Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Πρακτικό 3.2019/10.10.2019

administrator Τοπικά Συμβούλια

Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  10η  του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα  18:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 21507/4-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Λάσκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και της με αρ.88/2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11 ) μελών του Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα βρέθηκαν παρόντα και τα έντεκα (11) μέλη, ήτοι :

 

                               Παρόντες

Απόντες

 

1.  Λάσκος Κωνσταντίνος : Πρόεδρος Κοινότητας

2.  Μυλωνά Σταματία :Μέλος Συμβουλίου

3.  Σκαφίδας Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

4.  Κυριακός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου

5.  Σπανός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου

6.  Πάντος Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

7.  Λέπουρης Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

8.  Γκιάλπης Παναγιώτης : Μέλος Συμβουλίου

9.  Καβαρνός Κωνσταντίνος : Μέλος Συμβουλίου

10.Ράικου Αγγελική : Μέλος Συμβουλίου

11.Ζέρβας Αχιλλεύς : Μέλος Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μέξη Σοφία, υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : « Περί έγκρισης πρακτικών συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα με αρ.02/2019 – 09.09.2019 ».

ΘΕΜΑ 2ο : « Περί λήψης απόφασης για ενέργειες ένταξης της Κοινότητας Μαραθώνα στον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό ».

ΘΕΜΑ 3ο : « Περί λήψης απόφασης για ενέργειες που αφορούν την εύρυθμη  λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας Μαραθώνα ».

ΘΕΜΑ 4ο : « Περί λήψης απόφασης για ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παιδικών χαρών ».

ΘΕΜΑ 5ο: « Περί λήψης απόφασης για δημιουργία λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ορισμού διαχειριστή τους καθώς και αναπληρωτή αυτού».

ΘΕΜΑ 6ο: « Περί ενεργειών για άμεση υλοποίηση της απόφασης για μεταφορά των περιπτέρων στις νέες θέσεις και λήψη νέας απόφασης για μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαραθώνος αρ. 53 στον Οικισμό του Μαραθώνα».

ΘΕΜΑ 7ο: « Περί δημιουργίας διαγράμμισης και σήμανσης για την ασφαλή διέλευση των πεζών στα σημεία: 1)Διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Μιλτιάδου και 2) Στην Πλατεία Ηρώων ».

ΘΕΜΑ 8ο: « Περί λήψης απόφασης για την απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και μηχανών στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου ».

ΘΕΜΑ 9ο: « Περί λήψης απόφασης για το φωτισμό σημείων της Κοινότητας Μαραθώνα που πρέπει να αναδειχθούν ».

ΘΕΜΑ 10ο: « Περί λήψης απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης σε οριοθετημένο σημείο έμπροσθεν του Κέντρου Προβολής –Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου ».

 

ΘΕΜΑ 11ο:  « Περί λήψης απόφασης για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων “Αποθήκη” στο Κάτω Σούλι, στο Σύλλογο Μιλτιάδη κατόπιν αιτήματός του ».

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζουν ομόφωνα την συζήτηση του ενός θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Εν όψει των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πρέπει να οριστεί τελετάρχης. Προτείνεται ο κ. Λέπουρης Γεώργιος.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Τον ορισμό τελετάρχη για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου τον κ. Λέπουρη Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     10/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Το θέμα αφορά την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα με αρ.02/2019 – 09.09.2019.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα με αρ.02/2019 -09.09.2019.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     11/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 2ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Σπανό Δημήτριο για την εισήγηση του θέματος.

Ο  κ. Σπανός Δημήτριος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Τα τοπικά χωρικά σχέδια είναι ένα εργαλείο που σύμφωνα με τον Ν.4447/16 μας δίνουν την δυνατότητα, να ξεπεράσουμε  παραδοσιακούς μηχανισμούς και να εισάγουμε μια περιοχή σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένων χρήσεων γης. Η δυνατότητα δίνεται για τους Δήμους αλλά και μεμονωμένα για τις  Κοινότητες. Η Κοινότητα Μαραθώνα μπορεί να προχωρήσει  σε αυτή την κατεύθυνση διότι έχει σήμερα κτηματολόγιο σε προχωρημένο στάδιο έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί Δασικοί Χάρτες και η οριοθέτηση ρεμάτων και αιγιαλών βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την εφαρμογή του ΤΧΣ θα καθοριστεί τι επιτρέπεται και που και μάλιστα με συγκεκριμένους όρους.  Επί της ουσίας δεν πρόκειται να αλλάξει οτιδήποτε είναι κεκτημένο για τον Μαραθώνα (οικισμοί προ ’23 Καλεντζίου , Μαραθώνα , Άνω Σουλίου κλπ), αντιθέτως με διάλογο και επιχειρήματα θα διεκδικήσουμε πολλά περισσότερα από όσα μας δίνεται η δυνατότητα σήμερα να κάνουμε. Το μεγαλύτερο μέρος της Δημοτικής μας Κοινότητα (εκτός σχεδίου) περιλαμβάνει σήμερα  γεωργικές, οικιστικές, εμπορικές, τουριστικές, βιοτεχνικές χρήσεις κ.α. Δεν μπορούμε να μιλάμε  για Τουριστική, Οικιστική εμπορική ή άλλη ανάπτυξη αν πρώτα δεν υπάρξει οριοθέτηση των χρήσεων στην περιοχή. Δεν είναι κάτι εύκολο, υπάρχουν αρκετά ζητήματα να επιλυθούν κ σίγουρα θα πάρει χρόνο η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Πάντως αν υλοποιηθεί θα έχει γίνει το 1ο βήμα ώστε να γίνουν πολλά στον Μαραθώνα σε όλους τους τομείς – χρήσεις που προαναφέραμε και να διευκολυνθούν έργα και σχέδια που παραμένουν εδώ και χρόνια μόνο σαν σκέψεις.

Το λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος και ρώτησε τι ενέργειες ακριβώς χρειάζεται να γίνουν.

Ο πρόεδρος διευκρίνισε ότι αρχικά αποφασίζουμε και στη συνέχεια ξεκινούν οι ενέργειες που απαιτούνται.

Το λόγο πήρε η κ. Μυλωνά Σταματία η οποία τοποθετήθηκε υπέρ όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν και τόνισε την ανάγκη να κινηθούν όλες οι διαδικασίες γρήγορα για να είναι χρονικά  εντός των προθεσμιών του Πράσινου Ταμείου.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την έναρξη των διαδικασιών για την ένταξη της Κοινότητας Μαραθώνα στον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό σύμφωνα με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     12/2019.

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην κ. Μυλωνά Σταματία για την εισήγηση του θέματος.

 

Η  κ. Μυλωνά Σταματία εισηγήθηκε το 3ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Το Αγροτικό Ιατρείο στην Κοινότητά μας λειτουργεί από το 2004 και σήμερα στεγάζεται σε μία αίθουσα στον χώρο του ΚΑΠΗ.  Σκοπό έχει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους μας, των περιοχών (Καλετζίου, Παραλίας Μαραθώνα, Άνω Σουλίου, Γραμματικού) της έδρας του Δήμου μας και όχι μόνο, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Μετά από παύση ενός έτους περίπου το Αγροτικό Ιατρείο άρχισε να επαναλειτουργεί τον Ιούλιο του 2019, με την τοποθέτηση ιατρού από το Κ.Υ Σχηματαρίου, η οποία φροντίζει για τον ιατρικό έλεγχο, την συνταγογράφηση φαρμάκων των συμπολιτών και ειδικά των γηραιότερων ατόμων που ακολουθούν χρόνιες φαρμακευτικές αγωγές καθώς είναι ανήμποροι να απευθυνθούν αλλού λόγω αποστάσεως. Στο Αγροτικό Ιατρείο υπάρχουν ιατρικά μηχανήματα τα οποία έπρεπε να επισκευαστούν για να λειτουργήσουν και επαναλειτούργησαν με δωρεά του κ. Αθ.Μαρτίνου, τον οποίο και ευχαριστούμε. Υπάρχουν όμως και άλλες ελλείψεις στο ιατρείο και ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει και να σταθεί αρωγός.

  • Αγορά «Μανταλάκια» για τον καρδιογράφο.
  • Προμήθεια χαρτιού Α4 και μελάνια για τον εκτυπωτή.
  • Αγορά ενός μικρού ψυγείου για την συντήρηση φαρμακευτικού υλικού.

Β. Ορισμός υπαλλήλου για γραμματειακή υποστήριξη τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και όταν εφημερεύει η ιατρός.

Γ. Ορισμός υπαλλήλου για τεχνική υποστήριξη, όποτε χρειαστεί. (κοινοποίηση στην ιατρό για να ξέρει σε ποιόν υπάλληλο να απευθύνεται)

Δ. Τοποθέτηση καθαρίστριας για την καθαριότητα του Ιατρείου τις ημέρες που λειτουργεί καθώς και αγορά προϊόντων καθαριότητας.

Η προσπάθειά μας στην στήριξη του Αγροτικού Ιατρείου είναι συνεχής. Αναγνωρίζουμε και πρέπει να ικανοποιηθεί το δικαίωμα των κατοίκων μας για ίση πρόσβαση στην υγεία.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα να σταλεί έγγραφο στον Δήμαρχο και στην Οικονομική Υπηρεσία για την εύρυθμη λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου.

 

Το λόγο ζήτησε και πήρε η κ. Μάνδηλα, πρόεδρος του συλλόγου Ο ΤΥΜΒΟΣ, η οποία παρακολουθούσε τη συνεδρίαση και είπε ότι ο σύλλογός τους δεσμεύεται για την δωρεάν παραχώρηση του ψυγείου στο Αγροτικό Ιατρείο.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας Μαραθώνα καθώς και την αποστολή εγγράφων στον Δήμαρχο Μαραθώνα και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για τον σκοπό αυτό.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     13/2019.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Έχουμε δεχθεί αρκετές παρατηρήσεις αλλά και επισημάνσεις που αφορούν ελλείψεις στις παιδικές χαρές της Κοινότητάς μας. Θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου μας, ώστε να είναι ασφαλείς ως προς την χρήση τους για τα παιδιά.

Το λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος και είπε ότι θεωρεί πως έπρεπε πρώτα να ερωτηθεί η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς νομίζει ότι έχουν γίνει πιστοποιήσεις και με το πρόγραμμα Φιλόδημος έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα για την διεκπεραίωση οτιδήποτε αφορά τις παιδικές χαρές.

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος και είπε ότι έλεγχος από πιστοποιημένο φορέα έχει γίνει και πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι επεμβάσεις που χρειάζονται προκειμένου να πιστοποιηθούν, χρήματα από το πρόγραμμα Φιλόδημος έχουν εξασφαλιστεί, για την Κοινότητά μας όμως μόνο για την παιδική χαρά έναντι του συνεργείου ‘’Μερκούρης’’.

Το λόγο πήρε ο κ. Γκιάλπης και τόνισε την αναγκαιότητα να γίνει κάτι πιο άμεσο διότι έχει διαπιστωθεί η επικινδυνότητα των παιδικών χαρών, αναφέροντας συγκεκριμένα την άσχημη και επικίνδυνη κατάσταση της παιδικής χαράς στην παλία πλατεία της Κοινότητας.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών όσον αφορά τον έλεγχο- επέμβαση  για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου μας, ώστε να είναι ασφαλείς ως προς την χρήση τους για τα παιδιά.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     14/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Σκαφίδα Γεώργιο για την εισήγηση του θέματος.

Ο  κ. Σκαφίδας Γεώργιος εισηγήθηκε το 5ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Καλούμαστε να αποφασίσουμε για την προβολή θεμάτων , αποφάσεων καθώς και δράσεων της Κοινότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Πλέον οι δημότες του Μαραθώνα είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση αυτών και απαιτούν άμεση ενημέρωση. Η επιρροή των μέσων στους δημότες μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της Κοινότητας με σκοπό την δραστηριοποίησή τους και την προσφορά τους.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Κατά  Πλειοψηφία

Την δημιουργία λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με διαχειριστές τον κ. Σκαφίδα Γεώργιο και τον κ. Κυριακό Δημήτριο, χωρίς την δυνατότητα σχολιασμών σε αυτά από τους ιδίους και με αποκλειστικές αναρτήσεις την πρόσκληση και τα πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου καθώς και τις δράσεις της Κοινότητας, μειοψηφούντος του κ. Ζέρβα Αχιλλέα ο οποίος ψήφισε αρνητικά.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     15/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 6ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Κυριακό Δημήτριο για την εισήγηση του θέματος.

Ο  κ. Κυριακός Δημήτριος εισηγήθηκε το 6ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Προτείνουμε την μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας στην διασταύρωση της Λ. Μαραθώνος & Οδού Αθηνάς για τον εξωραϊσμό και καλλωπισμό της πλατείας όπως εξάλλου προβλέπεται από το άρθρο 220 του Ν.Δ 1044/1971. Η νέα θέση που προτείνουμε για την εγκατάστασή του είναι επί της οδού Αθηνάς & Οινόης. Για την ακριβή θέση χωροθέτησής του θα αποφανθεί, κατόπιν μελέτης και έγκρισης από την Τροχαία, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Εάν παρθεί απόφαση για την μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον δικαιούχο της θέσης, εφόσον είναι ακόμη δικαιούχος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την πραγματοποίηση ενεργειών για την άμεση υλοποίηση της απόφασης για μεταφορά των περιπτέρων στις νέες θέσεις και την μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλατείας στην διασταύρωση της Λ. Μαραθώνος & Οδού Αθηνάς, για τον εξωραϊσμό και καλλωπισμό της πλατείας όπως εξάλλου προβλέπεται από το άρθρο 220 του Ν.Δ 1044/1971, σε θέση επί της οδού Αθηνάς & Οινόης. Για την ακριβή θέση χωροθέτησής του θα αποφανθεί, κατόπιν μελέτης και έγκρισης από την Τροχαία, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον δικαιούχο της θέσης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     16/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

 

Έχει διαπιστωθεί ότι στην διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Μιλτιάδου υπάρχουν αρκετοί μαθητές αλλά και γενικότερα πολλοί πεζοί οι οποίοι δυσκολεύονται στην διέλευσή τους  στο εν λόγω σημείο. Πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση και να γίνει διαγράμμιση ώστε να διευκολύνει την ασφαλή διέλευσή τους. Για ακριβώς τους ίδιους λόγους αλλά επιπροσθέτως και λόγω της ταχύτητας των οχημάτων πρέπει να ακολουθηθεί ακριβώς το ίδιο και για την Πλατεία Ηρώων.

Το λόγο πήρε ο κ. Κυριακός Δημήτριος και είπε να γίνει μία επιπλέον από την Τράπεζα Πειραιώς η οποία να είναι κάθετη  επί της Λεωφ.Μαραθώνος.

Το λόγο πήρε η κ. Μυλωνά Σταματία και είπε ότι προτείνει την δημιουργία των διαγραμμίσεων με τη μέθοδο 3D.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την δημιουργία διαγράμμισης και σήμανσης για την ασφαλή διέλευση των πεζών στα σημεία 1)Διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Μιλτιάδου, 2)Στην πλατεία Ηρώων και 3)Από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία να τέμνει κάθετα την Λεωφ.Μαραθώνος.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     17/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Έχει διαπιστωθεί ότι στον χώρο Εκκίνησης Μαραθωνίου Δρόμου και στο χώρο του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ υπάρχουν καθημερινά αρκετά οχήματα. Εκτός από την όχληση που προκαλούν και τις διάφορες κατά καιρούς υλικές ζημιές δείχνουν και ασέβεια στην Ιστορία του Μαραθώνα. Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάμε την απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και μηχανών στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία στάσης, τουαλέτας και βρύσης για το αστικό λεωφορείο στην είσοδο του χώρου της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου.

Το λόγο πήρε ο κ. Καβαρνός Κωνσταντίνος και είπε ότι καλό είναι να μην γίνουν όλα αυτά εκτός Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου καθώς δεν εξυπηρετεί τους πολίτες λόγω της θέσεως εκκινήσεως και τερματισμού του. Για να εξυπηρετούνται οι πολίτες θα ήταν χρήσιμο το σημείο εκκινήσεως και τερματισμού του αστικού λεωφορείου να είναι η πλατεία Ηρώων.

Το λόγο πήρε ο κ. Λάσκος Κωνσταντίνος και είπε ότι η γραμμή αυτή υπάρχει λόγω της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου και μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι η διατήρησή της.

Το λόγο πήρε ο κ. Κυριακός Δημήτριος και είπε ότι το ΚΤΕΛ δεν θα επιτρέψει να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ζημιογόνο για το ίδιο.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

      Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και μηχανών στην Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου και την δημιουργία στάσης, τουαλέτας και βρύσης στην είσοδο  του χώρου της Αφετηρίας, για την διευκόλυνση της γραμμής του αστικού λεωφορείου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     18/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Η νέα Κοινοτική Αρχή πιστεύοντας στην ανάδειξη ορισμένων χαρακτηριστικών σημείων της Κοινότητάς μας προτείνει τον φωτισμό των κάτωθι σημείων: 1)Προφήτης Ηλίας, 2)Άγιος Νεκτάριος, 3)Πύργος Οινόη, 4)Κυπαρίσσια επί της Επαρχ.οδού υπ’αρ.31 πλησίον του Οικισμού Κάτω Σουλίου, 5)Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο σημείο Εκκίνησης και 6)Περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Καλέντζι.

Το λόγο πήρε η κ. Μυλωνά Σταματία και είπε ότι σε αυτά τα σημεία πρέπει να προστεθεί και το λοφάκι στο Μπέη καθώς αποτελεί σημείο που σηματοδοτεί την είσοδο στο χωριό του Μαραθώνα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα

Τον φωτισμό των κάτωθι σημείων: 1)Προφήτης Ηλίας, 2)Άγιος Νεκτάριος, 3)Πύργος Οινόη, 4)Κυπαρίσσια επί της Επαρχ.οδού υπ’αρ.31 πλησίον του Οικισμού Κάτω Σουλίου, 5)Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου στο σημείο Εκκίνησης, 6)Περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Καλέντζι και 7) λοφάκι Μπέη.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     19/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Επειδή το Κέντρο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου έχει πλήθος επισκεπτών, είναι καθημερινό το φαινόμενο να υπάρχουν μπροστά στην είσοδό του παρκαρισμένα αυτοκίνητα κάθε τύπου, τα οποία δυσκολεύουν την είσοδο σε αυτό. Προτείνεται η απαγόρευση της στάθμευσης μπροστά από το Κέντρο Προβολής –Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.

Το λόγο πήρε ο κ. Καβαρνός Κωνσταντίνος και ρώτησε εάν η απαγόρευση αφορά μόνο τη στάθμευση ή και τη στάση.

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος και είπε ότι η απόφαση αφορά την απαγόρευση στάθμευσης και υλοποίηση της 265/23.10.2018 ΑΔΣ.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

   Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την απαγόρευση της στάθμευσης σε οριοθετημένο σημείο μπροστά από το Κέντρο Προβολής –Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου και υλοποίηση της 265/23.10.2018 ΑΔΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     20/2019.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης και είπε:

Σύμφωνα με το έγγραφο του συλλόγου Μιλτιάδης με ΑΠ:20999/30.09.2019 αιτείται την άδεια χρήσης του κοινοτικού χώρου πολλαπλών χρήσεων ‘’Αποθήκη΄΄ στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-20:00 μ.μ και Κυριακή 10:00-12:00 για τη πραγματοποίηση των πολιτιστικών τους δράσεων, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου.

Το λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος και πρότεινε να έρθουν σε επαφή οι σύλλογοι μεταξύ τους, να συνεννοηθούν και εφόσον υπάρξει διαβεβαίωση ότι δε συμπίπτουν οι ώρες και δε χρειάζεται την αίθουσα άλλος σύλλογος, να δοθεί.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

  Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την άδεια χρήσης στο σύλλογο Μιλτιάδη του κοινοτικού χώρου πολλαπλών χρήσεων ‘’Αποθήκη’’ στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00-20:00 μ.μ και Κυριακή 10:00-12:00 για τη πραγματοποίηση των πολιτιστικών του δράσεων, τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι τις ίδιες μέρες και ώρες εάν αιτηθεί τη χρήση του κάποιος άλλος σύλλογος θα επανεξεταστεί το θέμα.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     21/2019

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

 

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

       ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

          ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

 

          ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΚΙΑΛΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΡΑΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

 

 

 

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •