Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 14/2021

websupport Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη με τηλεδιάσκεψη 14η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Τρίτη 26 -10-2021 και ώρα 15.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων: 

 1. Περί λήψης απόφασης έγκρισης αναγκαίων ενεργειών για τον ΟΕΔΑ Γραμματικού Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ανάθεσης των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου της διαλυθείσας από 4-12-2013 εργολαβικής σύμβασης του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ». (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στέργιος Τσίρκας)
 3. Περί απονομής τιμητικής διάκρισης στον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στην συνεδρίαση της 9-4-2002 για την λήψη της ιστορικής ομόφωνης απόφασης  για την μετατροπή του δημοτικού σχολείου Μαραθώνα σε μουσείο  μαραθωνίου δρόμου και κέντρο ιστορικής και αθλητικής μνήμης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Χρήστος Στάμος)
 4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021 (335 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση ελέγχου υλοποίησης Β’ τριμήνου προϋπολογισμού 2021 (320-2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 6. Περί λήψης απόφασης  για καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης   για το έτος 2022 (353 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 7. Περί λήψης απόφασης για   Καθορισμό  τελών διαφήμισης  για το έτος 2022 (354 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 8. Περί λήψης απόφασης για τον καθορισμό Δημοτικών Τελών, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2022 (355 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 9. Λήψη απόφασης για Καθορισμό  τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022 (356 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 10. Λήψη απόφασης για καθορισμό  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (357 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 11. Λήψη απόφασης για καθορισμό   τελών ύδρευσης έτους 2022 (358 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ. Άννα Σωτήρχου)
 12. Περί έγκρισης σχεδίων και διαμόρφωσης χώρου στο κοινόχρηστο ΟΤ 91 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Βουτζά Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής)
 13. Περί λήψης απόφασης για έγκριση αμοιβής δικηγόρου για ανάθεση χειρισμού δικαστικών υποθέσεων μείζονος σημασίας σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο  (324-2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής)
 14. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατόπιν  υπ. Αριθμ. Πρωτ. 17216/09-09-2021 αίτησης του δημοτικού υπαλλήλου Σ. Α. για την παροχή νομικής συνδρομής σε ποινική υπόθεση κατά την άσκηση των καθηκόντων του (327-2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής)
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση αμοιβής δικηγόρου για νομιμοποίηση τμημάτων αιγιαλού. (362 – 2021 ΟΕ). (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής)
 16. Περί έγκρισης κατάταξης  ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ  των οδών στο πλαίσιο του έργου “Συντήρηση Ασφαλτικών Οδοστρωμάτων στο Δήμο Μαραθώνος”. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ιωάννης Μπούσουλας )
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση της σκοπιμότητας ανάθεσης σύμβασης για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Βαρνάβα. (ειδικός αγορητής: Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Ζολοταριώφ )
 18. Περί λήψης απόφασης για πρακτική άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στο Δήμο Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ  κ. Κ. Τσίρκας)
 19. Περί έγκρισης μετατόπισης περιπτέρου (92-2020 ΕΠΖ)  (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος  κ. Ευάγγελος Κυπαρίσσης)
 20. Περί λήψης απόφασης για τροποποίηση της 70-2021  Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Ανδρώνη)
 21. Περί λήψης απόφασης  για  έγκριση  κανονισμού λειτουργίας  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Μαραθώνος (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Ε. Ανδρώνη).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •