Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνα | Συνεδρίαση 2η της 9ης Σεπτεμβρίου 2019

Τμήμα Πληροφορικής Τοπικά Συμβούλια

AΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 5/2019

Στο Μαραθώνα και στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, την  9η  του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα  19:00μ.μ συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το Συμβούλιο της Κοινότητας, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 18871/5-9-2019 πρόσκληση του   Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Λάσκου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και της με αρ.88/2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11 ) μελών του Συμβουλίου Κοινότητας Μαραθώνα βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη, ήτοι :

                               Παρόντες
Απόντες

 

1.  Λάσκος Κωνσταντίνος : Πρόεδρος Κοινότητας

2.  Σκαφίδας Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

3.  Κυριακός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου

4.  Σπανός Δημήτριος : Μέλος Συμβουλίου

5.  Πάντος Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

6.  Λέπουρης Γεώργιος : Μέλος Συμβουλίου

7.  Γκιάλπης Παναγιώτης : Μέλος Συμβουλίου

8.  Καβαρνός Κωνσταντίνος : Μέλος Συμβουλίου

9.  Ράικου Αγγελική : Μέλος Συμβουλίου

10.Ζέρβας Αχιλλεύς : Μέλος Συμβουλίου

1.Μυλωνά Σταματία :Μέλος Συμβουλίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μέξη Σοφία, υπάλληλος του Δήμου Μαραθώνος για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Περί αντικατάστασης του δηλωτικού σήματος του Δήμου και επαναφορά του προγενέστερου.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί λήψης απόφασης σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν την αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Μαραθώνα.

ΘΕΜΑ 3ο: Περί ενημέρωσης για την πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της παραλίας Μαραθώνα και λήψης απόφασης για προτεινόμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 4ο : Περί λήψης απόφασης για επαναφορά λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑ 5ο : Περί λήψης απόφασης για εργασίες εύκολης πρόσβασης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών του Κοιμητηρίου Κάτω Σουλίου, Κοινότητας Μαραθώνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 1ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

 

Μετά από την απόφαση 12/23-06-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ Μαραθώνα αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η αλλαγή του δηλωτικού σήματος του Δήμου Μαραθώνος και από τον στρατηγό Μιλτιάδη που είχαμε ως σήμα τοποθετήθηκε το σημερινό. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μας δυσαρέστησε ιδιαίτερα αν και εκφράσαμε αντίθετη άποψη. Στην συνέχεια υπήρχαν έντονες αντιδράσεις για την συγκεκριμένη απόφαση από την πλειοψηφία των δημοτών. Σήμερα προτείνεται να ληφθεί απόφαση για επαναφορά δηλωτικού σήματος του Δήμου Μαραθώνος ο στρατηγός Μιλτιάδης και συγκεκριμένα να είναι το ίδιο που χρησιμοποιούσε ο Δήμος Μαραθώνος προ «Καλλικράτη».

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την επαναφορά δηλωτικού σήματος του Δήμου Μαραθώνος τον στρατηγό «Μιλτιάδη» και συγκεκριμένα να είναι το ίδιο που χρησιμοποιούσε ο Δήμος Μαραθώνος προ «Καλλικράτη».

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     5/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος εισηγήθηκε το 2ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

 

Πρόκειται για ένα θέμα που ταλαιπωρεί τον αθλητικό και όχι μόνο κόσμο της Κοινότητας Μαραθώνα αρκετά χρόνια. Αναφέρομαι στην αντικατάσταση του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου Μαραθώνα και στην επισκευή του αποστραγγιστικού του εν λόγω γηπέδου. Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας από το 2014 και μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους έχουν πραγματοποιηθεί (2) δύο άγονοι διαγωνισμοί. Επειδή ο χρόνος που μας απομένει είναι μικρός για την πραγματοποίηση του έργου, η απόφασή μας θα βοηθήσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Συνεπώς προτείνεται να λάβουμε απόφαση για άμεσες ενέργειες (και με την βοήθειά μας σε ότι χρειαστεί) από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία, Οικονομική Επιτροπή κ.τ.λ), ώστε η προκήρυξη διαγωνισμού να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα.

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το λόγο πήρε η κ. Ράικου Αγγελική και αφού ενημερώθηκε ότι πρόκειται για αντικατάσταση του ήδη υπάρχοντα χλοοτάπητα με πλαστικό είπε ότι δεν βρίσκει σωστή την αντικατάσταση του χλοοτάπητα με πλαστικό καθώς δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται δραστηριότητες στίβου, όπως ακόντιο και σφαίρα. Τόνισε ότι ήδη στα Στάδια των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου υπάρχει πλαστικός χλοοτάπητας και με αυτή την αντικατάσταση στο Στάδιο Μαραθώνα θα τελειώσει η δραστηριότητα του Αθλητικού Συλλόγου Φειδιππίδης. Ζήτησε πριν γίνει κάτι τέτοιο να βρεθεί λύση για το στίβο πρώτα.

Το λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος αναφέροντας ότι το έργο είναι συγκεκριμένο και τα προβλήματα είναι πολλά. Πρέπει να προχωρήσει το έργο για να υπάρχει Στάδιο.

Το λόγο πήρε ο κ. Γκιάλπης Παναγιώτης και τόνισε ότι το πρόβλημα του σταδίου, λόγω της εμπειρίας του, είναι από τα πιο σημαντικά και πρέπει να προχωρήσει.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία

Την πραγματοποίηση άμεσων ενεργειών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου ώστε η προκήρυξη του διαγωνισμού να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα, μειοψηφούσης της κ. Ράικου Αγγελικής για τους λόγους που προανέφερε.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     6/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 3ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Σπανό Δημήτριο για την εισήγηση του θέματος.

Ο  κ. Σπανός Δημήτριος εισηγήθηκε το 3ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Ως γνωστό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 341/27-10-2014 εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Β΄ κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα. Αυτό σημαίνει πως η περιοχή από το 2014 βρίσκεται εντός σχεδίου, πρακτικά όμως και ουσιαστικά δεν μπορεί να έρθει καμία αλλαγή αν δεν γίνει η πράξη εφαρμογής. Οι λόγοι που κρίνεται απαραίτητη και άμεση η πράξη εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου είναι:

Η εισροή εσόδων στο Δήμο Μαραθώνος λόγω των εισφορών σε γή και χρήμα. Το κόστος που θα δαπανήσει ο δήμος για την πράξη εφαρμογής είναι αμελητέο μπροστά στα έσοδα που θα εισπράξει.

Η δυνατότητα οικοδόμησης άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων στην περιοχή άμεσα και χωρίς χρονοτριβές. Σήμερα με το υπάρχον καθεστώς απαιτείται έγκριση οικοδομησιμότητας από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο, κάτι που πρακτικά καθιστά σχεδόν ανέφικτη την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας, λόγω δυσκολιών στην τακτοποίηση των οικοπέδων.

Θα μπορεί ο Δήμος άμεσα να διαχειριστεί και να δημιουργήσει πεζόδρομους, κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους (χώρους στάθμευσης, πρασίνου, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τουρισμού και αναψυχής). Θα μπορούν επίσης να διαπλατυνθούν δρόμοι που σήμερα δυσχεραίνουν την κυκλοφορία και την ανάπτυξη.

Άμεσα θα μπορούν να κατασκευαστούν σχολικά κτίρια σε χώρους που προβλέπει η μελέτη που θα ικανοποιεί σε μεγάλο μέρος τις ανάγκες της Κοινότητας Μαραθώνα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την άμεση πράξη εφαρμογής του σχεδίου της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Β’ κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα, η οποία εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 341/27-10-2014.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     7/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 4ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η εισήγηση του θέματος είχε ανατεθεί στην κ. Μυλωνά Σταματία, η οποία λόγω απουσίας της έστειλε γραπτώς και υπογεγραμμένη την εισήγησή της.

Ο  κ. Λάσκος Κωνσταντίνος προχώρησε στην ανάγνωση της εισήγησης και είπε :

Το 2012 εγκαινιάστηκε το Κέντρο Λαογραφικής Προβολής Κοινότητας Μαραθώνα που βρίσκεται επί της Μ.Μαντά στο χώρο του παλαιού Δημαρχείου. Στο τότε κάλεσμά μας που ξεκίνησε η προσπάθεια για την ίδρυσή του, ανταποκρίθηκαν πολλές οικογένειες που προσέφεραν είδη από τον λαϊκό πλούτο της περιοχής για να συνεχιστεί η παράδοση και να μην κοπεί η αλυσίδα που δένει το χθες με το σήμερα και το αύριο. Για την προσπάθεια αυτή συγχαίρω όλους τους συμπολίτες μας που προσέφεραν τα αντικείμενά τους καθώς και τα άτομα που με πολύ μεράκι το στήσαμε. Είχαμε υποσχεθεί ότι ο Δήμος μας θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Για (4)τέσσερα χρόνια το Κέντρο έμεινε κλειστό και εγκαταλελειμμένο. Πρέπει να επαναλειτουργήσει και να αποκτήσει και πάλι την επισκεψιμότητά του.

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει:1ον)Ο κ. Λένας Άγγελος πρώην πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα να προβεί σε ενέργειες παράδοσης –παραλαβής. Για την ενέργεια αυτή να συσταθεί Επιτροπή Παραλαβής που θα αποτελείται από τους: κ.Λάσκο Κων/νο,κ.Κυριακό Δημήτριο και κ.Δενδρολιβανά Παναγιώτα. 2ον)Να υπάρχει υπάλληλος για την καθαριότητα τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και του εξωτερικού. Ο οδοκαθαριστής να καθαρίζει την οδό Μ.Μαντά. 3ον)Να γίνει βάψιμο και ευπρεπισμός της εισόδου. Ο Κανονισμός και η Λειτουργία του να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Το λόγο πήρε ο κ. Λέπουρης Γεώργιος εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται από την Κοινότητα Μαραθώνα και για το κατά πόσο η νομική σύστασή του είναι ορθή.

Το λόγο πήρε ο κ. Κυριακός Δημήτριος λέγοντας ότι θεωρεί επιτακτική ανάγκη την παραλαβή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό από την προηγούμενη αρχή.

Το λόγο πήρε ο κ. Σκαφίδας Γεώργιος και είπε ότι συμφωνεί με την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής προσθέτοντας ότι η ίδια Επιτροπή να ασχοληθεί με όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της νομιμότητας του Κέντρου Λαογραφικής Προβολής ως προς την υπόστασή του.

Το λόγο πήρε ο κ. Λάσκος Κωνσταντίνος και είπε ότι η πρόταση προς ψήφιση διαμορφώνεται ως εξής :

Επαναλειτουργία του Κέντρου Λαογραφικής Προβολής Κοινότητας Μαραθώνα, σύσταση Επιτροπής Παραλαβής η οποία θα παραλάβει από την προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή ότι σχετίζεται με αυτό και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον νομικό έλεγχο του Κέντρου Λαογραφικής Προβολής . Προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Παραλαβής οι:1)κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, 2)κ. Καβαρνός Κωνσταντίνος, 3)κ. Δενδρολιβανά Παναγιώτα, 4)κ. Μυλωνά Σταματία και 5) κ. Κυριακός Δημήτριος.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την επαναλειτουργία του Κέντρου Λαογραφικής Προβολής Κοινότητας Μαραθώνα. Την σύσταση Επιτροπής Παραλαβής η οποία θα παραλάβει από την προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή ότι σχετίζεται με αυτό και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το νομικό έλεγχο του Κέντρου Λαογραφικής Προβολής, αποτελούμενη από τους:1)κ. Λάσκο Κωνσταντίνο, 2)κ. Καβαρνό Κωνσταντίνο, 3)κ. Δενδρολιβανά Παναγιώτα, 4)κ. Μυλωνά Σταματία και 5) κ. Κυριακό Δημήτριο.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     8/2019

Στο σημείο αυτό αποχώρησε το μέλος του Συμβουλίου κ. Λέπουρης Γεώργιος.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαραθώνα κ. Λάσκος Κωνσταντίνος αφού εκφώνησε το 5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Κυριακό Δημήτριο για την εισήγηση του θέματος.

Ο  κ. Κυριακός Δημήτριος εισηγήθηκε το 5ο θέμα  της  ημερήσιας διάταξης και είπε :

Κατόπιν πληθώρας παραπόνων από δημότες και επιτόπιας επίσκεψής μας στο χώρο του Κοιμητηρίου Κάτω Σουλίου διαπιστώσαμε, και προτείνουμε να παρθεί απόφαση, ότι είναι άμεση ανάγκη η κατασκευή διαδρόμων για την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των επισκεπτών στο εν λόγω Κοιμητήριο. Επίσης προτείνεται ο καλλωπισμός του χώρου με φύτευση δέντρων και λουλουδιών καθώς και ο καθαρισμός και αποψίλωση του Κοιμητηρίου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά αυτού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις λοιπές τοποθετήσεις των συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  Ομόφωνα

Την κατασκευή διαδρόμων στο Κοιμητήριο Κάτω Σουλίου, τον καλλωπισμό του χώρου με φύτευση δέντρων και λουλουδιών καθώς και τον καθαρισμό και την αποψίλωσή του, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α     9/2019

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.

             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

       ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΑΛΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΑΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΖΕΡΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ

 

 

 

 

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •