Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 21/2020

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς, 21η Συνεδρίαση
του Σώματος, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α ́55), την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την από 30-3-2020 Π.Ν.Π-ΦΕΚ75/Α/30-3-2020 (Κωδικοποιημένη) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», την Τρίτη 22-12-2020 και ώρα 14.00 μ.μ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου εκκαθάρισης της εργολαβικής σύμβασης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» που συντάχθηκε από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, που συντάχθηκε δυνάμει της υπ ΄αριθ. 133 Α.Δ.Σ. (ειδικός αγορητής: Δήμαρχος κ. Στ. Τσίρκας )
 2. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου στον ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ. (ειδικός αγορητής: Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Παπαιωάννου)
 3. Περί της έγκρισης πρακτικής δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων» στο Δήμο Μαραθώνος κατ΄ άρθρο 13 του ν. 4194/2013. ( ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Στ. Τσίρκας )
 4. Λήψη απόφαση για την έγκριση υλοποίησης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ Τρίμηνο 2020(Ν.3852/2010 αρ.72). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ευαγγελόπουλος )

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ
Κωνσταντίνος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •