Δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο | 29η Συνεδρίαση 7ης Δεκεμβρίου 2017

administrator Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 7-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 μ.μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Περί ενημέρωσης από τον δικηγόρο Θ. Κωνσταντόπουλο, για την πορεία της αγωγής του Δήμου Μαραθώνος για την υπόθεση Κωπηλατοδρομίου. (ειδικός αγορητής: πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).

 2. Περί επικύρωσης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. (ειδικός αγορητής πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου ).

 3. Περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 4. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 5. Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2018, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016)”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 6. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 44.363.35€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017 (Δ΄ Κατανομή). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 7. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 41.220,65€ από πιστώσεις του ΥΠΕΣ πρόγραμμα ΑΣΚΙΑ για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 8. Περί λήψης απόφασης για διαγραφής οφειλών και μεταφοράς αυτών στον νέο υπόχρεο. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 9. Περί λήψης απόφασης για την επανάληψη διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου επί της Λ. Μαραθώνος μετά από άγονο διαγωνισμό. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 10. Περί λήψης απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 11. Περί λήψης απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 12. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες επέκτασης ήδη εγκατεστημένης σχολικής μονάδας και συγκεκριμένα του Λυκείου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 13. Περί λήψης για νέο καθορισμό λατομικού τέλους για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ κατόπιν αιτήσεων με αρ. πρωτ.24630,34632 /3-11-17. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 14. Περί λήψης απόφασης για διόρθωση της τιμής ζώνης του οικισμού Ν. Βουτζά σύμφωνα με το ΦΕΚ 2894/21.8.17 κατ’ εφαρμογή της ΠΟΛ 1009/2016 και της 2335/2016 απόφ. Ολομέλειας του ΣτΕ. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 15. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή ποσού 129.915,00 ευρώ από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (ΣΑΤΑ 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η δόση 2017). (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης ).

 16. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της ΜΕΔΗΜ Α.Ε. με θέμα την υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης και σχετικών δημοσιεύσεων. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. Δήμου κ. Μικελοπούλου ).

 17. Περί πρακτικής ασκούμενου δικηγόρου, κατ΄ άρθρο 13 του ν. 4194/2013. (ειδικός αγορητής Γ.Γ. Δήμου κ. Μικελοπούλου ).

 18. Περί λήψης απόφασης για τον ορισμό επιτροπής για την αξιολόγηση και αποτίμηση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνος καθώς και του κόστους λειτουργίας αυτού. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 19. Περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλοΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΖΟΥΜΠΕΡΙ)”. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 20. Περί προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις πέντε παιδικές χαρές του Δήμου Μαραθωνα, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 18239/05-05-14 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 21. Περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Μαραθώνος” στον Άξονα 2 “Αστική Αναζωογόνηση 2017”, Μέτρο 2 “Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού”, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου. (ειδικός αγορητής Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης ).

 22. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. της ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου ).

 23. Περί έγκρισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2016. Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).

 24. Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).

 25. Περί έγκρισης ετήσιου προγράμματος δράσης 2018 Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).

 26. Περί έγκρισης Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2018 Κ.Ε.Δ.ΜΑ. (ειδικός αγορητής: πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου ).

 27. Περί ορισμού Προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης . (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Π δημοτικός σύμβουλος κ. Αναστασία Ρίζου ).

 28. Περί χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας και γάλατος στις καθαρίστριες με σύμβαση έργου των σχολικών μονάδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017, για το έτη 2017 – 2018  –  Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το αντίστοιχο ποσό ή ενσωμάτωση των παρεχόμενων ειδών στον προϋπολογισμό και τη μελέτη του Δήμου. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος κ. Δήμητρα Κάκαρη )

 29. Περί καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στην παροχή Μέσων ατομικής προστασίας και γάλατος των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετών 2012-2016, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 – Αίτημα διάθεσης πίστωσης του αντίστοιχου ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την καταβολή του στις δικαιούχους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 ν. 4483/2017. (ειδικός αγορητής: δημοτική σύμβουλος κ. Δήμητρα Κάκαρη ) .

 30. Περί χορήγησης μέσων ατομικής προστασίας και γάλατος στις καθαρίστριες με σύμβαση έργου των σχολικών μονάδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017, για το έτη 2017- 2018  –  Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το αντίστοιχο ποσό ή ενσωμάτωση των παρεχόμενων ειδών στον προϋπολογισμό και τη μελέτη του Δήμου. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης )

 31. Περί καταβολής ποσού που αντιστοιχεί στην παροχή Μέσων ατομικής προστασίας και γάλατος των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ετών 2012-2016, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 – Αίτημα διάθεσης πίστωσης του αντίστοιχου ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την καταβολή του στις δικαιούχους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 ν. 4483/2017. (ειδικός αγορητής: δημοτικός σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καλπακίδης )

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •