό ξηρής βλάστησης ,εργασίες αποψίλωσης από ξηρά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται σε  κοινοχρήστους και δημόσιους χώρους. Να πραγματοποιηθεί ενημέρωση  των ιδιοκτητών οικοπέδων και αγροτεμαχίων με κάθε  πρόσφορο μέσο ώστε να κάνουν ενέργειες για τον  καθαρισμό ξηρής βλάστησης ,εργασίες αποψίλωσης από ξηρά χόρτα και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών από τις ιδιοκτησίες τους για λόγους πυροπροστασίας όπως προβλέπεται.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     14/2020

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος απέστειλε email με την πρότασή του επί του 2ου  θέματος και έγραφε :

 «Προτείνεται η αποδοχή του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σουλίου, με την προϋπόθεση να υπάρξει συνεννόηση με τον Σύλλογο Μιλτιάδη ως προς τις ώρες χρήσεως της αίθουσας».

Η πρόταση του Προέδρου καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης με ΑΠ 1918 είχαν κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου μέσω του email της Κοινότητας.

Στη συνέχεια και μέσα στην προκαθορισμένη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη άρχισαν να αποστέλλουν σταδιακά την ψήφο τους.

Αφού έληξε η δια περιφοράς συνεδρίαση και λαμβάνοντας υπόψη  τις  τοποθετήσεις και ψήφους (μέσω email,γραπτών μηνυμάτων στο κινητό του Προέδρου) των συμβούλων και του προέδρου, το Συμβούλιο

                                           Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την αποδοχή του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σουλίου για την παραχώρηση χρήσης της αίθουσας ‘Αποθήκης’ στην περιοχή του Κάτω Σουλίου, προκειμένου να διεξάγονται κάθε Σαββατοκύριακο οι εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών του εν λόγω Δημοτικού Σχολείου , με την προϋπόθεση να υπάρξει συνεννόηση με τον Σύλλογο Μιλτιάδη ως προς τις ώρες χρήσεως της αίθουσας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     15/2020

 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αναγνώσθηκε, υπογράφεται όπως παρακάτω.

    

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΑΛΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΑΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •