Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 21/2022

websupport Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Δ.Σ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη, με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας epresence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 21η έκτακτη κατεπείγουσα  (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση διαδικασιών-εύρυθμη λειτουργία  του Δήμου-ίδια ημερήσια διάταξη με τα υπ΄αριθμ. 287732/9-12-2022 και 29191/15-12-2022 έγγραφα-αναβολή συνεδριάσεων λόγω μη απαρτίας) ειδική Συνεδρίαση του Σώματος,  την   ΤΡΊΤΗ 20-12-2022  και ώρα  13.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τις διατάξεις περί αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας, το άρθρο 78 Ν. 4954/2022, το άρθρο 96 παρ.3 Ν. 3463/2006, και την εγκύκλιο  375 Α.Π.: 39167/ 2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ : Αν μετά από δύο (2) συνεχείς (48) προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. (48: Οι συνεχείς προσκλήσεις μπορεί να αφορούν σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση), για λήψη απόφασης των  κάτωθι  θεμάτων: 

  1. Περί λήψη απόφασης για την έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού   οικονομικού έτους 2023  Δήμου Μαραθώνος κατόπιν της 3235/11-11-2022 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)
  2. Περί ψήφισης του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου  και των Νομικών Προσώπων έτους 2023. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ζορμπάς)

 Με εκτίμηση Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Κωνσταντίνος  Τσίρκας

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •